Inimene kui tervik
Pernova Hariduskeskus
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Õpperogramm koosenb kahest osast: planetaariumi 360 kraadine programm ja praktikum klassiruumis.

Programm planetaariumis - mille läbi vaadeldakse inimest kui terviku toimimist -  ehitatakse skeletist kuni nahani elundkondade  kaupa inimene, mille läbi saab täieliku visuaalse ülevaate inimese ehitusest. Programm võimaldab vaatleme elundkondade omavahelist seost.  

Hingamiselundkonna praktikum klassiruumis, kus kasutatkase andmekogujaid ja gaasilise hapniku andureid hapniku tarve mõõtmiseks erinevate katsete puhul.

 • kopsumahu suurendamise võimalused;
 • hapnikutarve katseisikutel;
 • analüüs hingamise olulisusest.

Tutvu planetaariumi võimalustega siin.

Maakond: Pärnumaa
Pernova
Pernova Hariduskeskus
Sihtgrupp: Lasteaed
Lühikirjeldus:

Mänguline ja praktiline õppeprogramm lasteaedadele. Teeme katseid ja uurime erinevaid magneti eksponaate ning lõpetuseks meisterdame ise magnetmängu. Lapsed jagatakse 3-5 likmelistesse gruppidesse, kus igal grupil on oma katsetekohver ja kõik lapsed saavad katsed läbida. Lisaks on kasutusel interaktiivsed vahendid õppe näitlikustamiseks ja eksponaadid (võimalus ise katsetada), et paremini mõista magneti toimimise põhimõtteid. 

Õppetööd läbivad teemad:

 • uurime katsete abil, kuidas magnet töötab;
 • arutleme ja uurime - kus magnetit kasutatakse, kuidas see avastati ja toome näited loodusest ;
 • ühiselt meisterdame magnetmängu ja mängime selle koos läbi;
 • õppetöö lõppedes, mäng mida uut õppisin.

NB! Praktikum viiakse läbi Pernova Tehnikamajas , Kooli 6b II korruse füüsika- ja matemaatikalaboris.

Maakond: Pärnumaa
Taime kasvukeskkond
Pernova Hariduskeskus
Sihtgrupp: Lasteaed
Lühikirjeldus:

Mänguline ja praktiline õppeprogramm Pärnu Loodusmaja talveaias.

 • tutvub juhendatud vestluse käigus talveaia taimedega ja võrdleb taimede erienevusi (leht, okas, kõrge, madal, suur, väike);
 • läbi mänguliste tegevuste selgitatakse, kuidas ja miks kasvab seemnest taim;
 • iga laps paneb kasvama kaks erinevat seemet, programmi lõpus saab mulda pandud seemned kaasa ning jälgib edaspidi (lasteaias) nende kasvamist, täites vaatluslehte. Selle abil saab laps teadmised taime kasvamisest.

Õppetöö viiakse läbi Pernova Talveaias ja istutamiseks kohandatud õppeklassis. Tegevuste näitlikustakse:  õppefilmi, pildimaterjali, erinevate talveaia taimedega ja õppemänguga. 

Vaatluse läbi viimiseks lasteaias antakse  kaasa  trükitud juhend „Seemnest taime kasvatamine“ ja edasine töökäik. Töökäik sisaldab kahe erineva taime võrdlemist kasvamise perioodil.

Pernova Loodusmajaga tutvu siin 

NB! Programmi läbiviimine LAK-õppe võimalusega.

Maakond: Pärnumaa
keemia
Pernova Hariduskeskus
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste, Gümnaasium
Lühikirjeldus:

Tänapäeval tuntud 118- st elemendist on enamus metallid. Kõige levinum metall maakoores on alumiinium. Igapäevaselt puutume metallidega kokku pidevalt, neist on valmistatud paljud nii meile vajalikud tarbeesemed, alates nugadest-kahvlitest kui ka raudteed ja sillad. 

9.klassis:

Arutleme metallide iseloomulike omaduste, nendel põhinevate rakendusvõimaluste, aktiivsuse üle.

Metallide omadused õppeprogrammiga tutvuvad õpilased metallide iseloomulike omadustega ja võrdlevad metallide füüsikalisi omadusi vaadeldes tuntumate metallide näidiseid, hindavad selle põhjal nende sulamite  rakendamise võimalusi igapäevaelus, teevad ohutusnõudeid arvestades katseid metallide ja vee vahel ning metallide ja hapete vaheliste reaktsioonide uurimiseks, võrdlevad nende reaktsioonide kiirust (kvalitatiivselt), seostavad kiiruse erinevust metallide aktiivsuse erinevusega, koostavad vastavaid reaktsioonivõrrandeid ning teevad katseid metallidele iseloomuliku leegivärvuse uurimiseks.

Gümnaasiumi astmes:

Arutleme keemiliste elementide metalliliste ja mittemetalliliste omaduste muutuse perioodilisustabelis, metallide pingerea, reageerimise vee ning hapete ja soolade lahustega, redoksreaktsioonide, metallide saamise maagist üle.

Metallide omadused õppeprogrammiga tutvuvad õpilased metallide iseloomulike reaktsioonidega lihtainetega, hindavad nende sulamite  rakendamise võimalusi igapäevaelus, teevad ohutusnõudeid arvestades katseid metallide ja vee vahel ning metallide ja hapete vaheliste reaktsioonide uurimiseks, võrdlevad nende reaktsioonide kiirust (kvalitatiivselt), seostavad kiiruse erinevust metallide aktiivsuse erinevusega, koostavad vastavaid reaktsioonivõrrandeid ning määravad oksüdeerijaid ja redutseerijaid, kirjutades elektronide üleminekuvõrrandeid,uurivad katseliselt metallide reageerimist soolalahustega,  teevad läbi katse puhta metalli saamiseks tema soolast.

Õppetöö viiakse läbi keemialaboris 12 õpilasele.

Maakond: Pärnumaa
keemia
Pernova Hariduskeskus
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Keemia õppimine aitab mõista puhta looduskeskkonna ja tervise seoseid, kujundab õpilaste vastutustunnet ja austust looduse vastu ning arendab oskust hinnata oma otsustuste või tegevuse otseseid või kaudseid tagajärgi.

 • Anorgaaniliste ainete keemiliste omaduste programm aitab omandada oskust mõista  keemiaalast teksti, mõtestada ja korrektselt kasutama keemiasõnavara ning märksüsteemi, mõista erinevate aineklassidevahelisi (alused, happed, oksiidid, soolad) seoseid.
 • Arutleme hapniku omaduste ja rolli põlemisreaktsioonides ning eluslooduses, osoonikihi hõrenemise keskkonnaprobleemina, tähtsamate hapete ja aluste koostise ja ohutusnõuete üle. 
 • Õpilane määrab lahuse keskkonda kasutades erinevaid indikaatoreid ja tuvastab neutraalse lahuse; teeb läbi oksiidi saamise katse lihtaine põlemisreaktsioonil ja kahe aine omavahelise reageerimise teel; tuletab meelde keemilise reaktsiooni tunnused õpetaja näitkatse põhjal; viib läbi reaktsioone erinevate aineklasside vahel ja määrab reaktsiooni tunnused; viib läbi vesiniku saamise ja tõestamise katse, kasutab aineklassidevahelisi seoseid ainetevahelisi reaktsioone põhjendades ja vastavaid reaktsioonivõrrandeid koostades.

Õppetöö viiakse läbi keemialaboris 12 õpilasele.

Maakond: Pärnumaa