lapsed uurivad soopinda
Piret Valge

Programmis tutvuvad õpilased soo kui elukeskkonnaga ja õpivad tundma sealseid liike, nende kohastumusi ning omavahelisi seoseid. Programm avardab õpilaste silmaringi, arendab taju ja oskust märgata sookoosluste eripära. Tutvustatakse soode kasutusvõimalusi ning hoidmise vajalikkust. Aktiivtegevustega uuritakse soo ja sootaimede iseärasusi. Vaatluste ja sealsete arutelude põhjal mõistavad õpilased soode kujunemise lugu ning teavad erinevad soode arenguetappe. 

Selisoo matkarajal tutvutakse puis- ja lagerabaga. Kotka matkarajal tutvutakse siirdesooga

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane:
- on saanud selgeks mõiste soo, madalsoo, siirdesoo ja raba,
- teab soode kujunemise lugu;
- tunneb ära ja oskab kirjeldada tüüpilisemaid soodes elavaid liike;
- mõistab sood kui ökosüsteemi olemust, olulisust ja kaitsmise vajadust;
- oskab kasutada mõningaid mõõte- ja uurimisvahendeid;
- teab soode kasutamise võimalusi ja kasutamise mõju keskkonnaale;
- mõistab inimese ja keskkonna seoseid ning suhtub vastutustundlikult ümbritsevasse elukeskkonda;

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

4-6 kl II kooliaste – Ainevaldkond“ Loodusained“  

2.1.6.17. Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis

2.1.6.16. Eesti loodusvarad

2.1.6.9. Soo elukeskkonnana 

7-9 kl III kooliaste – Ainevaldkond "Loodusained"

2.1.9.1. Inimene uurib loodust

2.1.9.4. Elus- ja eluta looduse seosed

2.2.4.9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse


Läbivad teemad keskkond ja jätkusuutlik areng, tervis ja ohutus ning väärtused ja kõlblus.

 

Meetodid:

Õppeprogrammis kasutatakse:

erinevad aktiivtegevused: sissejuhatav mäng soos elavatest liikidest; soo vee omaduste uurimine (temperatuur, värvus, pH);  soo vee ja mätta temperatuuride mõõtmine; turbasambla ning teiste sootaimede ning kohastumuste vaatlemine; taimedest minimääraja valmistamine; elustiku vaatlemine; 

võrdlemine: soo ja metsa kasvukoha elutingimuste võrdlemine männi näitel

arutelud.

Soovi korral ja eelneval kokkuleppel tegevused Iisaku Looduskeskuses:

  • PP esitlust „Turbasambla tähtsus looduses ja inimese elus“ 
  • laboratoorne töö „Turbasambla ehituse uurimine“. Selle tegevuse raames tutvutakse turba erinevate kasutamisviisidega keskkonnakasutuse valguses.
  • Uuritakse, kuidas turbasambla ehituse omapära mõjutab vee hoidmist ja turba moodustamist.
  • Programmi käigus täidetakse tööleht, mida õpetajad saavad koolis soovi korral hinnata.

Juhis õpetajale:

Enne programmi on soovitatav õpilaste eelteadmised soode teemal aktiveerida. Selleks on soovituslik vaadata enne õppekäiku koolis slaidiprogrammi suvisest soost.


Programm toimub väljas, matkarajal.

Hiljemalt programmile eelneval päeval selgitage õpilastele ja teavitage vanemaid: kuhu minnakse, mida õppima minnakse, missugune riietus on vajalik (ilmastikule vastav riietus, peakate, soovituslikult veekindlad jalanõud), mida kaasa võtta (nt. kilekeep, jook, võileib).
Programmi eel meenutage osalejatele: kuidas käituda looduses (ei tee valju häält, nutiseadmeid ei kasuta, ei prügista) ja millised võimalikud ohud võivad ette tulla (puugid, rästikud, libedus rajal). 


Vajadusel palun õpetajal enne programmi toimumist informeerida programmi läbiviijat osalejate erivajadustest, kui need võivad mõjutada õppeprogrammi läbiviimist.


Programmi ajal võib õpetaja praktiliste tööde tegemisel õpilasi innustada ja abistada ning ka ise kaasa teha. Pärast programmi rakendab õpetaja programmil saadud teadmisi ja kogemusi edasises õppetöös.

Õppeprogrammi tellides kohustub õpetaja pärast programmi toimumist andma programmile kirjaliku tagasiside keskkonnahariduse portaali kaudu.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kestus:

4 tundi

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

0€

Lisainfo:

Sooprogrammid toimuvad vastavalt soovile kas:

Selisoo matkarajal - käime ja õpime tundma raba, või Kotka matkarajal - käime ja õpime tundma siirdesood 

Programmid toimuvad laudteel, kus soo läbimine on võimalikult turvaline ja me ei kahjusta loodust tallamisega.

Mõlemad matkarajad on varustatud kuivkäimlaga.

Soovi korral pikniku pidamise võimalus.

Õppeprogrammi läbiviijad jätavad endale õiguse teha vastavalt olukorrale jooksvaid muudatusi.

Läbiviimise koht:

Selisoo, Kotka matkarada Rüütli soos ja Iisaku Looduskeskus.

Läbiviimise asukoht:

59.095354567788, 27.316567725409

Maakond:

Ida-Virumaa

Programmi läbiviija:

Anne-Ly Feršel Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Õppeprogrammi tegevused ja ajakava:


SISSEJUHATUS (30 min)

- tutvustatakse programmi eesmärke, töökorraldust, töövahendeid ja ajakava;
- toimub kaitseala tutvustus, asukoha määramine kaardil, tutvumine raja skeemiga;
- viiakse läbi sissejuhatav mäng soos elavate loomadega tutvumiseks kasutades liigipiltidega kaelakaarte.

ÕPPEKÄIK (130 min)

- õppekäigu vältel võimalik täita tööleht;
- soo vee värvuse visuaalne hindamine, pH testimine lakmuspaberitega, soovi korral maitsmine;
- soovee läbipaistvuse mõõtmine kasutades Secchi ketast;
- soovee ja mätta temperatuuri mõõtmine kasutades termomeetreid;
- turbasambla kasvutiheduse vaatlemine erinevates soode osades (älves, laudtee serv, jäänukjärve/rabalauka servas) ja arutlemine, miks on tihedus erinev;
- turbasambla ja teiste rabataimede luubiga uurimine ning kohastumuste äratundmine;
- soo ja metsa kasvukoha elutingimuste võrdlemine männi näitel;
- elustiku vaatlus

. arutelu, soo on ka magevee säilitaja, õhu puhastaja, jne.

- soodest saadavate hüvede kasutamine läbi ajaloo ja tänapäeval

KOKKUVÕTE (20 min)

-  õpilased kirjeldavad, millisena  nad nägid sood, olles kehastunud kaelakaardil olnud loomaks;
- programmi lõpuringis väljendab õpilane programmi jooksul saadud uusi teadmisi ja kogemusi.


Õppeprogrammis kasutatavad aktiivtegevused kohandatakse vastavalt õpilaste vanusele, grupi suurusele, ilmastikule ning programmi läbiviimise koha võimalustele.

Soovi ja eelneva kokkuleppe korral:  Iisaku looduskeskuse külastamine koos aktiivtegevustega looduskeskuse õppeklassis.

Rühmatööna suure sooteemalise puzzle kokku panemine, pildi uurimine ja oluliste soos elavate liikide kordamine.

Turbasambla laboratoorne töö. Turbasmbla uurimine mikroskoobi all. Sootaimede uurimine binokulaariga. 

Viimati uuendatud:

26.09.2022