Juhis õpetajale:

Ilmastikukindlad, soovitavalt kihilised riided ja sportlikud jalanõud. Kaasas võiks olla võileib ja jook, kirjutusvahend.

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

30

Läbiviimise koht:

Pedassaare neem

Maakond:

Lääne-Virumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Kauri Kivipõld

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Programmi eesmärk on õpilaste teadlikkuse suurendamine inimtegevuse mõjust keskkonnale, looduse ja keskkonna sidumine jätkusuutliku arengu ning loodusressursside säästliku kasutamisega. Õpilased tunnevad mere ääres elavaid linde, eristavad erinevaid rannal elavaid väikeolendeid, teavad mis on kohastumine rannikulooduse näitel – kohastumine eluga tuulele ja merele avatud keskkonnas. Programm tutvustab Soome lahte ning selle rannikukooslusi ja keskkonnaprobleeme. Programmi kirjeldus: Õpilased lähevad koos juhendajaga Pedassaare neemele, otsivad kohale omaseid liike, määravad neid koos ja mõõdavad erivahenditega puid ning vahemaid. Jagunetakse gruppidesse ja vastatakse juhendaja esitatud küsimustele – vastuseid leitakse loodusest, varem õpitust, internetist ja juhendajaga vestlusest. Parimad saavad auhinnad. Teemad on: meri, rannaalad, pärandkultuur – kalandus, elustik ja militaarpärand. Tagasiside: vastused arutatakse õpilastega koos läbi. Programmi lõpus tehakse ühine päeva kokkuvõte. Õpetaja saab õpilaste täidetud töölehed, mis annab võimaluse õues alustatuga koolis edasi minna. Kasutatavad õppemeetodid: aktiivõpe, õuesõpe. Seos riikliku õppekavaga: II kooliaste: 6. klass loodusõpetus, Läänemeri elukeskkonnana; elu mitmekesisus Maal; elukeskkond Eestis. III kooliaste: loodusõpetus: elus- ja eluta looduse seosed; bioloogia, ökoloogia ja keskkonnakaitse; selgroogsete loomade tunnused; geograafias, geoloogia. NB! lindude pesitsusajal 1. aprillist - 15. juulini programmi läbi ei viida.
Maksumus: Hind klassile 150 €. Bussi hind Tallinnast 292 eurot

Viimati uuendatud:

20.03.2020