Viti järve matkarada
VVV SA arhiiv

Programmi jooksul viiakse läbi puude kõrguse ja pinnamoe võrdlust, õpitakse tundma sürjametsas kasvavaid taimi, õõtsikutaimi, rajale jäävas vaatetornis määratakse ilmakaari, vaadeldakse üraskikahjustusi, tutvutakse kuklaste asurkonnaga ja uuritakse Elva jõe orgu ja vooluvee tegevust.Programm toimub liikumisena künklikul matkarajal ~3 km, vahepealsetes peatustes tehakse ülesandeid. Mõõtmisi teostatakse grupi- ja individuaaltööna käepäraste vahenditega, retkejuhil on kaasas täiendavad mõõtevahendid.

Programmi eesmärk: Tutvuda piirkonnale iseloomuliku pinnamoega, õppida sealseid metsakooslusi, liike ja uurida jõe voolutegevust.

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

1. Oskab looduskeskkonnas teha puu kõrguse mõõtmist;
2. Tunneb ja teab ilmakaari ning oskab neid määrata;
3. Võrdleb ja analüüsib pinnamoodi;
4. Kirjeldab vooluvee tegevust Elva jõe ürgorus
5. iseloomustab ja võrdleb metsatüüpi kasvutingimuste järgi;
6. võrdleb metsatüüpide erinevates rinnetes kasvavaid taimi;
7. oskab eristada liiva, kruusa ja turvast;
8. selgitab keskkonnakaitse vajalikkust.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

seos õppekavaga: loodusõpetus: 2.1.6.5. Jõgi; 2.1.6.8. Pinnavormid ja pinnamood; 2.1.6.12. Mets elukeskkonnana; 2.1.6.16. Eesti loodusvarad; 2.1.6.17. Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis.

ainetevaheline lõiming: loodusõpetus, eesti keel, kehaline kasvatus, matemaatika.

Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng

Temaatika: Pinnamood, metsataimed, metsarinded, Elva jõe vooluvee tegevus, kooslused, sürjamets.

Meetodid:

Metoodid:praktilised mõõtmised, õpperetk, arvutamine, võrdlemine, seoste loomine.

Ajakava:

Sissejuhatus: 10 minutit

praktilised ülesanded õppekäigul1 h 35 minutit

kokkuvõttev analüüs 15 minutit.

Üldjuhul toidupausi programmi jooksul ei tehta, soovi korral palume sellest teada anda, et retkejuht oskaks aega planeerida. Õpilaste teadmisi kontrollitakse programmi lõppedes lõpuringis

Juhis õpetajale:

Programmi toimumiskoht lepitakse kokku retkejuhiga, kes võtab ise eelnevalt ühendust. Programm toimub õues, õpilastel palume riietuda ilmale vastavalt ning vihma korral jalga vettpidavad jalanõud. Programmi jooksul läbitakse ~ 3 km, maastik on künklik. Õpetaja täidab tagasisidelehe programmi lõpus.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste

Kestus:

2 tundi

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

150€

Lisainfo:

Kasutatavad õppevahendid on juhendaja poolt. Programmi jooksul teostatakse mõõtmisi käepäraste vahenditega, vajadusel kasutatakse lisamõõteriistasid (mõõdulindid, liivasõelad), mis on kaasas retkejuhil.

Läbiviimise koht:

Vitipalu

Läbiviimise asukoht:

58.159135638339, 26.415223144531

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

sihtasutus@vvvs.ee
52 54 172, 5088359

Programmi läbiviija:

Õppeprogrammi juhendaja on Vapramäe Loodusmaja poolt atesteeritud õppeprogrammi läbiviija.

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Programmi jooksul viiakse läbi puude kõrguse ja pinnamoe võrdlust, õpitakse tundma sürjametsas kasvavaid taimi, õõtsikutaimi, rajale jäävas vaatetornis määratakse ilmakaari, vaadeldakse üraskikahjustusi, tutvutakse kuklaste asurkonnaga ja uuritakse Elva jõe orgu ja vooluvee tegevust.Programm toimub liikumisena künklikul matkarajal ~3 km, vahepealsetes peatustes tehakse ülesandeid. Mõõtmisi teostatakse grupi- ja individuaaltööna käepäraste vahenditega, retkejuhil on kaasas täiendavad mõõtevahendid.

Õpilaste teadmisi kontrollitakse programmi lõppedes lõpuringis. Õpetaja täidab programmi lõppedes tagasisidelehe.

Programmi sihtrühm: 4-6 klass II kooliaste

Kestvus: 2h

Grupi suurus: 24 õpilast

Programmi läbiviimise aeg: aprill-september

Programmi läbiviimise koht: Vitipalu Viti järve matkarada

Juurdepääs: Vitipalu programm algab üldjuhul Vitipalu Viti järve matkaraja parklast. Sõidujuhised annab teada retkejuht enne programmi algust. Ratastooliga liikumine pole võimalik keerulise maastiku tõttu. Erivajadustega õpilastest palume teada anda.

Juhis õpetajale: Programmi toimumiskoht lepitakse kokku retkejuhiga, kes võtab ise eelnevalt ühendust. Programm toimub õues, õpilastel palume riietuda ilmale vastavalt ning vihma korral jalga vettpidavad jalanõud. Programmi jooksul läbitakse ~ 3 km, maastik on künklik.

Programmi maksumus: 150.- eur

Programmi eesmärk: Tutvuda piirkonnale iseloomuliku pinnamoega, õppida sealseid metsakooslusi, liike ja uurida jõe voolutegevust.

Viimati uuendatud:

03.03.2021