Mets
Pernova Hariduskeskus
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Õpperogramm viiakse läbi Luitemaa maastikukaitsealal ja Pikla rannaniidul, mis asuvad Pärnust ca 30 km kaugusel Riia suunas.

Kogunetakse Rannakülas Luite bussipeatuses eelneva kokkuleppe kohaselt. Raja pikkus ligikaudu 2 km. NB! Transport sihtkohta ei kuulu programmi.

Selga ilmastikule vastav riietus ja veekindlad jalanõud, kaasa joogivesi.

Õppekäigu läbivad teemad:

  • tutvumine Luitemaa ökosüsteemidega (Luitemaa sihtkaitsevööndi palu- ja nõmmemännik, Pikla rannaniit), arutlemine metsa ja rannaniidu elustiku, aineringe ja inimmõju teemadel;
  • rindelisuse vaatlemine metsas;
  • tüüpiliste taime-, looma- ja linnuliikidega tutvumine vaatlus- , märkamis- ning kuulamisülesannete abil;
  • arutlemine ja järelduste tegemine loodusliku mitmekesisuse, inimmõju ja looduskaitse seoste üle.

Programmi viiakse läbi ainult kevadel ja sügisel.

Maakond: Pärnumaa
Päike ja planeedid
Pernova Hariduskeskus
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Päike on meie energia – ja elu väärtuslik allikas. Programmis tutvume põhiliste Päikese füüsikaliste omadustega ja nende mõjuga elukeskkonnale Maal.

Tutvu planetaariumi võimalustega siin.

Planetaarium õpperogramm viiakse läbi 24 õpilasele.

Maakond: Pärnumaa
placeholder
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste
Maakond: Pärnumaa