Vanast uus. Paberi valmistamine

Programmi sisuks on jäätmemajanduse ja  taaskasutuse põhimõtete selgitamine ning säästliku ja jätkusuutliku mõtteviisi kujundamine.

Arutleme jäätmete tekkimise ja nendega seotud probleemide üle, proovime üheskoos sorteerimist ning uurime, mida erinevatest jäätmeliikidest ümbertöötlemise tulemusena võimalik teha on. Teadmiste kinnistamiseks meisterdame vanadest ajalehtedest uut paberit või kasutatud kangastest kaltsunukku.

Programm on mõeldud Tallinna lasteaedade eelkooliealistele (6-7 aastased) ja l kooliastme lastele, toimub eesti keeles ning on tasuta.

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane mõistab jäätmete mõju keskkonnale. Teab, et on olemas erinevad jäätmete liigid, oskab neid eristada ja sorteerida. Teab ka seda, milleks see vajalik on. Mõistab taaskasutuse põhimõtteid ja eesmärke ning õpib vältima ületarbimist.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Programm seob omavahel mitmeid erinevaid ainevaldkondi ja pädevusi. See ei avarda mitte ainult keskkonna- ja loodushoiualaseid teadmisi ja oskusi, vaid aitab seeläbi lastel kujundada ka üldisi hoiakuid ning suhtumist neid ümbritsevasse. Eelkõige hõlmab ja lõimib see omavahel loodusteaduste alaseid pädevusi väärtus-, enesemääratlus-, kodaniku- ja sotsiaalsete pädevustega.

Meetodid:

PowerPointi esitlus ja arutelud, teema näitlikustamine jäätmete ümbertöötlemise õppekomplekti, plakatite ja erinevate kompostrite abil. Teadmiste kinnistamine läbi  jäätmete praktilise sorteerimise ja käelise tegevuse.

Juhis õpetajale:

Programmile tulles palume lastel ise endale kodust üks vana ajaleht kaasa võtta, siis on neil parem tunnetus, et tegemist on taaskasutusega. Lisaks veel seltskonna peale ka üks kilekott ja/või karp, millega valmistatud paberit hiljem transportida, sest paneme selle niiskena ajalehtede vahele ja see vajab veel järelkuivamist.

Palume programmile registreerudes teada anda osalevate laste vanus ja arv.

Õpetajatelt ja saatjatelt ootame laste mõistliku käitumise tagamist ning vajadusel heade käitumistavade meeldetuletamist. Tarvidusel ka laste abistamist käelise tegevuse käigus.

Palun võtke kaasa vahetusjalanõud!

Pirita-Kose keskkonnahariduse õpitoa aadress on Kose tee 58, asume Pirita Kose lasteaiaga samas majas. Meie juurde saab bussidega number 5 ja 6. Peatuse nimi on "Haljas tee".

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

0€

Lisainfo:

Pirita-Kose keskkonnahariduse õpitoa aadress on Kose tee 58, asume Pirita Kose Lasteaiaga samas majas. Meie juurde saab bussidega number 5 ja 6, peatuse nimi on "Haljas tee".

NB! Lehola Keskkonnahariduskeskus viib oma programme läbi ainult Tallinna munitsipaallasteaedade koolieelikutele (6-7 aastased) ning I kooliastme (1. - 3. klass) õpilastele.

Läbiviimise koht:

Lehola Keskkonnahariduskeskuse Pirita-Kose keskkonnahariduse õpituba

Läbiviimise asukoht:

59.458549631608, 24.847174286842

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

piritakosekhk@gmail.com
6 526 566, 58668009, Pirita-Kose keskkonnahariduse õpituba 53642474

Programmi läbiviija:

Pirita - Kose keskkonnahariduse õpitoa programmide juhendaja on Krista Kutsar. Juhendaja tutvustuse leiab Lehola Keskkonnahariduskeskuse kodulehelt, Pirita-Kose keskkonnahariduse õpitoa tutvustuse ja kontaktide alt.

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Kaheosalise programmi esimeses pooles räägime PowerPointi esitluse saatel jäätmete tekkimisest ja nendega seotud probleemidest. Näitame lastele huvitavaid teemakohaseid slaide ja videosid, mis nii mõnegi vaataja sügavamalt mõtlema on pannud. Arutleme, millised on jäätmete liigid, kuidas ja miks sorteerida ning jäätmete tekkimist vähendada. Mõtiskleme üheskoos selle üle, kas tarbimine tähendab alati raiskamist, mida saame teha selleks, et vältida ületarbimist ning kuidas jäätmed tegelikult väga vajalik ja väärtuslik ressurss on. Räägime, mida erinevatest jäätmeliikidest ümbertöötlemise tulemusena valmistada saab ning millisel moel inimesed ise esemeid taaskasutada saaksid. Jäätmete ümbertöötlemise komplekti abil saavad lapsed ka ise uurida ja avastada, mida millestki tehakse. Lisaks näitame oma kompostreid, kus meil tegutsevad usinad ussikesed, kes samuti lastele alati huvi pakuvad ja elevust tekitavad.

Teoreetilise osa lõpus saavad lapsed ise jäätmeid sorteerida ning seeläbi äsjakuuldud teadmised proovile panna ja veelkord läbi arutada.

Räägitu kinnistamiseks meisterdame programmi praktilise tegevuse pooles vanadest ajalehtedest uut paberit või kasutatud kangastest kaltsunukku, mis oma põneva protsessi tõttu lastele samuti alati meeltmööda on.

Viimati uuendatud:

02.03.2023