vulkaan
Arne Puhlov

Programmis õpitakse tundma Maa siseehitust, vaadeldes lähemalt vulkaane (tekkeprotsess, purskamine, tagajärg) ja maavärinadi (tekkeprotsess, tagajärg). Sissejuhatavas osas (ja hiljem läbivalt) juhitakse tähelepanu Tähetorni ajaloolisele tähtsusele maavärinate uurimises. Mõistete ja teoreetilise osa toeks on slaidiprogramm, mille vahele tehakse demonstratsioonkatseid ja praktilisi ülesandeid.  Tutvutakse erinevate maailma vulkaanidega ning nende asupaikadega kasutades selleks maailma vulkaane tutvustavaid kaarte ja laamade puslet. Seejärel selgitatakse näitlikult laamade liikumise, maavärinate ja vulkaanide omavahelisi seoseid. Lisaks uuritakse Tähetorni ekspositsioonis olevalt arvutiekraanilt maailmas viimase nelja päeva jooksul toimunud maavärinaid, tutvustakse seismograadi ja maavärinate skaaladega. Lõpetuseks valmistatakse gruppidena või individuaalselt väike savist vulkaan.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Õpitulemused:

Programmi läbinud õpilane:
• kirjeldab üldjoontes Maa siseehitust, kuidas ja miks seda uuritakse;
• selgitab, miks tekivad ja purskavad vulkaanid ning mis piirkondades on seismiliselt aktiivsed alad;
• nimetab olulisemaid vulkaani osi;
• selgitab, mis tekitab maavärinaid ja mida need endaga kaasa võivad tuua ning kirjeldab, kuidas maavärina korral käituda.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Programm toetab loodusõpetuse ja loodusgeograafia ainekava, sobib nt 4. ja 8. klassile (seismoloogia ja vulkaanide teemad). Põimitakse loodusõpetuse (geograafia) alaseid teadmisi teiste ainetega (teised loodusained, täppisteadused, kultuurilugu). Läbivatest teemadest on fookuses keskkonnateadlikkus ja säästev areng - vulkaanide ja vulkaanipursete temaatika seostatakse keskkonnaga (osooniaugud, viljakas pinnas põllumajandusele, maa temperatuuri langemine).

Meetodid:

  • aktiivõpe
  • probleemõpe
  • rühmatöö
  • avatud arutelud
  • loovusõpe

Juhis õpetajale:

Programm viiakse läbi ajaloolises Tartu Tähetornis, kuhu on KIKi toel loodud keskkonnateemalisi programme toetav ajutine näitusekeskkond ja mudelid (sh seismograaf). Programmis kasutatavad abivahendid on kõik olemas kohapeal ning programmi läbiviimise eest vastutab kohapealne juhendaja. Spetsiifilisi eelteadmisi vaja ei ole, eesmärkide parimaks saavutamiseks on hea kui õpilastel on algteadmised Maa ehitusest ja geograafiast.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kestus:

1,5 tundi

Grupi suurus:

26

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

4€

Lisainfo:

Programmi kestvus sõltub grupist, noorematele ja väiksematele rühmadele saab seda läbi viia ka 60 minutiga. Suuremate rühmade korral saame vajadusel rühma jagada kaheks; ka on võimalik tellida programm osana õppepäevast (3 programmi 2 hinnaga, lisaks toitlustamine Tartu Ülikooli kohvikus),

Programm toimub ajaloolises Tähetorni hoones, mistõttu ligipääs erivajadustega õpilastele on raskendatud, samas on läbiviijatel erivajadustega rühmadega töötamise kogemus ning võimekus pakkuda lihtsustatud programmi.

Läbiviimise koht:

Tartu tähetorn, Uppsala 8, Tartu

Läbiviimise asukoht:

58.37964783767, 26.715977045239

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

muuseum@ut.ee
737 5674

Programmi läbiviija:

Tartu tähetorni töötajad

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Vulkaanid ja maavärinad
Author:
Tiiu Kreegipuu
TYM_Vulkaanid_0.pdf(710.66 KB)

Haridusprogrammi üldinfo ja kirjeldus

Viimati uuendatud:

20.05.2020