näsiniine marjad

Harjutame matkale minekut turvalises ja tuttavas keskkonnas - lasteaias või koolis ning selle lähiümbruses. Selgitame välja, kes on metsas meie abilised ning kellest võiks eemale hoida. Proovime läbi orienteerumise, lõkke tegemise ning looduses ellujäämiseks vajalikud nipid. Vanemate matkajatega kohtume metsas matkarajal ning proovime kõik päriselt läbi.

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane:
tunneb rõõmu looduses viibimisest
oskab märgata ümbritsevat loodust ning seal esinevaid ohte
tunneb looduses liikumise põhimõtteid
oskab kasutada abivahendeid

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Alusharidus:

kodukoha loodus, muutused looduses, elukeskkond, inimese mõju loodusele, asukoht ümbritsevate esemete suhtes

ohutus, enesekontroll ja hügieen

I kooliaste:

Eesti kaart, ilmakaared ning nende määramine kaardil ja looduses, abi saamise võimalused ja esmaabi

kodukoht: küla, vald, linn, maakond

maismaataimed ja -loomad

II kooliaste:

Inimese mõju keskkonnale, erinevad kaardid

pinnavormid, nende kujutamine kaardil

turvaline ning ohutu käitumine koolis, kodus ja õues, esmaabi erinevates olukordades, käitumine õnnetusjuhtumi korral

Eesti metsade iseloomulikud liigid

III kooliaste:

kaartide mitmekesisus ja otstarve

mõõtkava, vahemaade mõõtmine looduses ja kaardil, suundade määramine looduses ja kaardil

pinnamoe kujutamine kaartidel

Meetodid:

Programmis läbiviidavad praktilised tegevused ja valitud aktiivõppemeetodid on eakohased, muutudes vastavalt õpilaste vanusele spetsiifilisemaks ja keerulisemaks.    

Juhis õpetajale:

Hea, kui eelnevalt oleks võimalik lastele programmi temaatikat ning läbiviimise asukohta tutvustada. 

Riietumisel palun arvestada ilmaoludega. Kevadel võib metsas olla palju sääski. Pikniku jaoks valivad loodusesõbrad sellise toidu ja joogi, mis jätab endast maha võimalikult vähe pakendeid.

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

2 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

130€

Lisainfo:

Lasteaia- ja algklassilaste programm toimub haridusasutuses kohapeal ja selle vahetus ümbruses. Programmi saab läbi viia täielikult välitingimustes või osaliselt klassiruumis. Tehnilisi abivahendeid vaja ei ole. 

II ja III kooliastme programm toimub täielikult välitingimustes.

Lasteaia- ja algklassilastele kestab programm 1-1,5 tundi. II ja III kooliastmele 2-2,5 tundi.

Lisainfo radade kohta ning kohale sõitmise juhendid:

Rae järve matkarada (edasi-tagasi 3,4 km) https://loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/parnumaa-puhkeala/1512

Luitemaal on raja pikkus u 4 km, mis kulgeb mööda luiteid üles-alla. Rajal on vaateplatvorm ja piknikuplats. Kogunemispaik on Vana-Riia mnt ääres asuv parkla. 

Hea kogemuse saavutamiseks sobib programm korraga läbiviimiseks ühele klassile/rühmale. Kuid soovi korral on võimalik korraga ka kaks gruppi vastu võtta.

Juhendajatel on võimekus programmi läbi viia ka erivajadustega lastele.  

Läbiviimise koht:

Rae järve matkarada, Luitemaa, haridusasutuses kohapeal

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

Keel:

Eesti keel
Inglise keel

Pikk kirjeldus:

Looduses liikumine on meeldiv ja kosutav tegevus, kuid oluline on ka teada võimalikke ohte. Lasteaialaste ja nooremate õpilastega harjutame 1-1,5 h jooksul matkamist haridusasutuses kohapeal ning selle lähiümbruses. 

Ilusa ilma korral toimub kogunemine haridusasutuse vahetus läheduses (vihmase ilmaga siseruumis), kus toimub sissejuhatus ning omavaheline tutvumine (15 min). Juhendaja uurib, millised on laste eelnevad kogemused ja teadmised looduses liikumisest. Seejärel minnakse väiksele matkale, mille jooksul pööratakse tähelepanu nii ümbritsevale loodusele kui ka grupi käitumisele looduses. Arutletakse, kuidas on arukas looduses liikuda, mida peaks kaasa võtma ning mida selga panema. Otsitakse loodusest söömiseks sobivaid ja mürgiseid taimi/seeni. Nende puudumisel saavad lapsed pildimaterjali/herbaariumi abil liikidega tutvuda. Räägitakse ka tuletegemise võimalustest ja ohtudest ning lapsed saavad ise tulepulga kasutamist proovida. Kompasside abil määravad lapsed põhiilmakaared ning üheskoos otsitakse looduslikke suunanäitajaid. Mõeldakse läbi, kuidas peaks käituma eksimise korral. Programmi lõpus toimuvad kokkuvõtvad tegevused ning tagasisidering (15 min). 

II ja III kooliastmega proovime tegevused 2-2,5 h jooksul läbi Rae järve ääres või Luitemaal. Kogunemine on eelnevalt kokkulepitud paigas (nt matkaraja parklas), kus toimub sissejuhatus ning omavaheline tutvumine (15 min). Seejärel liigume mööda rada metsa, kus u 15 min jooksul selgitab juhendaja aktiivõppemeetodeid kasutades välja õpilaste eelnevad kogemused ja teadmised looduses liikumisest. Matkarajal liikudes pööratakse tähelepanu nii ümbritsevale loodusele kui ka grupi käitumisele looduses. Arutletakse, kuidas on arukas looduses liikuda, mida peaks kaasa võtma ning mida selga panema. Otsitakse loodusest söömiseks sobivaid ja mürgiseid taimi/seeni. Tutvutakse erinevate tule tegemise võimalustega, võimalusel proovitakse meisterdada loodussõbralik varjualune ja tulease. Harjutatakse tulepulga kasutamist. Kompasside abil määratakse ilmakaared ning asukoht kaardil. Rühmatööna tutvutakse matkavarustusega ning pannakse kokku sobiv menüü ööbimisega matkaks. Tuletatakse meelde, millised ettevalmistused tuleb teha enne metsa minekut ning kuidas käituda eksimise korral.

Looduses liikumine koos praktiliste ülesannete lahendamisega kestab 1,5 tundi, mille keskel on ka võimalus teha piknikupaus. Programmi lõpus toimuvad kokkuvõtvad tegevused ning tagasisidering (15 min).    

Viimati uuendatud:

22.05.2020