Noored uudistajad ja uurijad.
Noored uudistajad ja uurijad. Foto: Piret Valge

Uudista ja uuri on mänguline retk looduse märkamiseks, tunnetamiseks ja uurimiseks. Programmi käigus vaadeldakse erinevaid kooslusi ning püütakse välja selgitada vastavale looduskooslusele omaseid iseloomustavaid liike. Tegeletakse probleemide püstitamisega ja nendele lahenduste otsimisega. Mängitakse erinevaid keskkonna- ja tähelepanumänge, mis võimaldavad osalejatel looduses nähtut paremini märgata ja meelde jätta ning omavahelisi seoseid luua.

Õppeprogrammi põhilised eesmärgid on arendada erinevaid meeli, suunata märkama meie ümber olevat elurikkust (nii suuremaid kui väiksemaid looduse osi), õpetada vaatlemist, mõõtmist, arutlemist, seoste leidmist. 

  Õpipädevused:

  enesekohased oskused
  kultuuri- ja väärtuspädevus
  mänguoskused
  sotsiaalsed oskused
  suhtluspädevus

  Õpitulemused:

  Eelkooliealine ja I kooliastme õpilane:
  - oskab kirjeldada ja anda lisainfot vähemalt 2 kohatud liigi kohta;
  - selgitada oma sõnadega kaitsevärvuse vajalikkust looduses ellujäämiseks;
  - märgata looduses ilu ja leitud liikide omapära.
  Osaleja mõistab inimese ja keskkonna seoseid ning suhtub vastutustundlikult ümbritsevasse elukeskkonda.
  Osaleja harjutab vaatlemist, võrdlemist ja teisi uurimismeetodeid;.

  Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

  Koolieelne iga: Valdkond: Mina ja keskkond

  Looduskeskkond: kodukoha loodus, muutused looduses, elukeskkond, inimese mõju loodusele. 

  I kooliaste: Ainevaldkond „Loodusained“ – Aastaajad; Organismid ja elupaigad; Organismide rühmad ja kooselu.

  Läbivad teemad keskkond ja jätkusuutlik areng, tervis ja ohutus ning väärtused ja kõlblus.

  Lõimitud on loodusõpetus, matemaatika, eesti keel ja kunstiõpetus.

  Meetodid:

  Õppeprogrammis kasutatakse järgmisi meetodeid:

  - vaatlemine ja analüüsimine;

  - tunnetamine erinevate meeltega;

  - uurimine (luubiga);

  - seoste otsimine; 

  - keskkonnamängude mängimine.

  Juhendajal on kaasas õppeprogrammi läbiviimiseks vajalikud vahendid (luubid, silmasidemed, lõhnatopsid, nöörid, jms).

  Juhis õpetajale:

  Programmile tulles panna selga ilmastikule sobiv riietus, jalga niiskuskindlad jalanõud. Soovi korral võib kaasa võtta väikse eine, palume sellest eelnevalt läbiviijale teada anda, et ajakavasse selleks ettenähtud pausi paremini planeerida. 

  Programmi ajal võib õpetaja praktiliste tööde tegemisel õpilasi innustada ja abistada ning ka ise kaasa teha.

  Pärast programmi rakendab õpetaja programmil saadud teadmisi ja kogemusi edasises õppetöös.

  Peale õppeprogrammi toimumist annab õpetaja programmile kirjaliku tagasiside e-kirja teel laekunud ankeedi kaudu.

  Sihtgrupp:

  Lasteaed
  1-3 klass I kooliaste

  Kirjeldavad märksõnad:

  Kestus:

  üldjuhul 3 tundi, mis sisaldab piknikupausi, kokkuleppel ka muud võimalused olenevalt erisoovidest

  Grupi suurus:

  24

  Toimumise aeg:

  Kevad
  Suvi
  Sügis

  Hind:

  0€

  Lisainfo:

  Õppeprogrammi viiakse enamasti läbi Alam-Pedja looduskaitsealal Selli-Sillaotsa ja Kirna õpperajal, Peipsiveere looduskaitsealal Emajõe õpperajal, vajadusel on see kohaldatav erinevatesse kohtadesse (parki, metsa).

  Kahele klassile samaaegselt pole programmi võimalik pakkuda, olemas on vaid üks juhendaja.

  Õppeprogrammi saab kohaldada nägemis-, kuulmis-, vaimupuudega osalejatele, ratastooliga osaleda pole võimalik. 

  Osalejatel kaasa võetud söögiga söögipausi saab teha õpperadadel enamasti programmi lõpus või siis läbi rääkides on võimalik kohandada ka rajal tehtavana. Söögiaeg tuleks programmile lisaks arvestada.

  Maakond:

  Tartumaa

  Otsekontakt:

  Programmi läbiviija:

  Piret Valge, Keskkonnaameti keskkonnahariduse büroo peaspetsialist

  Keel:

  Eesti keel

  Pikk kirjeldus:

  Õppeprogrammi tegevused ja ajakava:

  SISSEJUHATUS (20 min)

  • tutvustatakse programmi eesmärke ja töökorraldust;
  • tutvustatakse kaitseala, tutvutakse kaardiga, määratakse enda asukoht, tutvutakse raja skeemiga;
  • õppemängu „Minu suhe loodusega“ käigus aktiveeritakse osalejate teadmised looduses liikumise/käitumise teemal. 

  TEGEVUSTE KÄIK (145 min)   

  Peamised sisuteemad programmis on:

  • ümbritsevad kooslused – mets ja soo;
  • tunnusliigid ümbritsevas koosluses, nende märkamine, uurimine, tundma õppimine;
  • varjevärvus looduses, selle vajalikkus;
  • keskkonna mõju ümbritseva elustiku heaolule.

  Õppeprogrammi vältel:

  • haistame - lõhnad loodusest, lõhnapurgid;
  • kuulame - erinevad helid loodus, helide suund, tugevus, tekitaja;
  • maitseme (vastavalt aastaajale) - kui on, siis jänesekapsast või mõned marjad;
  • kombime - käbid, kivid, näritud käbid, puukoor jne.
  • vaatame - mida märkame, suured ja väikesed looduse osalised, kaitsevärvus, uurime erinevaid taimi (s.h. luubiga);
  • seostame - miks miski selliselt just on?

  KOKKUVÕTE (15 min)

  • programmi lõpuringis väljendavad osalejad programmi käigus saadud uusi teadmisi ja kogemusi;  
  • kokkuvõte programmi juhendajalt.

  Viimati uuendatud:

  01.11.2022