Vee-elustiku uurimine
Krista Kingumets

Õppeprogrammi käigus saadakse kogemus vee-elukeskkonna ja -elustiku uurimisest, arendatakse vaatlemis-, märkamis- ja koostööoskust. Tehakse vaatlusi: mõõdetakse vee temperatuuri ja happesust, võimalusel ka veekogu sügavust ja Secchi kettaga vee läbipaistvust. Rühmatööna teostatakse kahvapüüki. Õpitakse määrajate kasutamist, määratakse selgrootute liigid/rühmad ja toitumistüüp. Hinnatakse uuritud veekogu selgrootute mitmekesisust ja veekogu seisundit. Arutletakse vee-elustiku mitmekesisuse tähtsusest looduses ja inimese elus.  
 

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane oskab:
- teostada kahvapüüki, kasutada lihtsamaid mõõtevahendeid;
- kasutada lihtsat määrajat ja teisi teabematerjale;
- teha rühmatööd ja esitleda oma tulemusi.
Õpilane teab:
- vee-selgrootute mitmekesisust ja nende tähtsust looduses ning inimeste elus;
- nimetada vee-selgrootuid ja tuua näiteid nendega seotud toiduahelatest;
- tuua näiteid inimtegevuse mõjust veekogude liigirikkusele.
Õpitulemused sõltuvad programmis osalevate õpilaste vanusest

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

II kooliaste: Loodusõpetus:  2.1.6.3. Elu mitmekesisus Maal, 2.1.6.5. Jõgi ja järv. Vesi kui elukeskkond.
III kooliaste: Bioloogia:  2.2.4.7. Selgrootute loomade tunnused ja eluprotsessid, 2.2.4.9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse.
Gümnaasium: 2.1.4.4. IV kursus „Evolutsioon ja ökoloogia“, Ökoloogia. Keskkonnakaitse. Ökoloogia valikkursused.
Läbivad teemad: Keskkond ja jätkusuutlik areng, tervis ja ohutus, väärtused ja kõlblus.

Lõimitud on loodusõpetus/bioloogia, matemaatika, kunstiõpetus, keemia, eesti keel.

Meetodid:

Kasutatakse:
-  rühmatööd (püük kahvaga, määramine, töölehe täitmine, tulemuste esitlemine).
-  arutelu.

Õppevahendid juhendaja poolt: kahvad, sõelad, vannid selgrootute hoidmiseks, luubid, määramislinad, kirjutusalused, töölehed, kirjutusvahendid, Secchi ketas. 

Juhis õpetajale:

Programm toimub üldjuhul Haapsalus Väikese viigi ääres. 
Kokkuleppel kooliga on programmi läbi võimalik viia kooli poolt valitud veekogu ääres. 

Enne õppeprogrammi on soovitatav õpilaste eelteadmised vee-elustustiku teemal aktiveerida.

Programmile tulles panna selga ilmastikule sobiv riietus, jalga niiskuskindlad jalanõud. 

Programmi ajal võib õpetaja praktiliste tööde tegemisel õpilasi innustada ja abistada või ise kaasa teha.

Õppeprogrammi tellides kohustub õpetaja pärast programmi toimumist andma programmile kirjaliku tagasiside e-kirja teel. 
Õpetaja rakendab õpilaste programmil saadud kogemusi ja teadmisi nende edasises õppetöös.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kestus:

2 h

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Hind:

0€

Lisainfo:

Õppeprogramm toimub välitingimustes. 

Õppeprogramm ei kohaldu nägemis-, kuulmis- ja vaimupuudega osalejatele.

Läbiviimise koht:

Haapsalus Väike viik; soovi korral kooli läheduses asuv veekogu

Läbiviimise asukoht:

58.95021772644, 23.527531315942

Maakond:

Läänemaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Ave Huugen, keskkonnahariduse büroo spetsialist

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Programmis osalejad kogunevad uuritava veekogu ääres.

Sissejuhatus (20 min)
Arutelu vee olulisuse üle meie elus.
Ohutuse ja õppevahendite kasutamise tutvustamine. Vee-selgrootute heaolu tagamine programmi vältel. Rühmadesse jagamine (4-5 õpilast rühmas). Töölehe sisu tutvustamine.

Praktiline tegevus (85 min)
1. Vee-selgrootute püük. 
2. Vee-selgrootute määramine ja teabematerjalide kasutamine.
3. Töölehe täitmine ja arutelu.
4. Iga rühm tutvustab määratud vee-selgrootuid, nende iseloomulikke tunnuseid ja tähtsust ning rolli ökosüsteemis. Osalejad saavad näha kõiki püütud liike/rühmi

Kokkuvõte (15 min)
Lõpuring, kus igaüks/rühm saab jagada oma uusi teadmisi/kogemusi. Juhendaja kokkuvõte.

Tegevuste põhjalikkus  sõltub osalejate vanusest ja grupi suurusest. 
 

Viimati uuendatud:

22.08.2022