Vee-elustiku uurimine
Krista Kingumets

Õppeprogrammi käigus saadakse kogemus vee-elukeskkonna ja -elustiku uurimisest, arendatakse vaatlemis-, märkamis- ja koostööoskust. Tehakse vaatlusi: mõõdetakse vee temperatuuri ja happesust, võimalusel ka veekogu sügavust ja Secchi kettaga vee läbipaistvust. Rühmatööna teostatakse kahvapüüki. Õpitakse määrajate kasutamist, määratakse selgrootute liigid/rühmad ja toitumistüüp. Hinnatakse uuritud veekogu selgrootute mitmekesisust ja veekogu seisundit. Arutletakse vee-elustiku mitmekesisuse tähtsusest looduses ja inimese elus. 

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane oskab:
- teostada kahvapüüki, kasutada lihtsamaid mõõtevahendeid;
- kasutada lihtsat määrajat ja teisi teabematerjale;
- teha rühmatööd ja esitleda oma tulemusi.

Õpilane teab:
- vee-selgrootute mitmekesisust ja nende tähtsust looduses ning inimeste elus;
- nimetada vee-selgrootuid ja tuua näiteid nendega seotud toiduahelatest;
- tuua näiteid inimtegevuse mõjust veekogude liigirikkusele.

Õpitulemused sõltuvad programmis osalevate õpilaste vanusest.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

II kooliaste: Loodusõpetus:  2.1.6.3. Elu mitmekesisus Maal, 2.1.6.5. Jõgi ja järv. Vesi kui elukeskkond.

III kooliaste: Bioloogia:  2.2.4.7. Selgrootute loomade tunnused ja eluprotsessid, 2.2.4.9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse.

Gümnaasium: 2.1.4.4. IV kursus „Evolutsioon ja ökoloogia“, Ökoloogia. Keskkonnakaitse. Ökoloogia valikkursused.

Läbivad teemad: Keskkond ja jätkusuutlik areng, tervis ja ohutus, väärtused ja kõlblus.

Lõimitud on loodusõpetus/bioloogia, matemaatika, kunstiõpetus, keemia, eesti keel.

Meetodid:

Kasutatakse:

-  rühmatööd (püük kahvaga, määramine, töölehe täitmine, tulemuste esitlemine).
-  arutelu.

Õppevahendid igale rühmale on pakkuja poolt: kahvad, sõelad, vannid selgrootute hoidmiseks, luubid, määramislinad, kirjutusalused, töölehed, kirjutusvahendid, Secchi ketas. 

Juhis õpetajale:

Programm toimub kooli poolt valitud veekogu ääres. 

Enne õppeprogrammi on soovitatav õpilaste eelteadmised vee-elustustiku teemal aktiveerida.

Programmile tulles panna selga ilmastikule sobiv riietus, jalga niiskuskindlad jalanõud, võimalusel kummikud. 

Programmi ajal võib õpetaja praktiliste tööde tegemisel õpilasi innustada ja abistada või ise kaasa teha.

Peale õppeprogrammi annab õpetaja programmile kirjaliku tagasiside keskkonnahariduse portaalis ja rakendab õpilaste programmil saadud kogemusi ja teadmisi nende edasises õppetöös.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kestus:

1,5 tundi

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

0€

Lisainfo:

Õppeprogramm toimub välitingimustes. 

Õppeprogramm ei kohaldu nägemis-, kuulmis- ja vaimupuudega osalejatele. Ratastooliga juurdepääs sõltub veekogust.

Läbiviimise koht:

Voolu- või seisuveekogu

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Piret Valge, keskkonnahariduse osakonna peaspetsialist

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Programmis osalejad kogunevad uuritava veekogu ääres.
Sissejuhatus (10 min)
Ohutuse ja õppevahendite kasutamise tutvustamine. Vee-selgrootute heaolu tagamine programmi vältel. Rühmadesse jagamine (4-5 õpilast rühmas). Töölehe sisu tutvustamine.

Praktiline tegevus (55 min)
1. Vee-selgrootute püük. 
2. Vee-selgrootute määramine ja teabematerjalide kasutamine.
3. Töölehe täitmine ja arutelu.

Kokkuvõte (25 min)
Iga rühm tutvustab määratud vee-selgrootuid, nende iseloomulikke tunnuseid ja tähtsust ning rolli ökosüsteemis. Osalejad saavad näha kõiki püütud liike/rühmi. Lõpuring, kus igaüks/rühm saab jagada oma uusi teadmisi/kogemusi. Juhendaja kokkuvõte.

 

Tegevuste põhjalikkus sõltub osalejate vanusest ja grupi suurusest. 

Viimati uuendatud:

02.01.2023