inimese füsioloogiia
vikipeedia

Õppeprogramm tutvustab vernier-andmekogujaga mõõtmist ja analüüsi uurimusliku õppe vormis. Tegeletakse uurimisküsimuste, hüpoteeside püstitamisega, hiljem tulemuste analüüsimise ja hinnangu andmisega. Programmil osalejad  teevad läbi erinevaid harjutusi lihastele, mille järel mõõdetakse õpilastelt vererõhku või pulssi. Koos püütakse jõuda järeldusele millisel juhul tõuseb inimese vererõhk ja pulsisagedus kiiremini, kas siis kui koormust saavad jalad, käed või on tegemist vaimse pingutusega. Programm viiakse läbi loodusalal, maastikul, mis õpetab väärtustama looduslikku mitmekesisust, säästva arengu hoiakuid (rekreatsioon). Andmed kogutakse vernier andmekoguja ja erinevate sensoritega.

Eesmärgiks uurimusliku õppe kaudu inimese füsioloogia õppimine ja analüüsimimisoskuse arendamine. Õpetada väärtustama looduslikku mitmekesisust, looduses liikumist, vastutustundlikku, säästvat eluviisi ja säästva arengu hoiakuid (rekreatsioon).

Kokkuvõttena peavad õpilased oma rühma tulemusi teistele esitlema ning tegema järeldusi, millega saab kontrollida teema omandamist. Õpetaja täidab programmi kohta tagasisidelehe.

Õpipädevused:

digipädevus
enesemääratluspädevus
ettevõtlikkuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

1) analüüsib treeningu mõju tugi- ja liikumiselundkonnale;
2) peab oluliseks enda tervislikku treenimist;
3) selgitab treeningu mõju vereringeelundkonnale;
4) väärtustab südant, vereringeelundkonda ja immuunsüsteemi tugevdavat eluviisi;
5) väärtustab looduslikku mitmekesisust ning vastutustundlikku ja säästvat eluviisi;
6) oskab käituda loodusalal keskkonnateadlikult ja –hoidlikult.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekavaga: 

Bioloogia III kooliastmes: 2.1.9.1. Inimene uurib loodust; 2.2.4.12. Vereringe; 

bioloogia (Treeningu mõju vereringeelundkonnale), kehaline kasvatus (kehalise aktiivsuse ja hea rühi tähtsus inimese tervisele, kehalise aktiivsuse roll tervislikus eluviisis, treeningu koormus), loodusõpetus (jõud liikumise põhjusena, oma keha jõu tunnetamine), loodusteaduslik uurimismeetod, füüsika (rõhumisjõud looduses ja tehnikas).

ainetevaheline lõiming: bioloogia, kehaline kasvatus, loodusõpetus, füüsika. 

Meetodid:

Meetodid: mõõtmiste teostamine, seoste loomine, analüüsimisoskus, rühmatöö, praktilised harjutused.

Mõisted:  pulss, vererõhk, dünamomeeter, lihased, lihastik

Ajakava:

Sissejuhatus: 10 minutit

mõistete kordamine, vahendite tutvustamine, mõõtmisõpe, uurimisküsimuste-hüpoteeside püstitamine: 50 minutit

praktilised ülesanded, mõõtmiste teostamine 1, 5h

tulemuste analüüs, esitlemine teistele, kokkuvõttev analüüs 0,5 h.

Toidupaus tehakse vastavalt soovile, kas peale sissejuhatava osa lõppu või ülesannete vahepeal.

Õpilased peavad analüüsima tuginedes eelpool korratud teooriale mis põhjustas mõõdetud tulemuste saamist, peavad andma hinnangu nii enda kui grupitööle. Õpetaja täidab programmi lõppedes tagasisidelehe.

Kasutatavad õppevahendid: Vajalikud mõõtevahendid on olemas grupi peale. Moodustatakse 4- gruppi. Mõõtetulemused märgitakse üles isiklikule töölehele, mille õpilane võib soovi korral kaasa võtta.

Juhis õpetajale:

Tegemist sportliku programmiga. Riietuda tuleks sportlikult ning arvestada ilmaoludega õuejooksuks. Jooksmas käiakse kordamööda. Joostakse rajalõigul, kus autosid ei sõida.

Programmi vahel võib teha toidupausi, kuid eelnevalt sellest retkejuhile teada anda. Kaasa võib võtta veepudeli.

Õpetajal on toetav ja õpilasi innustav roll. Grupitööde läbiviimisel saab õpetaja abiks olla toetamisel ja julgustamisel. Palume enne õppeprogrammi teada anda laste erisustest. Kuna vahendid on piiratud, siis korraga saame vastu võtta ühe grupi.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

210€

Lisainfo:

Juurdepääs: Palume parkida parklasse. Loodusmaja on parklast nähtav. Ratastooliga liikumine pole võimalik keerulise maastiku tõttu. Erivajadustega õpilastest palume teada anda.

Õppeprogrammi juhendaja: Õppeprogrammi juhendaja on Vapramäe Loodusmaja poolt atesteeritud õppeprogrammi läbiviija.

Läbiviimise koht:

Vapramäe Loodusmaja

Läbiviimise asukoht:

58.25254067652, 26.466721557617

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

sihtasutus@vvvs.ee
52 54 172, 5088359

Programmi läbiviija:

Õppeprogrammi juhendaja on Vapramäe Loodusmaja poolt atesteeritud õppeprogrammi läbiviija.

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Õppeprogramm tutvustab vernier-andmekogujaga mõõtmist ja analüüsi uurimusliku õppe vormis. Tegeletakse uurimisküsimuste, hüpoteeside püstitamisega, hiljem tulemuste analüüsimise ja hinnangu andmisega.

Programm toimub enamjaolt siseruumides, õuesoleku pikkuseks tuleks arvestada loodusrajal jooksmisega katse käigus (~200 m).

Programmi jooksul tehakse läbi erinevaid harjutusi lihastele, tekitatakse ärevust ning aetakse kaasõpilasi naerma, mille järel mõõdetakse katseisikutelt andmeid.

Koos püütakse jõuda järeldusele millisel juhul tõuseb inimese vererõhk ja pulsisagedus kiiremini, kas siis kui koormust saavad jalad, käed või on tegemist vaimse pingutusega.

Kokkuvõttena peavad õpilased oma rühma tulemusi teistele esitlema ning tegema järeldusi, millega saab kontrollida teema omandamist. Õpetaja täidab programmi kohta tagasisidelehe.

Programm viiakse läbi loodusalal, maastikul, mis õpetab väärtustama looduslikku mitmekesisust, säästva arengu hoiakuid (rekreatsioon). Rõhutatakse keskkonnasäästlikemate liikumisvahendite kasutamist, jalgsi- ja rattasõitu, tervislikku eluviisi.

Andmed kogutakse vernier andmekoguja ja erinevate sensoritega.

Programmi eesmärk: Uurimusliku õppe kaudu inimese füsioloogia õppimine ning analüüsimimisoskuse arendamine. Õpetada väärtustama looduslikku mitmekesisust, looduses liikumist, vastutustundlikku, säästvat eluviisi ja säästva arengu hoiakuid (rekreatsioon).

Viimati uuendatud:

15.06.2020