Jägala joal
Ökokratt

Tutvume Kostivere karstiala, Jägala joa, Linnamäe HEJ-ga, keskendudes nende tähtsusele ning eripärale puhta vee ja selle tekke seisukohast, samuti tutvustatakse piirkonna loodust (nt vaadeldakse ja külastatakse karstivorme, fossiilide välja ja tutvustatakse maakera ajalugu. Õpitakse ja korratakse veeringet, fotosünteesi, settekivi teket ja fossiilide olemust.

Õpipädevused:

digipädevus
enesemääratluspädevus
ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

I kooliaste õpilane: 1) tunneb huvi looduse ja selle uurimise vastu ning kasutab julgelt loovust ja fantaasiat; 2) mõistab, et inimene on osa loodusest ning inimeste elu sõltub loodusest; suhtub loodusesse säästvalt; 3) märkab looduse ilu ja erilisust ning väärtustab oma kodukoha elurikkust ja maastikulist mitmekesisust; 4) hoolib elusolenditest ja nende vajadustest; 5) liigub looduses turvaliselt, kahjustamata loodusväärtusi ja iseennast. II kooliaste õpilane: 1) oskab kasutada ja saab aru mõistetest: aine, aine olek, vedelik, gaas, aurumine, veeldumine, tahkumine, sulamine, soojuspaisumine, märgamine, kapillaarsus, veeringe, kõrgvesi, madalvesi, kokkusurutavus, voolavus, lenduvus, põhjavesi, allikas, joogivesi, setitamine, sõelumine, filtrimine, reljeef, aluspõhi, pinnakate, mandrijää, moreen, moreenküngas, voor, karst, fotosüntees, kivimid, kooslused, loodus- ja keskkonnakaitse, maastikud, 2) teab ja kirjeldab veeringkäiku looduses, veeteket ja selle seoseid kliima, maastiku ja inimtegevusega 3) Õpilane oskab analüüsida vee mõju tervisele ja loodusele. III kooliaste õpilane: 1) selgitab loodusliku tasakaalu kujunemist ökosüsteemides, hindab inimtegevuse positiivset ja negatiivset mõju populatsioonide ja ökosüsteemide muutumisele ning võimalusi lahendada keskkonnaprobleeme; 2) oskab infot otsida teabeallikaist keemiliste elementide leidumise kohta meie ümber (kivimid, looduslik vesi, õhk, inimene, kosmos), selle info võrdlemine ja hindamine; 3) selgitab põhjavee kujunemist ja liikumist, põhjavee kasutamist kodukohas ning põhjaveega seotud probleeme Eestis; 4) energia ülekanne – erinevate materjalide soojenemise ja jahtumise graafiline kujutamine; keemilise reaktsiooni uurimine igapäevaseid aineid kasutades; erinevate ainete põlemise uurimine; küünla põlemisel vabaneva soojuse kandumine ümbritsevasse keskkonda; keemilise energia muundamine elektrienergiaks; I kooliaste õpilane: 1) tunneb huvi looduse ja selle uurimise vastu ning kasutab julgelt loovust ja fantaasiat; 2) mõistab, et inimene on osa loodusest ning inimeste elu sõltub loodusest; suhtub loodusesse säästvalt; 3) märkab looduse ilu ja erilisust ning väärtustab oma kodukoha elurikkust ja maastikulist mitmekesisust; 4) hoolib elusolenditest ja nende vajadustest; 5) liigub looduses turvaliselt, kahjustamata loodusväärtusi ja iseennast. II kooliaste õpilane: 1) oskab kasutada ja saab aru mõistetest: aine, aine olek, vedelik, gaas, aurumine, veeldumine, tahkumine, sulamine, soojuspaisumine, märgamine, kapillaarsus, veeringe, kõrgvesi, madalvesi, kokkusurutavus, voolavus, lenduvus, põhjavesi, allikas, joogivesi, setitamine, sõelumine, filtrimine, reljeef, aluspõhi, pinnakate, mandrijää, moreen, moreenküngas, voor, karst, fotosüntees, kivimid, kooslused, loodus- ja keskkonnakaitse, maastikud, 2) teab ja kirjeldab veeringkäiku looduses, veeteket ja selle seoseid kliima, maastiku ja inimtegevusega 3) Õpilane oskab analüüsida vee mõju tervisele ja loodusele. III kooliaste õpilane: 1) selgitab loodusliku tasakaalu kujunemist ökosüsteemides, hindab inimtegevuse positiivset ja negatiivset mõju populatsioonide ja ökosüsteemide muutumisele ning võimalusi lahendada keskkonnaprobleeme; 2) oskab infot otsida teabeallikaist keemiliste elementide leidumise kohta meie ümber (kivimid, looduslik vesi, õhk, inimene, kosmos), selle info võrdlemine ja hindamine; 3) selgitab põhjavee kujunemist ja liikumist, põhjavee kasutamist kodukohas ning põhjaveega seotud probleeme Eestis; 4) energia ülekanne – erinevate materjalide soojenemise ja jahtumise graafiline kujutamine; keemilise reaktsiooni uurimine igapäevaseid aineid kasutades; erinevate ainete põlemise uurimine; küünla põlemisel vabaneva soojuse kandumine ümbritsevasse keskkonda; keemilise energia muundamine elektrienergiaks.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

2.”Läbivad teemad „Keskkond ja jätkusuutlik areng”, 7. „Tervis ja ohutus”, 4. „Kultuuriline identiteet”. I kooliaste: 2.1.4.10. Minu kodumaa Eesti II kooliaste: 2.1.6.6. Vesi kui aine, vee kasutamine; 2.1.6.8. Pinnavormid ja pinnamood; 2.1.6.16. Eesti loodusvarad, 2.1.6.17. Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis, 2.1.6.13. Õhk; III kooliaste: 2.2.4.9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse, 2.3.4.10. Euroopa ja Eesti veestik; 2.1.9.2. Ainete ja kehade mitmekesisus; 2.1.9.3. Loodusnähtused Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava § 17. Valdkond Mina ja keskkond, § 18. Valdkond Keel ja kõne lg3 ja lg4, § 20. Valdkond Matemaatika, § 21. Valdkond Kunst, § 22. Valdkond Muusika, § 23. Valdkond Liikumine Kasutatavad aktiivõppe meetodid Aktiivvestlus käsitletaval teemal, arutelud, mängud, rühmatööd, vaatlus, uurimine, vee filtreerimine, põhjavee tekke mudeli praktiline eksperiment, võimalusel aurumootoriga paadi valmistamine.
 

Meetodid:

Aktiivvestlus käsitletaval teemal, arutelud, mängud, rühmatööd, vaatlus, uurimine, vee filtreerimine, põhjavee tekke mudeli praktiline eksperiment, võimalusel aurumootoriga paadi valmistamine.
 

Juhis õpetajale:

Riietus vastavalt ilmastikule, jalanõud liikumiseks maastikul. Programmi kestus 3 tundi koos 30 min söögipausiga.

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

33

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

170€

Lisainfo:

Programmi saab kohandada erivajadustega õpilastele, muuta asukohta, kestust ja sisu vastavalt tellija soovile. 

Läbiviimise koht:

Kostivere karstiala, Jägala joa, Linnamäe HEJ või haridusasutuse valitud asukoht

Läbiviimise asukoht:

59.487329426946, 25.2675776

Maakond:

Harjumaa

Programmi läbiviija:

Priit Adler, Ain Aasa, Helgi Sammel

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Seotud failid:

Kostivere karstiala
Author:
Priit_Adler
IMG_20180821_173359.jpg(5.22 MB)

Karstiala

Karstiseen
Author:
Priit_Adler
IMG_20180821_173444.jpg(6.06 MB)

Seen

Karlstialal
Author:
Priit_Adler
IMG_20180821_173954.jpg(5.85 MB)

Karstialal

Jägala juga
Author:
Priit_Adler
IMG_20180821_181317.jpg(4.63 MB)

Juga

Läbilõige maapinnast
Author:
Priit_Adler
IMG_20180821_181802.jpg(5.72 MB)

Paljand

Jägala juga
Author:
Priit_Adler
IMG_20180821_181820.jpg(4.22 MB)

Juga

Fosssiil
Author:
Priit_Adler
IMG_20180821_181903.jpg(5.37 MB)

Fossiilid

Linnamäe HEJ
Author:
Priit_Adler
IMG_20180821_184121.jpg(4 MB)

Linnamäel

Pikk kirjeldus:

Ajakava: 15 min ohutustehnika, 2 h programm, 15 min kokkuvõte ja kordamine. Tutvume Kostivere karstiala, Jägala joa, Linnamäe HEJ-ga, keskendudes nende tähtsusele ning eripärale puhta vee ja selle tekke seisukohast, samuti tutvustatakse piirkonna loodust (nt vaadeldakse ja külastatakse karstivorme, fossiilide välja ja maakera ajalugu. Õpitakse ja korratakse veeringet. Õppeprogramm toimub Kostivere karstialal, Jägala joal, Linnamäe HEJ või haridusasutuse poolt valitud kohas.  se kokku eraldi

Viimati uuendatud:

11.05.2021