Foto loodusrajast jõe ääres.
Kauri Kivipõld

Õpilased lähevad kahekaupa Üksnurme-Metsanurme loodusrajale, kus otsivad oma isiklike nutitelefoni abil õiget teed, kontrollpunkte, õigeid vastuseid ja vastavad ka oma seadmes. Parimad saavad auhinnad. Tegemist on integreeritud programmiga, mis hõlmab bioloogiat, geograafiat, ajalugu, eesti keelt, matemaatikat, informaatikat ja kehalist kasvatust. Lisaks võistluslik mäng looduses ja meeskonnatöö. Tagasiside: pärast raja läbimist kontrollib juhendaja vastuseid ja arutab need õpilastega läbi. Parimad saavad auhinnad. Kuna kogu ülesanne on digitaalne, siis saab kogu info toimunust õpetaja meili peale (küsimus, õigevastus ja õpilase vastus). See võimaldab õues alustatuga koolis edasi minna. Digivormis on ka tagasiside programmi kohta, mida täidab iga võistkond. 

Õpipädevused:

digipädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Programmi eesmärk on õpilaste teadlikkuse suurendamine inimtegevuse mõjust keskkonnale, looduse ja keskkonna sidumine jätkusuutliku arengu ning loodusressursside säästliku kasutamisega. Õpilased tunnevad jõe ja metsa elustikku, teavad metsa ja selle elustikku ohustavaid põhilisi keskkonnaprobleeme, oskavad leida vastuseid loodust puudutavatele küsimustele.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

II kooliaste: loodusõpetus - elu mitmekesisus Maal, mets elukeskkonnana, jõgi ja järv, vesi kui elukeskkond, elukeskkond Eestis, loodus- ja keskkonnakaitse Eestis.

III kooliaste - loodusõpetus: elus ja eluta looduse seosed. Bioloogia: selgroogsete loomade tunnused, taimede tunnused ja eluprotsessid, selgrootute loomade tunnused ja eluprotsessid, ökoloogia ja keskkonnakaitse.

Läbivad teemad - keskkond ja jätkusuutlik areng - taotletakse õpilaste kujunemist sotsiaalselt aktiivseks vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb keskkonda ning väärtustades jätkusuutlikkust on valmis leidma lahendusi keskkonna- ja inimarengu küsimustele. Ainevaldkonnasisene lõiming kujundab õpilaste integreeritud arusaamist loodusest kui terviksüsteemist, milles esinevad vastastikused seosed ning põhjuslikud tagajärjed. 

Meetodid:

Maastikumäng, aktiivõpe.

Juhis õpetajale:

Õpetajalt ootame enne programmile tulekut õpilaste informeerimist programmiga seotud
olulistest asjadest. Kuna programm toimub vabas õhus, on vajalik õpilastel ennast ilmastikule vastavalt riidesse panna, hea oleks, kui riided oleksid tuule- ja vihmakindlad. Kaasas võiks olla ka võileib ja jook. Kindlasti peab kaasas olema laetud nutitelefon, mis on töö tegemiseks vajalik, samuti ka turvalisuse tagamiseks, kuna lapsed lähevad rajale iseseisvalt. 

Pärast raja läbimist kontrollib juhendaja vastuseid ja arutab need õpilastega läbi. Parimad saavad auhinnad. Kuna kogu ülesanne on digitaalne, siis saab kogu info toimunust õpetaja meili peale (küsimus, õigevastus ja õpilase vastus). See
võimaldab õues alustatuga koolis edasi minna. Digivormis on ka tagasiside programmi kohta, mida täidab iga võistkond.
Õpetaja saab tagasisidet anda tagasisidelehtede täitmisega. Tagasiside põhjal korrigeeritakse programme pidevalt.
.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

28

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Hind:

150€

Lisainfo:

Tegu on täielikult paberivaba programmiga, mis toimub õpilaste isiklike nutiseaadmete abil. See ei eelda mingit lisa tarkvara, mida millekski muuks kasutada ei saa ja jääb õpilase nutiseadet lihtsalt risustama. Vajalik on mobiilse interneti ja toimiva QRkoodi lugeja olemasolu.

Toimumiskoht: Üksnurme- Metsanurme loodusrada. Siin saab vaadelda jõge ja jõeäärset elustikku, eelkõige taimestikku ja linnustikku. On olemas ka mõned infostendid. Eeliseks on asukoht Tallinna lähedal. Rada on läbimiseks turvaline, kuid tähistuste kadumise või rikkumise korral on võimalik valesti minna. Eksimise vältimiseks seisab kas juhendaja abiline või õpetaja kohta, kus on võimalik valesti minna.

Läbiviimise koht:

Programm viiakse läbi looduses - Üksnurme-Metsanurme loodusrajal.

Läbiviimise asukoht:

59.27518194785, 24.650712228125

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Kauri Kivipõld - bakalaureuse kraad Tallinna Ülikooli geoökoloogia erialalt bioloogia lisaerialaga, magistrikraad Eesti Maaülikooli maastiku kaitse ja hoolduse erialal, on seda programmi läbi viinud alates 2018 aastast.

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Seotud failid:

Üksnurme- Metsanurme loodusrada. Rada kulgeb mööda pinnasradu ja kruusateed, ei tee ringi. Tähistused on pandud rajale juhendaja poolt.
Author:
Kauri Kivipõld
Üksnurme-Metsanurme loodusrada.pdf(212.38 KB)

Programmi pikk kirjeldus.

Pikk kirjeldus:

Õpilased lähevad kahekaupa Üksnurme-Metsanurme loodusrajale, kus otsivad oma isiklike nutitelefoni abil õiget teed, kontrollpunkte, õigeid vastuseid ja vastavad ka oma seadmes. Parimad saavad auhinnad.
Tegemist on integreeritud programmiga, mis hõlmab bioloogiat, geograafiat, ajalugu, eesti keelt, matemaatikat, informaatikat ja kehalist kasvatust. Lisaks võistluslik mäng looduses ja meeskonnatöö.
Programmi ajakava:
- 30 min sissejuhatav vestlus, päeva ja ülesande tutvustus, instrueerimine ohutuks
liikumiseks õpperajal.
- 1 tund ja 30 min õpperajal ülesannete lahendamine gruppidena.
- 30 min vastuste kontrollimine ja arutelu, kokkuvõtete tegemine.
- 30 min kaasavõetud toidu söömine juba bussi juures tagasi olles.

Viimati uuendatud:

31.03.2021