Militaarobjekt Viimsi loodusrajal.
Kauri Kivipõld

Programm toimub Viimsi loodusrajal, mis ei ole Tallinnast kaugel, kuid on vaheldusrikas ja väga huvitav. Õpilased lähevad kahekaupa Viimsi metsarajale, kus otsivad oma isiklike nutitelefonide abil õiget teed, kontrollpunkte, õigeid vastuseid ja vastavad ka oma seadmes. Parimad saavad auhinnad. Tegemist on integreeritud programmiga, mis hõlmab bioloogiat, geograafiat, ajalugu, eesti keelt, matemaatikat, informaatikat ja kehalist kasvatust. Lisaks võistluslik mäng looduses ja meeskonnatöö. Tagasiside: Pärast raja läbimist kontrollib juhendaja vastuseid ja arutab need õpilastega läbi. Parimad saavad auhinnad. Kuna kogu ülesanne on digitaalne, siis saab kogu info toimunust õpetaja maili peale (küsimus, õigevastus ja õpilase vastus). See võimaldab õues alustatuga koolis edasi minna. Digivormis on ka tagasiside programmi kohta, mida täidab iga võistkond. 

Õpipädevused:

digipädevus
enesemääratluspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane oskab looduses liikuda nutiseadmest saadava info abil, oskab leida
iseseisvalt vastuseid esitatud küsimustele, teab, mille poolest on erilised Viimsi metsaraja
ääres kasvavad taimed, suured kivid ja metsas elavad loomad. Teab, missugused tegevused
ohustavad meie keskkonda ja kuidas.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

II kooliaste loodusõpetus: elu mitmekesisus Maal, pinnavormid ja pinnamood, mets elukeskkonnana, Läänemeri elukeskkonnana, elukeskkond Eestis, loodus- ja keskkonnakaitse Eestis.
III kooliaste loodusõpetus: elus- ja eluta looduse seosed, bioloogia: selgroogsete loomade tunnused, taimede tunnused ja eluprotsessid, ökoloogia ja keskkonnakaitse.

Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng – taotletakse õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb keskkonda ning väärtustades jätkusuutlikkust, on valmis leidma lahendusi keskkonna- ja inimarengu küsimustele; ainevaldkonnasisene lõiming kujundab õpilaste integreeritud
arusaamist loodusest kui terviksüsteemist, milles esinevad vastastikused seosed ning põhjuslikud tagajärjed.

Meetodid:

maastikumäng, aktiivõpe

Juhis õpetajale:

Õpetajalt ootame enne programmile tulekut õpilaste informeerimist programmiga seotud olulistest asjadest – kuna programm toimub vabas õhus, siis lapsed peaksid kandma ilmale vastavat riietust ja jalanõusid. Kui ilm on vihmane, siis vihmakeepe ja veekindlaid jalanõusid. Et oleks kaasas jook ja võileivad. Samuti, et kaasas oleks töö tegemiseks vajalik laetud nutitelefon.

Õpetaja saab tagasisidet anda paberil tagasiside ankeedi abil. Vastavalt tagasisidele korrigeeritakse programmi pidevalt.

Ohutus: rada on üldiselt ohutu. Õpilastele selgitatakse, kuidas ohutult liikuda ning õnnetuse korral saavad õpilased juhendajaga mobiiltelefoni teel ühendust võtta.
Juhendaja on läbinud esmaabikoolituse.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

32

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Hind:

150€

Lisainfo:

Programmile saab võtta korraga 2 klassi kahe juhendajaga,

Läbiviimise koht:

Programm toimub looduses - Viimsi vallas.

Läbiviimise asukoht:

59.55468165459, 24.810013985938

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Kauri Kivipõld

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Viimsi nutiseiklus
Author:
Kauri Kivipõld
Viimsi nutiseiklus.pdf(212.05 KB)

Programmi pikk kirjeldus.

Pikk kirjeldus:

Õpilased lähevad kahekaupa Viimsi metsarajale, kus otsivad oma isiklike nutitelefonide abil õiget teed, kontrollpunkte, õigeid vastuseid ja vastavad ka oma seadmes. Parimad saavad auhinnad.
Programmi ajakava:
1. 30 min sissejuhatav osa, milles tutvustatakse päeva plaani, ülesannet ja
ohutusreegleid rajal liikumisel.
2. 1 tund ja 30 min õpilased on kahekaupa rajal.
3. 30 min vastuste kontrollimine, arutelu, päevast kokkuvõtte tegemine.
4. 30 min kaasavõetud võileibade söömine bussi juures.
Tegemist on integreeritud programmiga, mis hõlmab bioloogiat, geograafiat, ajalugu,
eesti keelt, matemaatikat, informaatikat ja kehalist kasvatust. Lisaks võistluslik mäng
looduses ja meeskonnatöö.

Viimati uuendatud:

01.04.2021