Õitsev sookail
Sookail. Foto: Piret Valge

Õppeprogrammis pöörame tähelepanu erinevate koosluste elutingimustele ja elurikkusele taimede näitel. Osalejad saavad Selli-Sillaotsa rajal ülevaate Alam-Pedja looduskaitsealal asuva Laeva soo ja selle äärse metsa taimestikust. Põhiliselt uuritakse ja õpitakse tundma rabas kasvavaid levinumaid taimi ning võrreldakse taimestikku soo erinevates arenguastmetes ja metsakoosluses. Tähelepanu pööratakse taimede rindelisusele ning arutletakse taimede kasvukohast tingitud kohastumuste üle. Töö toimub 2-3 liikmelistes gruppides - vaadeldes, uurides, mänguliselt tegutsedes ja töölehte täites.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane oskab:
- selgitada oma sõnadega mõisteid: soo, madalsoo, siirdesoo, raba, taimede rindelisus;
- selgitada soode kujunemist ja arengut;
- seostada raba kui elukeskkonna eripära turbasambla ehituse ja omadustega;
- võrrelda taimede kasvutingimusi madalsoos ja rabas;
- selgitada oma sõnadega taimede kohastumisi vastavalt kasvutingimustele;
- võrrelda metsa ja soo erinevates rinnetes kasvavaid taimi;
- oskab kirjeldada ja anda lisainfot vähemalt 10 kohatud liigi kohta;
Õpilane mõistab:
- mõistab soo kui ökosüsteemi olemust, olulisust ja kaitsmise vajadust;
- inimese ja keskkonna seoseid ning suhtub vastutustundlikult ümbritsevasse elukeskkonda.
Lisaks eelnevale gümnaasiumiõpilased:
- mõistavad nii abiootiliste kui biootiliste ökotegurite mõju organismide elutegevusele nende erinevates kooseluvormides;
- selgitavad oma sõnadega bioloogilise mitmekesisuse kaitse olulisust;
- väärtustavad bioloogilist mitmekesisust ning teadvustavad iga inimese vastutust selle kaitses.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

4-6 kl II kooliaste

Ainevaldkond „Loodusained” 2.1.6.9. Soo elukeskkonnana; 2.1.6.12. Mets elukeskkonnana; 2.1.6.17. Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis

7-9 kl III kooliaste

Ainevaldkond „Loodusained” 2.1.9.1. Inimene uurib loodust; 2.1.9.4. Elus- ja eluta looduse seosed; 2.2.4.5. Taimede tunnused ja eluprotsessid; 2.2.4.9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse

Gümnaasium

Ökoloogia; Keskkonnakaitse.

Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng, tervis ja ohutus ning väärtused ja kõlblus

Lõimitud ainevaldkonnad: loodusõpetus, geograafia, bioloogia, eesti keel ja kirjandus.

Meetodid:

Õppeprogrammis kasutatavad meetodid:

 • õppemängud „Hääleta jalgadega - õige või vale“  ja „Kes ma olen?“;
 • taimede uurimine erinevaid meeli kasutades ning lähemalt ka luubiga;
 • võrdlemine - eri kasvukohast pärit taimede võrdlemine (metsataimede ja sootaimede võrdlus, männi kõrguse ja okka pikkuse võrdlus eri kasvukohtades); 
 • lisainfo otsimine juhendaja poolt kokku pandud „Taimetarga märkmikust“ ja raamatust „Soo“ (gümnaasiumil lisaks taimemäärajast), saadud info teistele gruppidele jagamine;
 • arutlemine teemadel – taimede kohastumused vastavalt kasvutingimustele, mida tähendavad ja kuidas mõjutavad meid elurikkus ja ökosüsteemi teenused ning mida me ise elurikkama keskkonna nimel saame ära teha;
 • töölehe ja ristsõna täitmine rühmades.

Juhendaja poolt pakutavad vahendid: kirjutusalused, kirjutusvahendid, töölehed, taimede piltidega fotod, taimekaardid rühmade moodustamiseks ning teema aktiveerimiseks, luubid, juhendaja koostatud „Taimetarga märkmikud“, raamatud „Soo“, (gümnaasiumil taimemäärajad), „Kes ma olen? seljakotid jm tegevuseks vajalikud vahendid. Tegevusteks vajalikud vahendid on eelnevalt pakitud seljakotti, mis jagatakse igale grupile.

Juhis õpetajale:

 • Enne programmi on soovitatav õpilaste eelteadmised soo ning soo- ja metsataimede teemal aktiveerida ning meenutada koolis õpitut.
 • Vajadusel palun õpetajal enne programmi toimumist informeerida programmi läbiviijat osalejate erivajadustest, kui need võivad mõjutada õppeprogrammi läbiviimist.
 • Programmi ajal võib õpetaja praktiliste tööde tegemisel õpilasi innustada ja abistada ning ka ise kaasa teha. Pärast programmi rakendab õpetaja programmil saadud teadmisi ja kogemusi edasises õppetöös.
 • Õppeprogrammi tellides kohustub õpetaja pärast programmi toimumist andma programmile kirjaliku tagasiside e-kirja teel laekunud ankeedi kaudu.

Õppeprogramm toimub matkarajal (osaliselt metallvõrguga kaetud laudteel, osaliselt hakkepuiduga kaetud rajal, samuti astume soo pinnasele), seetõttu palume:

 • Hiljemalt programmile eelneval päeval selgitada õpilastele ja teavitada vanemaid, kuhu ja mida õppima minnakse. Vajalik on ilmastikule vastav riietus, peakate, soovituslikult veekindlad märjal maastikul liikumiseks sobivad jalanõud. Matkakotti kaasa pakkida oma jook, lõunasöök, vihmakeep, vajadusel sääsetõrje vahend.
 • Programmi eel meenutada osalejatele, kuidas käituda looduses (ei tee valju häält, ei kasuta nutiseadmeid ega prügista) ja teavitada neid võimalikest ette tulevatest ohtudest (puugid, rästikud, libedus rajal).

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

3,5 tundi, lisandub lõunapaus

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

0€

Lisainfo:

Selli-Sillaotsa õpperaja pikkus kokku on 4,7 km, millest õppeprogrammi käigus läbime 3,5 km (kruusatee osa me ei läbi, palume bussil teise parklasse vastu tulla) https://loodusegakoos.ee/kuhuminna/kaitsealad/alam-pedja-looduskaitseala/1208  

Kahele klassile samaaegselt pole programmi võimalik pakkuda, olemas on vaid üks juhendaja.

Õppeprogrammi saab kohaldada nägemis-, kuulmis-, vaimupuudega osalejatele, ratastooliga osaleda pole võimalik. 

Käimlad asuvad raja otstes parklates.

Osalejatel kaasa võetud söögiga söögipausi saab teha programmi lõpus Sillaotsa parklas olevas varjualuses. Kui kellaajaliselt peaks söömine toimuma varem, siis saab programmi kohaldada ka nii, et söögipaus on Suuretüki tornis. Söögiaeg tuleks programmile lisaks arvestada.

Läbiviimise koht:

Alam-Pedja looduskaitseala Selli-Sillaotsa õpperada

Läbiviimise asukoht:

58.434400025848, 26.289

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Piret Valge, Keskkonnaameti keskkonnahariduse büroo peaspetsialist

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Tööleht "Taimetark Laeva soos"
Author:
Piret Valge
Taimetark TÖÖLEHT 2020.pdf(698.49 KB)

Tööleht "Taimetark Laeva soos"

Pikk kirjeldus:

Õppeprogrammi tegevused ja ajakava:

SISSEJUHATUS (20 min)

 • tutvustatakse programmi eesmärke, töökorraldust ja töövahendeid;
 • tutvustatakse kaitseala, tutvutakse kaardiga, määratakse enda asukoht, tutvutakse raja skeemiga;
 • osalejad jagatakse temaatiliste taimekaartide abil rühmadesse (2-3 osalejat), iga rühm saab koti vajalike töövahenditega;
 • õppemängu „Hääleta jalgadega - õige või vale“ käigus aktiveeritakse osalejate teadmised taimede ja looduses liikumise/käitumise teemal. 

TEGEVUSTE KÄIK (170 min)   

Peamised sisuteemad programmis on:

 • kooslused – mets ja soo (madalsoo, siirdesoo, raba);
 • taimede rindelisus;
 • soo erinevad arenguastmed, milliste tunnustaimede järgi võime seda ära tunda;
 • metsa- ja sookoosluse taimkatte tundmaõppimine, taimede ja koosluste sarnasuse ja erinevuse põhjused;

Õppeprogrammi vältel:

 • uurime erinevaid taimi (s.h. luubiga);
 • otsime lisainfot juhendaja poolt kokku pandud „Taimetarga märkmikust“ ja raamatust „Soo“ (gümnaasiumil lisaks taimemäärajast) ja jagame teavet teistele rühmadele;
 • arutleme teemadel - mida tähendavad ja kuidas mõjutavad meid elurikkus ja ökosüsteemi teenused ning mida me ise elurikkama keskkonna nimel saame ära teha;
 • taimede tundmise kinnistamiseks mängime õppemängu „Kes ma olen?“;
 • täidame töölehte (1 tööleht väikese rühma peale).

Programmi jooksul pööratakse tähelepanu järgmistele taimedele: kuusk, mänd, kask, paju, mustikas, sinikas, pohl, jõhvikas, kukemari, murakas, kanarbik, sookail, küüvits, hanevits, huulhein, tupp-villpea, rabakas, nokkhein, ubaleht, pilliroog, hundinui, tarn. Sammaldest-samblikest: palusammal, harilik laanik, turbasammal, põdrasamblik, islandi käokõrv.

Gümnaasiumi osalejatega otsime rohkem omavahelisi ja põhjus-tagajärg seoseid, räägime enam ökosüsteemi teenustest, soo ja sootaimede rollist inimese heaolule. Õpime taimemääraja kasutamist. 

KOKKUVÕTE (20 min)

 • õpitu kinnistamiseks lahendatakse temaatiline ristsõna;
 • programmi lõpuringis väljendavad osalejad programmi käigus saadud uusi teadmisi ja kogemusi;  
 • kokkuvõte programmi juhendajalt.

Viimati uuendatud:

23.09.2021