Jumalakäpp koos aas-karukellaga puisniidul
Anne Teigamägi

Tutvume Viidumäe puisniidu ja metsa taimestikuga. Teeme ühiselt taimede liiginimekirja niidult ja metsast ning vaatame, kus on rohkem liike. Puisniit ja kõrval asuv mets on sarnaste mullastiku ja niiskustingimustega ning saame rääkida niitmise ja inimmõju tähtsusest puisniidu taimekooslusele. Räägime ka pool-looduslikest kooslustest laiemalt ja nende tähtsusest Eesti looduskaitses.

Õpipädevused:

digipädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalsed oskused
tunnetus- ja õpioskused

Õpitulemused:

Õpilane teab mis on puisniit ja pool-looduslik kooslus.
Õpilane teab taimestiku liigirikkust puisniidul ja metsas.
Õpilane oskab määrata erinevate looduskoosluste liigirikkust.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Toetab loodusõpetuse (6.kl kooslused) õppekava ja läbivat teemat "Keskkond ja jätkusuutlik areng"

Meetodid:

Meetodid: matk puisniidul ja metsas, töölehe täitmine, võrdlusandmete kogumine, ruuduanalüüs, Flora incognita äppiga taimede tuvastamine

Vahendid: Taimeruut, kukeaabitsad, tööleht

 

Juhis õpetajale:

Õpetaja roll on toetada juhendajat õppeprogrammi võimalikult sujuva läbiviimiseks: tagab korra ja õpilaste kaasamise.

Õpilastel võiks kaasas olla oma kirjutusvahend.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste

Kestus:

2 tundi

Grupi suurus:

20

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

100€

Lisainfo:

Kaasa süüa ja juua, selga ilmastikukindel riietus.

Läbiviimise koht:

Viidumäe looduskaitseala

Läbiviimise asukoht:

58.297777939965, 22.097762512896

Maakond:

Saaremaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Triin Reitalu, PhD ökoloogia, põline Viidumäe elanik

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Õppeprogramm toimub Viidumäe looduskaitseala Laasma puisniidul ja kõrvalasuvas metsas.

5 min Kogunemine Viidumäe looduskeskuse parklas. Kohtumine juhendajaga, kelle juhendamisel sõidetakse Laasma puisniidu juurde.

15 min Suundumine puisniidule. Juhendaja tutvustab õppeprogrammi eesmärki, ruuduanalüüsi põhimõtet, õppevahendeid ja Flora incognita äppi, millega ise taimi määrata.

40 min Puisniidul jagatakse õpilased 3-5 liikmelisteks gruppideks ja iga grupp saab endale taimeruudu mahamärkimiseks vahendid ja koos juhendajaga või äpiga määratakse ühe ruutmeetriselt alalt kõik taimeliigid.

10 min Kogutakse kokku ruuduanalüüsi vahendid ja suundutakse kõrval asuvasse metsa.

30 min Teostatakse sarnane ruuduanalüüs metsas.

10 min Gruppide kaupa kokkuvõtte tegemine uuringust: Mitu liiki ja kui palju leidus? Kummas koosluses esines rohkem liike?

10 min Kokkuvõte: kuidas mõjub niitmine puisniidu taimekooslusele ja miks on puisniidud Eesti looduskaitses olulisel kohal.

Õppeprogrammi lõpus on võimalus teha söögipaus Viidumäe looduskeskuse parkla puhkekohas ja/või külastada looduskeskuse teabetuba ja/või külastada Rauna vaatetorni.

Viimati uuendatud:

14.01.2022