Vooremaa
Eleri Inno

Vooremaal teeme tutvust huvitava Jääaja keskusega. Saame teada, kuidas on vaheldunud  jääajad ning kuidas liustikud on vorminud meie maastikku, kuidas on vaheldunud ökosüsteemid vastavalt kliimamuutustele. Naudime avaraid vaateid Saadjärve ääres, Raigastvere vaatetornist ning Laiuse mäelt. Soliidsena mõjub Kuremaa loss,  huvitavat hakkab silma ka Luua mõisapargis.

Õpipädevused:

enesekohased oskused
enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus
tunnetus- ja õpioskused

Õpitulemused:

• õpilane mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma ning väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi, märkab nähtusi ja muutusi looduses
• oskab kirjeldada Eesti pinnavorme ja nende kujunemist
• iseloomustab mandrijää tegevust pinnamoe kujundajana
• teab pinnavormiga seotuid mõisteid - voor, küngas, org, nõgu, mägi, moreen
• oskab väärtustada bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust ning säästvat eluviisi

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Sobib loodusõpetuse ainekavaga ja põhikooli riikliku õppekavaga (lisa 4 "Loodusained" ja lisa 13 punkt 2 "Keskkond ja jätkusuutlik areng").

Programmis on arvestatud II ja III kooliastme õpipädevustega ning kujundakse õpilaste integreeritud arusaamist loodusest kui terviksüsteemist.

Meetodid:

vaatlus, vestlus, arutelu, aktiivõpe. 

Juhis õpetajale:

Soovitav eelnevalt tutvustada õpilastele programmi ja asukohta. Retke jooksul abistab retkejuhti korra hoidmisel. Peale retke toimumist soovitav koolis korrata nähtut/kuuldut ning jätkata teema läbimist. Riietus vastavalt ilmale, jahedamal ajal riietuda kihiliselt.  Kaasa võtta juua ja midagi meelepärast, mida piknikul nosida.

Soovitame õpetajal anda programmile kirjalik tagasiside e-kirja teel või https://keskkonnaharidus.ee/et/oppeprogrammid/vooremaa-kalevipoja-lood-ja-jaaaja-keskus

 

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kestus:

5 tundi

Grupi suurus:

30

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

150€

Lisainfo:

Kestus: programm 5 tundi, lisandub bussisõidu aeg (koos bussisõiduga Tallinnast 9 tundi)
Sihtrühm: programmi saab kohandada vastavalt kooliastmele 
Lisainfo: riietus vastavalt ilmale, kaasa võiks võtta võileivad ja joogid. Võimalus tellida ka toitlustus.
Hind: 150 eurot grupp (lisandub bussisõit)
Lisatasu: Jääaja Keskuse külastus

 

Läbiviimise koht:

Looduses ja Jääaja Keskuses

Maakond:

Harjumaa

Keskus:

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

MTÜ Loodusring ja Jääaja Keskus

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus 15 minutit: Retke tutvustus, õppekäigu eesmärkide tutvustamine. Liikumis- ja ohutusreeglite selgitamine

  • Külastame Jääaja keskust, naudime avaraid vaateid Saadjärve ääres, Raigastvere vaatetornist ning Laiuse mäelt. Saame vett katsuda Kuremaal ja teeme tutvust Luua mõisapargiga.
  • Teemade käsitlemisel võtame arvesse grupi vanust ning nende seostame kooliteadmisi looduse praktilise tundmisega.

Retkel teeme 30 min söögipausi, me ei jäta midagi kaasavõetust loodusesse.

Retke lõpul kordame 15 min jooksul olulised märksõnad, mida programmi jooksul käsitlesime. Mis õpilastele eriti meeldis?

Viimati uuendatud:

30.12.2021