Keskkonnake ootamas õpilasi
Ökokratt

Tutvustame jäätmete taaskasutamise põhimõtteid, võimalusi, ideid. Praktilised näited. Praktiline jäätmete sorteerimine vastavalt jäätmete liikidele. Plasti teekond jäätmest uuesti tooteks. Programmi eesmärk on jäätmetekke vähendamine ja  taaskasutuse arendamine ja parandada keskkonnasõbralikku mõtteviisi.

Õpipädevused:

digipädevus
enesemääratluspädevus
ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

 Programmi õpieesmärk I kooliaste õpilane: 1) eristab elus- ja eluta looduse objekte ja nähtusi ning vaatleb, nimetab, kirjeldab ja rühmitab neid; 2) eristab tahkeid ja vedelaid aineid ning valdab ohutunnet tundmatute ainete vastu; 3) teeb juhendi järgi lihtsamaid praktilisi töid, järgides ohutusnõudeid; 4) kaalub kehi, mõõdab temperatuuri ja pikkusi korrektselt, valides sobivaid mõõtmisvahendeid; 6) teeb katsega kindlaks elektrit juhtivad ja mittejuhtivad ained ning rakendab saadud teadmisi, kasutades elektririistu ohutult; 7) oskab ette näha liikumisega seotud ohuolukordi; toob näiteid, millest sõltub liikuva keha peatamise aeg ja teepikkus. II kooliaste õpilane: 1) mõõdab õues õhutemperatuuri, hindab pilvisust ja tuule kiirust ning määrab pilvetüüpe ja tuule suunda; 2) võrdleb ilmakaardi järgi ilma (temperatuur, tuule suund, kiirus, pilvisus ja sademed) Eesti erinevates osades; 3) iseloomustab graafiku põhjal kuu keskmisi temperatuure ja sademete hulka ning tuuleroosi järgi valdavaid tuuli Eestis; 4) kirjeldab pildi või skeemi järgi veeringet; 5) iseloomustab õhku kui elukeskkonda ning kirjeldab elutingimuste erinevusi vees ja õhus; 6) selgitab hapniku rolli põlemisel, kõdunemisel ja organismide hingamisel ning hapniku tähtsust organismidele; 7) teab, et süsihappegaas tekib põlemisel, kõdunemisel ja organismide hingamisel; 8) toob näiteid õhkkeskkonnaga seotud kohastumuste kohta loomadel ja taimedel; 9) nimetab õhu saastumise põhjusi ja tagajärgi ning toob näiteid, kuidas vältida õhu saastumist. III kooliaste õpilane: 1) mõistab loodusteaduste ja tehnoloogia tähtsust igapäevaelus; 2) eristab teaduslikke teadmisi mitteteaduslikest teadmistest; 3) kirjeldab kehade omadusi nii kvalitatiivselt kui ka kvantitatiivselt; 4) mõõdab või määrab keha pikkust, pindala, ruumala, massi; 5) seostab õpitava loodusõpetuses varem omandatud teadmiste ja oskustega.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Programmi seos riikliku õppekavaga I kooliaste: 2.1.4.4. Võrdlemine II kooliaste: 2.1.6.13. Jäätmed III kooliaste: 2.1.9.1. Inimene uurib loodust, 2.4.4.2. Säästev areng, 2.5.4.1. Millega tegeleb keemia?   Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava § 17. Valdkond Mina ja keskkond, § 18. Valdkond Keel ja kõne lg3 ja lg4, § 20. Valdkond Matemaatika, § 21. Valdkond Kunst, § 22. Valdkond Muusika, § 23. Valdkond Liikumine

Meetodid:

Uurimuslik õpe. Eksperimendid, praktilised mõõtmised juhendamisel, grupitööd, loovust arendavad tegevused eksperimendid.

Juhis õpetajale:

Eineks vajalik söök ja jook tuleb kaasa võtta. Teekeetmise võimalus kohapeal lõkkel. Riietus ja jalanõud vastavalt ilmastikule.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
Täiskasvanud

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

32

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

170€

Läbiviimise koht:

Puhta Vee Teemapark.Kokkuleppel tellijaga sobivas kohas

Läbiviimise asukoht:

59.056192726488, 26.0098026

Maakond:

Lääne-Virumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Priit Adler, Ain Aasa, Helgi Sammel

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Seotud failid:

Taaskasutajad Keskkonnakesega
Author:
Okokratt
IMG_4618.jpg(1.47 MB)

Taskasutajad

Söömine
Author:
Okokratt
IMG_4614.jpg(1.81 MB)

Söömas

Pikk kirjeldus:

Programmi kestus 3 tundi, sellest 30 min söögipaus, 15 min ohtustehnika, 15 min kokkuvõte 2 tundi praktiline jäätmeõpe. 

Viimati uuendatud:

14.04.2021