Õppeprogramm viib osalejad avastama putukanäitust “Väikeste elukate elutähtsad ametid” (KIKi projekt nr 17409), kus peatutakse erinevaid ökosüsteemi rolle täitvate lülijalgsete juures. Käsitletakse just seda, kuidas liigid oma ametite poolest erinevad, miks nad olulised on ja mis saaks siis, kui taolisi liike enam poleks. Arutletakse teemade üle nagu bioloogiline mitmekesisus, loodus ja inimene, putukate jt lülijalgsete roll maailmas jne. Tunni võtab kokku rollimäng, mille käigus õpilased saavad aimu erinevate elustikurühmade olulisusest ning nendevahelistest seostest.

Õpipädevused:

ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Õpitulemused:

Õpilane nimetab lülijalgsete peamisi välistunnuseid ning võrdleb eri rühmade esindajaid omavahel.
Õpilane uurib lülijalgsete loomade välistunnuseid luubi või mikroskoobi abil.
Õpilane kirjeldab selgrootute loomade erinevaid toidu hankimise viise ning toob näiteid toiduahela toimimisest.
Õpilane analüüsib erinevate selgrootute loomade osa looduses ja inimtegevuses ning toob selle kohta näiteid.
Õpilane väärtustab selgrootuid loomi eluslooduse olulise osana.
Õpilane teadvustab looduses valitsevat mitmekesisust ja selle säilitamise vajadust.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Bioloogia III kooliaste: Selgrootute loomade tunnused ja eluprotsessid

Meetodid:

Õppetunnis kasutatakse avastusõppe ja probleemõppe meetodeid: õppekäik putukanäitusel, vaatlus mikroskoopidega, rühmatöö, probleemülesande lahendamine, arutelu.

Juhis õpetajale:

  • Õppeprorgammil osalemiseks on vaja registreerida aeg aadressil Leelo.kurbel@tallinnzoo.ee
    või 6943361 / 53465229.
  • Enne loomaaeda tulekut palume õpilastele selgitada, et õppeprogramm on õppetund, millel on kindel teema ja eesmärgid ning kus on erinevaid tegevusi ja ülesandeid.
  • Programmile tulles palume tutvuda eelnevalt loomaaia külastuseeskirjadega https://tallinnzoo.ee/kulastajale/kulastamiseeskirjad/.
  • Programmi ajal peab õpetaja aitama distsipliini hoida.
  • Kui õppeprogrammil osalevad erivajadusega õpilased, palume sellest teada anda programmi broneerimisel.
  • Õpetajal/rühma saatjal on võimalus pärast loomaaia külastust anda tagasisidet e-kirja teel.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kestus:

1,5 tundi

Grupi suurus:

32

Toimumise aeg:

Sügis
Talv

Hind:

120€

Lisainfo:

Programmi läbiviimise aeg: september 2021-veebruar 2022

Pileteid ei lisandu

Läbiviimise koht:

Tallinna Loomaaia keskkonnahariduskeskus

Läbiviimise asukoht:

59.4179164, 24.6574572

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

zoo@tallinnzoo.ee
6943 300 (E-R kell 8-16)

Programmi läbiviija:

Tallinna Loomaaia loodusharidusosakonna spetsialistid

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Seotud failid:

Väikeste elukate elutähtsad ametid
Author:
Tallinna loomaaed
VÄIKESTE ELUKATE ELUTÄHTSAD AMETID_7.-9. klass_Zoo.docx(19.99 KB)

Õppeprogrammi sisukirjeldus

Viimati uuendatud:

23.02.2021