Keskkonnake ootamas õpilasi
Ökokratt

Keskkonnake

Juhis õpetajale:

Eineks vajalik söök ja jook tuleb kaasa võtta. Teekeetmise võimalus kohapeal pajas , lõkkel. Riietus ja jalanõud vastavalt ilmastikule.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
Täiskasvanud

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

32

Läbiviimise koht:

Puhta Vee Teemapark.Kokkuleppel tellijaga sobivas kohas

Maakond:

Lääne-Virumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Priit Adler, Ain Aasa, Helgi Sammel

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Taaskasutajad Keskkonnakesega
Author:
Okokratt
IMG_4618.jpg(1.47 MB)

Taskasutajad

Söömine
Author:
Okokratt
IMG_4614.jpg(1.81 MB)

Söömas

Pikk kirjeldus:

  Kirjeldus ja eesmärgid:  Tutvustame taaskasutamise põhimõtteid, ideid, võtta kasutusele uuesti asju ning arendada oskusi selleks ja parandada keskkonnasõbralikku mõtteviisi. Programmi õpieesmärk I kooliaste õpilane: 1) eristab elus- ja eluta looduse objekte ja nähtusi ning vaatleb, nimetab, kirjeldab ja rühmitab neid; 2) eristab tahkeid ja vedelaid aineid ning valdab ohutunnet tundmatute ainete vastu; 3) teeb juhendi järgi lihtsamaid praktilisi töid, järgides ohutusnõudeid; 4) kaalub kehi, mõõdab temperatuuri ja pikkusi korrektselt, valides sobivaid mõõtmisvahendeid; 6) teeb katsega kindlaks elektrit juhtivad ja mittejuhtivad ained ning rakendab saadud teadmisi, kasutades elektririistu ohutult; 7) oskab ette näha liikumisega seotud ohuolukordi; toob näiteid, millest sõltub liikuva keha peatamise aeg ja teepikkus. II kooliaste õpilane: 1) mõõdab õues õhutemperatuuri, hindab pilvisust ja tuule kiirust ning määrab pilvetüüpe ja tuule suunda; 2) võrdleb ilmakaardi järgi ilma (temperatuur, tuule suund, kiirus, pilvisus ja sademed) Eesti erinevates osades; 3) iseloomustab graafiku põhjal kuu keskmisi temperatuure ja sademete hulka ning tuuleroosi järgi valdavaid tuuli Eestis; 4) kirjeldab pildi või skeemi järgi veeringet; 5) iseloomustab õhku kui elukeskkonda ning kirjeldab elutingimuste erinevusi vees ja õhus; 6) selgitab hapniku rolli põlemisel, kõdunemisel ja organismide hingamisel ning hapniku tähtsust organismidele; 7) teab, et süsihappegaas tekib põlemisel, kõdunemisel ja organismide hingamisel; 8) toob näiteid õhkkeskkonnaga seotud kohastumuste kohta loomadel ja taimedel; 9) nimetab õhu saastumise põhjusi ja tagajärgi ning toob näiteid, kuidas vältida õhu saastumist. III kooliaste õpilane: 1) mõistab loodusteaduste ja tehnoloogia tähtsust igapäevaelus; 2) eristab teaduslikke teadmisi mitteteaduslikest teadmistest; 3) kirjeldab kehade omadusi nii kvalitatiivselt kui ka kvantitatiivselt; 4) mõõdab või määrab keha pikkust, pindala, ruumala, massi; 5) seostab õpitava loodusõpetuses varem omandatud teadmiste ja oskustega. Programmi seos riikliku õppekavaga I kooliaste: 2.1.4.4. Võrdlemine II kooliaste: 2.1.6.13. Jäätmed III kooliaste: 2.1.9.1. Inimene uurib loodust, 2.4.4.2. Säästev areng, 2.5.4.1. Millega tegeleb keemia?   Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava § 17. Valdkond Mina ja keskkond, § 18. Valdkond Keel ja kõne lg3 ja lg4, § 20. Valdkond Matemaatika, § 21. Valdkond Kunst, § 22. Valdkond Muusika, § 23. Valdkond Liikumine Kasutatavad aktiivõppe meetodid Uurimuslik õpe. Eksperimendid, praktilised mõõtmised juhendamisel, grupitööd, loovust arendavad tegevused eksperimendid.  
Maksumus: 150- 300 € sõltuvalt programmi toimumiskohast ja eritingimustest, milles lepitakse kokku eraldi

Viimati uuendatud:

04.06.2020