Sügis Kirna õpperajal
Piret Valge
Sihtgrupp: 1-3 klass I kooliaste, 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Alam-Pedja looduskaitseala Kirna õpperajal läbiviidava programmi eesmärk on kujundada arusaama inimtegevuse ja keskkonna vahelistest seostest ning suunata osalejaid aru saama, mida tähendavad meie jaoks ökosüsteemi teenused. Vaatlemise, uurimise ja erinevate aktiivtegevustega suunatakse osalejaid märkama ja tundma õppima meie ümber olevat elurikkust, mõistma käesoleva aastaaja omapära ja mõju keskkonnas, arendatakse erinevaid meeli ümbritseva tunnetamiseks.

Maakond: Tartumaa
Aegna Loodusmaja
E.Petser
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Programm koosneb kolmest osast, mida saab käsitleda kahe eraldi teemana. Õpitakse määrama metsa looduslikkust kriteeriumite järgi, saadakse teada millised on loodusmetsad ja millised on tulundusmetsad ning miks meile mõlemad vajalikud on. Tutvutakse saare taimestikuga, erinevate metsatüüpidega, saarel kasvavate sammaltaimede ja samblikega, Eesti pärismaiste okas- ja lehtpuudega, õpitakse määrama ja eristama erinevaid liike tunnuste abil, valmistatakse herbaarium. 

Maakond: Harjumaa
mulla uurimine
Anne-Ly Feršel
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Aktiivtöö mullaga keskendub mulla tekke, koostise ja tähtsuse tundmaõppimisele. Õppeprogramm toimub looduskeskuse õppeklassis ja õuealal, kus on võimalik mullapuuriga mullaprofiili võtta, mullaproovist teeb iga õpilane sõrmeproovi. Kirjeldame ja mõõdame mullahorisonte, teeme äigejoonise, sõelume kuiva mulda ja uurime binokulaari abil mullaelustikku. Arutleme mulla tähtsuse üle looduses ja inimese elus.

 

Maakond: Ida-Virumaa
Aktiivse loodushoiu õpiõu
Raul Savimaa
Sihtgrupp: 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Aktiivse loodushoiu õpiõues räägime keskkonnahoiu tähtsusest, ringmajandusest ja prügi sorteerimisest ning kliimamuutuste mõjust Eesti loodusele. Samuti muude loodushoiu aktuaalsete prob­leemide ja lahendusvõimaluste üle. Räägime loodus­kaitse­listest ja loodust tutvustavatest tegevustest ning võimalustest.

õpilased seisavad Sopa allikalehtri ümber
Foto: Elo Raspel
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste
Lühikirjeldus:

Õppeprogrammi käigus tutvutakse Endla looduskaitsealal erinevat tüüpi allikatega, tehakse veetemperatuuri ja sügavuse mõõtmisi ning võrreldakse saadud tulemusi. Läbiv teema on põhjavesi ja looduskaitse tähtsuse selle hoidmisel.

Maakond: Jõgevamaa