Raudrohi õitsemas
Helen Kivisild

Programmis keskendume ökosüsteemide elurikkusele taimede näitel. Retkel vaatleme ja õpime tundma erinevaid taimeliike ja nende tunnuseid niidu- ja metsakoosluses, taimede kasutust meie igapäevaelus. Rühmatööna õpime kasutama määrajaid ja võrdleme kahe koosluse taimede liigirikkust. Huvi korral on lisaks võimalik õppida praktilist taimede kasutust taimetrüki tehnika näitel.

Õpipädevused:

digipädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane teab:
- kaitseala kaitse-eesmärki ja olulisemaid loodusväärtusi;
- taimemääraja kasutamise põhimõtet ning erinevaid võimalusi digitaalseks taimede määramiseks.

Õpilane oskab:
- selgitada bioloogilise mitmekesisuse kaitse olulisust;
- tuua näiteid kaitstavate loodusobjektide kohta;
- tuua näiteid erinevate niidu- ja metsakooslustele omaste taimeliikide kohta ja nende kasutamisest igapäevaelus.

Õpilane väärtustab bioloogilist mitmekesisust ning teadvustab iga inimese vastutust selle kaitses.
Õpilane teadvustab looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikuseid seoseid ning põhjendab säästva arengu tähtsust isiklikul, kohalikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Gümnaasiumi bioloogia – 2.1.4.4. IV kursus „Evolutsioon ja ökoloogia“. Ökoloogia. Keskkonnakaitse.

Läbivad teemad – Keskkond ja jätkusuutlik areng. Kultuuriline identiteet. Tervis ja ohutus. Väärtused ja kõlblus.

Lõimitud on bioloogia.

Meetodid:

Meetodid ja vahendid:

Sissejuhatav loeng ja suunatud diskussioon kaitseala lühitutvustus ja elurikkus kui ökosüsteemide toimimise alus. Vahendid: dataprojektor, ekraan.

Õpperetk erinevatele kooslustele iseloomulike taimeliikide tundmaõppimiseks:

 • Õppemäng rühmade moodustamiseks.
 • Taimeliikide ja koosluste vaatlus.
 • Rühmatööna taimeliikide määramine. Vahendid: määrajad "Eesti taimede määraja", digitaalsed määramisrakendused, luubid, vaatluslehed, kirjutusalused, pliiatsid, seljakotid.
 • Rühmatööna võrdlus - kahe koosluse taimede liigirikkuse võrdlus. Vahendid: vaatluslehed, pliiatsid, kirjutusalused.

* Praktiline individuaalne töö, kaardi tegemine taimetrüki tehnikas. Vahendid: joonistuspaber, vesi, pliit, taimed, äädikalahus, kummikindad, pott, sõel, keraamilised alused, nöör, lüümikud.

Tagasisidestamine paaridena.

Kokkuvõttev arutelu, kuidas igaüks saab edaspidi panustada elurikkuse hoidmisse.

Juhis õpetajale:

Grupi suuruseks on maksimaalselt 15 õpilast, suurema õpilaste arvuga klassile on meie poolt kaks juhendajat.

Taimetrüki tehnika õppimise osa on võimalik eraldi juurde tellida, kuid selleks tuleb varuda aega lisaks 30 minutit.

Enne programmi on soovitatav õpilaste eelteadmised taimede teemal aktiveerida.

Vajadusel palun õpetajal enne programmi toimumist informeerida programmi läbiviijat osalejate erivajadustest, kui need võivad mõjutada õppeprogrammi läbiviimist.

Programmi ajal võib õpetaja praktiliste tööde tegemisel õpilasi innustada ja abistada ning ka ise kaasa teha. Pärast programmi rakendab õpetaja programmil saadud teadmisi ja kogemusi edasises õppetöös.
Peale õppeprogrammi annab õpetaja programmile kirjaliku tagasiside e-kirja teel laekunud ankeedi kaudu.

Õppeprogramm toimub matkarajal, seetõttu palume:

* Hiljemalt programmile eelneval päeval selgitada õpilastele ja teavitada vanemaid, kuhu ja mida õppima minnakse. Vajalik on ilmastikule vastav riietus, peakate, soovituslikult veekindlad maastikul liikumiseks sobivad jalanõud. Matkakotti kaasa pakkida oma jook, lõunasöök, vihmakeep.
* Programmi eel meenutada osalejatele, kuidas käituda looduses (ei tee valju häält, ei kasuta nutiseadmeid ega prügista) ja teavitada neid võimalikest ette tulevatest ohtudest (puugid, rästikud, libedus rajal).

Sihtgrupp:

Gümnaasium

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

15

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi

Hind:

0€

Lisainfo:

Grupi suuruseks on maksimaalselt 15 õpilast, suurema õpilaste arvuga klassile on meie poolt kaks juhendajat.

Taimetrüki tehnika õppimise osa on võimalik eraldi juurde tellida, sel juhul on programmi kogu kestvuseks 3,5h. Programmi kirjelduses on see osa tähistatud tärniga. 

Õppeprogramm ei kohaldu nägemis-, kuulmis-, vaimupuudega osalejatele, ratastooliga osaleda pole võimalik. 

Läbiviimise koht:

Otepää looduskeskuses ja Pühajärve matkarajal

Läbiviimise asukoht:

58.043526484706, 26.477372646332

Maakond:

Valgamaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Margit Turb, Keskkonnaameti keskkonnahariduse ja kommunikatsiooni spetsialist

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

SISSEJUHATUS (10 min)

Tutvustatakse programmi eesmärke, töökorraldust, töövahendeid. 

TEGEVUSTE KÄIK (150 või 180 min)

1. Sissejuhatus teemasse, loeng ja suunatud diskussioon (20 min):

 • Kaitseala lühitutvustus (kaitse-eesmärk, kaitsekord, loodus- ja kultuuripärandi väärtused).
 • Elurikkus kui ökosüsteemide toimimise alus (elurikkuse olulisusest, erinevad tasandid, kaitsealade roll elurikkuse hoidmisel, igaühe loodushoid).

2. Õpperetk erinevatele kooslustele iseloomulike taimeliikide tundmaõppimiseks ca 3 km (130 min)

 • Rühmade moodustamine taimedega seotud õppemänguga. Õppevahendite jagamine rühmadele (määrajad, luubid, vaatluslehed, kirjutusalused, pliiatsid, seljakotid).
 • Vaatleme ja õpime tundma erinevaid taimeliike ja nende tunnuseid niidu- ja metsakoosluses ja nende kasutust meie igapäevaelus (nt söödavad ja mürgised, ravim- ja värvitaimed jne).
 • Rühmatööna õpime ühe taimeliigi näitel kasutama määrajaid ("Eesti taimede määraja" ning telefoniga taimede määramisrakendus).
 • Kahe koosluse taimede liigirikkuse võrdlus vaatluslehtede abil rühmatööna.

3*. Praktiline taimede kasutamine - taimetrükk (30 min). Huvi korral on lisaülesandena võimalik õppida taimetrüki tehnikat, talletades taimedes peituvad värvid kaardile.

KOKKUVÕTE (20 min)

 • Tagasisidestamine paaridena: ootused, saadud kogemused ja teadmised ning muutused mõtetes, arusaamades, hoiakutes. 
 • Kokkuvõttev arutelu, kuidas igaüks saab edaspidi panustada elurikkuse hoidmisse.

Viimati uuendatud:

14.01.2022