tigu
Pernova Hariduskeskus
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Õpilased õpivad grupitööna (2-4 õpilast) tundma mulla teket, tähtsust ja kaitset.

Programmi läbivad teemad:

  • õpitakse näidiste ja proovide abil tundma mulla koostist, muldade teket ja arengut;
  • tutvutakse mullaorganismidega ja nende rolliga mullas;
  • mudeli abil uuritakse vee liikumist mullas;
  • tutvutakse mulla kui elukeskkonnaga. 

Soovituslik 6. klass - toetab  loodusõpetuse ainekava: muld, mullatekke, koostis, inimtegevuse mõju mullale.

Maakond: Pärnumaa
Mets
Pernova Hariduskeskus
Sihtgrupp: 4-6 klass II kooliaste
Lühikirjeldus:

Õpperogramm viiakse läbi Luitemaa maastikukaitsealal ja Pikla rannaniidul, mis asuvad Pärnust ca 30 km kaugusel Riia suunas.

Kogunetakse Rannakülas Luite bussipeatuses eelneva kokkuleppe kohaselt. Raja pikkus ligikaudu 2 km. NB! Transport sihtkohta ei kuulu programmi.

Selga ilmastikule vastav riietus ja veekindlad jalanõud, kaasa joogivesi.

Õppekäigu läbivad teemad:

  • tutvumine Luitemaa ökosüsteemidega (Luitemaa sihtkaitsevööndi palu- ja nõmmemännik, Pikla rannaniit), arutlemine metsa ja rannaniidu elustiku, aineringe ja inimmõju teemadel;
  • rindelisuse vaatlemine metsas;
  • tüüpiliste taime-, looma- ja linnuliikidega tutvumine vaatlus- , märkamis- ning kuulamisülesannete abil;
  • arutlemine ja järelduste tegemine loodusliku mitmekesisuse, inimmõju ja looduskaitse seoste üle.

Programmi viiakse läbi ainult kevadel ja sügisel.

Maakond: Pärnumaa