uurides läbi binokulaari vee pisielustikku
Anne-Ly Feršel

Õppeprogrammi eesmärk on selgitada vee tähtsust, limiteeritust, kasutust ja pöörata tähelepanu inimeste poolt tekitatud mõjule ning kahjustustele. Kuidas kaitsta ja säästa vett. 

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

4-6 kl II kooliaste – Loodus- ja keskkonnakaitse, säästev areng, keskkonnakasutus. Vesi kui aine, vee kasutamine. Põhjavesi. Joogivesi. Vee kasutamine. Vee reostumine ja kaitse. Vee puhastamine.

7-9 kl III kooliaste - Loomad, taimed, maastikud, loodus- ja keskkonnakaitse, säästev areng, keskkonnakasutus. Põhjaveega seotud probleemid Eestis. Põlevkivi kasutamine ja keskkonnaprobleemid. Põllumajandusega seotud keskkonnaprobleemid.

Gümnaasium ja täiskasvanud – keskkonnakasutus,  maastikud, loodus- ja keskkonnakaitse, säästev areng. Geograafia: Põllumajanduse mõju keskkonnale. Põhjavee kujunemine ning põhjavee taseme muutumine. Põhjavee kasutamine, reostumine ja kaitse. Loodusvarad ja nende kasutamine.

Meetodid:

Esimene osa on programmi põhiosa. Teine osa – lisa tegevus, nõuab eelnevat kokkulepet.

I osa - looduskeskuses:

Iisaku Looduskeskuses või koolis, programm koosneb PP-esitlusest ja arutelust. Programmi käigus vaadeldakse, et kuidas säästa vett kodus või koolis. Kirjeldatakse, miks vesi on  hindamatu loodusväärtus ja kuidas teda  säästlikult kasutada.

II osa –2 õppesõidu võimalust:

1. Järve Biopuhastuses programm jätkub ekskursiooniga, mille käigus vaadeldakse vee puhastamise võimalusi ning kirjeldatakse, kuidas seda praktiliselt tehakse.  Biopuhasti külastamise ajal täidetakse töölehti. 

2. Kurtna järvestikus toimuva õppekäigu jooksul tutvutakse erinevat tüüpi veekogudega ( jõgi, kanal ja erinevat tüüpi järved) Võrreldakse nende keemilist koostist jt näitajaid, uuritakse inimtegevuste mõjusid veekogudele ja järvestikule. Arutletakse erinevate vee kasutamise võimaluste üle. Tavakodaniku mõju veekogudele ja veekogude mõju tavakodanikele. 

Programmi pikkus ja sisaldus sõltuvad vanusest, ilmast ja kohast kus õppeprogramm toimub.

Juhis õpetajale:

Eelteadmised: loodusteaduste alused

Oskused: kuulamisoskus, iseseisva ja rühmatöö oskused

Õppesõidu ajal Järve Biopuhastusse või Kurtna järvede juurde tagab õpetaja õpilaste kohase käitumise.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Hind:

0€

Lisainfo:

Õppeprogrammi läbiviijad jätavad endale õiguse teha vastavalt olukorrale jooksvaid muudatusi.

Järve Biopuhastuse külastuse lepib kokku Keskkonnaameti programmi läbiviija. Kuna tegemist on tööstusettevõttega, siis me ei saa täielikult tagada, et nad alati grupid (vaatamata kokkuleppele) vastu võtavad.

Läbiviimise koht:

Iisaku Looduskeskus (Keskkonnaamet), kool, Järve Biopuhastus, Kurtna järvestik

Läbiviimise asukoht:

59.095209206, 27.316433263015

Maakond:

Ida-Virumaa

Programmi läbiviija:

Anne-Ly Feršel Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Õppeprogrammi "Vesi ja veekasutus" kirjeldus
Author:
Anne-Ly Feršel
Lisa_oppeprogrammi_kirjeldus_Vesi_ja_veekasutus.pdf(286.67 KB)

Õppeprogrammi "Vesi ja veekasutus" pikk kirjeldus

Pikk kirjeldus:

Õppeprogrammi eesmärk on selgitada vee tähtsust, limiteeritust, kasutust ja pöörata tähelepanu inimeste poolt tekitatud mõjule ning kahjustustele. Kuidas kaitsta ja säästa vett. 

Suur ja väike veeringe, pinna ja põhjavesi, kuidas liigub vesi pinnases. Kaevanduste ja tööstuse mõju ning meie osa selles. 

Kodupiirkonna olukord puhta joogiveega, mis seda mõjutab.

Mida saan mina teha, et vett säästa? Esitlus, aktiivtegevused, tööleht.

Eelneval kokkuleppel: Järve biopuhastuse külastamine või matk Kurtna järvede juurde.

 

Viimati uuendatud:

02.02.2022