Muuseumi loomad ja loomakasvatus
Foto: M. Lumiste

Programmi tutvustus

Programmi käigus tutvutakse erinevate muuseumis leiduvate taluloomadega. Osalejad omandavad teadmisi ajaloolisest loomapidamisest talus ning arutletakse, kuidas peaks toimima jätkusuutlikus põllumajandustootmises. Põhjalikumalt tutvutakse lambatõugudega ning kõige sellega, mida lambast saab.

Õpipädevused:

ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Programmis osalenud õpilane...
... seostab taluloomi igapäevaste toiduainete ja tarbeesemetega;
... võrdleb kohalike ja sissetoodud toiduainete plusse ja miinuseid;
... väärtustab humaanseid loomapidamisviise ja sellise pidamise tooteid;
... saab aru inimtegevuse ja keskkonna vahelistest seostest kodukoha ning Eesti kontekstis.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Lõimitud ained: loodusained, sotsiaalained (k.a. ettevõtlusõpe), matemaatika, ajalugu. 

Juhis õpetajale:

Enne õppekäigule tulemist võib "soojenduseks" õpilastega läbi arutada:

I kooliaste: Milliseid taluloomi (farmiloomi) Eestis kasvatatakse?

II kooliaste: Millised on Eesti peamised põllumajandusloomad ja nende toodang?

III kooliaste: Milliseid põllumajandusloomi peetakse Eestis mahedalt? Millised on trendid?

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kestus:

1,5 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

6€

Lisainfo:

Võimalik on tellida grupilõunat, menüüga saab tutvuda siin

Kõik programmi tegevused on ligipääsetavad ratastooliga.

Läbiviimise koht:

Siseruumides, laudas, ilusa ilmaga koplites.

Läbiviimise asukoht:

58.3131678, 26.7200479

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

Keel:

Eesti keel
Inglise keel
Vene keel

Seotud failid:

EPM Taluloomadega sõbraks
Author:
Piret Hion
EPM Taluloomadega sobraks.docx(41.04 KB)

Õppeprogrammi täpne kirjeldus

Pikk kirjeldus:

Programmi ülesehitus:

  1. Ringkäik laudas (ja koplites) – aktiivloeng loomapidamissaadustest, käelised tegelused laudas (munade seostamine kodulinnuga suuruse järgi, kanamunade sorteerimismäng koodide järgi)
  2. Ohustatud liigid laudas (eesti vutt, kihnu lammas) – arutelu
  3. Lambavill ja selle ajalooline töötlemine – näitlikustamine ja käeline tegevus (kraasimine, ketramine, korrutamine, kangastelgedel kudumine) 
  4. Rühmatöö näitusel "Põllumajanduse ja maaelu areng Eestis läbi sajandite" 
  5. Kokkuvõte, refleksioon loomapidamisest enne ja nüüd (II ja III kooliastmele Mentimeter)

 

Viimati uuendatud:

29.01.2021