Kivist seene juures
Ökokratt

Tutvume Kostivere karstiala, Jägala joa ja Linnamäe hüdroelektrijaamaga keskendudes nende tähtsusele ning eripärale puhta vee ja selle tekke seisukohast. Tutvutakse piirkonna loodusega (nt vaadeldakse ja külastatakse karstivorme, fossiilide välja) Teemadest käsitletakse: veeringet, karsti teket, fossiilide olemust, lubajakivi vanust, nitraaditundliku ala mõistet, joa, kärestiku erinevust, maakoore pindmisi kihte, hüdroenergia tootmise poolt ja vastuargumente. Juhendaja juhib uuritavate nähtuste juures temaatilist arutelu ja esitab suunavaid küsimusi, õpilased arutlevad ja otsivad vastuseid ja lahendusi. Vahepeal teeme piknikupausi ning mängitakse veeringemängu.

Programmi kohandatakse puuetega lastele vastavalt õpilaste individuaalsetele õppekavadele. Pole võimalik kohaldada abivahendiga liikujatele.Meie juhendajad on saanud puuetega inimestega tegelemiseks ettevalmistuse ja läbinud esmaabi kursuse.

Õpipädevused:

enesekohased oskused
kultuuri- ja väärtuspädevus
mänguoskused
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus
tunnetus- ja õpioskused

Õpitulemused:

Alusharidus:
- laps oskab tähele panna ja nimetada looduses toimuvaid aastaaegu
- laps oskab kirjeldada looduses olevaid värve, helisid ja lõhnu.
- laps oskab kirjeldada väljas olevat ilma,
- laps teab kirjeldada vett ja selle vajalikkust.

I kooliaste õpilane:
1) tunneb huvi looduse ja selle uurimise vastu ning kasutab julgelt loovust ja fantaasiat;
2) mõistab, et inimene on osa loodusest ning inimeste elu sõltub loodusest; suhtub
loodusesse säästvalt;
3) märkab looduse ilu ja erilisust ning väärtustab oma kodukoha elurikkust ja
maastikulist mitmekesisust;
4) hoolib elusolenditest ja nende vajadustest;
5) liigub looduses turvaliselt, kahjustamata loodusväärtusi ja iseennast.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava

§ 17Valdkond Mina ja keskkond,

§ 18. Valdkond Keel ja kõne lg3 ja lg4,

1.-4. klassi õpilane

- iseloomustab ilma ning valib ilmale vastava välisriietuse;
- kirjeldab loodus- ja tehisobjekte erinevate meeltega saadud teabe alusel;

- on tundma õppinud mõningaid veele iseloomulikke taimi ja loomi;
- väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult;
- käitub loodushoidlikult ning järgib koostegutsemise reegleid;

- väärtustab elusloodust.

Meetodid:

Aktiivvestlus käsitletaval teemal, arutelud, veeringe mäng, rühmatööd, vaatlus, veeringe mudeli praktiline eksperiment, keemiline reaktsioon lubjakiviga.

Kasutatavad vahendid, lubjakivi pulber, sidrunimahl, veeringe mudel, fosssilide lõiked lubjakivist ja fossiilid, mis on juhendajal kaasas.

Juhis õpetajale:

Riietus ja jalanõud palume valida vastavalt ilmastikule ja õues viibimiseks. Tutvustage õpilastele eelnevalt programmi teemat ning asukohta. Alustada teema tutvustamisega koolis, et õpilastel on võimalus omandatud teadmisi rakendada praktikasse looduses liikudes. Peale õppekäigu toimumist jätkake teema käsitlemist koolis. Korrake programmil nähtut/kuuldut.

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

28

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

170€

Lisainfo:

Viime programme läbi soovi kohaselt haridusasutustes või soovitud asukohas.

Erivajadustega õpilaste osalemise puhul on vajalik võtta kontakti.  Selgitame välja puuded, erivajadused ja taristu võimalused.

Tagasisidet õppeprogrammi kvaliteedi kohta saab anda keskkonnahariduse veebilehe kaudu. Vahetu tagasiside õpetajalt ja õpilastelt saadakse programmi kokkuvõtte tegemisel suuliselt: millest räägid oma kaaslasele või perele, mis õnnestus, mis üllatas, mis häiris, mida teha teisiti, kas tuled uuesti järgmisele programmile.

Juhendajate hariduslik valmisolek.

Priit Adler: kõrgharidus- õpetatud agronoom, keskkonnaspetsialist, keskkonnamõju hindaja, müraekspert, loodusgiid tase 5, noorsootöötaja tase 6, matkajuht,  TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

Ain Aasa: kõrgharidus, loodusainete õpetaja, loodusgiid, matkajuht, TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

Läbiviimise koht:

Jägala jõgi

Läbiviimise asukoht:

59.427179517328, 25.09791625

Maakond:

Harjumaa jätk

Otsekontakt:

Keel:

Eesti keel
Inglise keel
Vene keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus

15 min – Õppekäigu eesmärkide tutvustamine. Kuidas käituda metsas ja õppekäigul, ohutusreeglite selgitamine.

Tegevused 2,5 h

Tutvume Kostivere karstiala tähtsusele ning eripärale puhta vee ja selle mõjust Jägala jõele. Tutvutakse piirkonna loodusega Jägala joal ja Kostivere karstialal (nt vaadeldakse ja külastatakse karstivorme, fossiile põllul). Teemadest käsitletakse: veeringet (kaasasoleva veeringe mudeli abil), karsti teket (kohapeal näidatakse keemilist rektsiooni lubjakiviga), uuritakse fossiile, lubajakivi vanust, kaitsmata põhjavee mõistet. Mängitakse veeringemängu. Söögipaus 30 minutit vastavalt õpilaste söögiaja harjumusele ja soovile.

Kokkuvõte    

15 min - Kokkuvõte õppekäigust. Küsimus põhikooli õpilastele: kuidas vesi liigub ja kuidas jõuab plast vette?

Mäng lasteaia lastele ja I kooliastme õpilastele: veeringe mäng

Joogivee omaduste määramine looduslikust veekogust võetud näidise põhjal.

Viimati uuendatud:

06.04.2022