Päikseelekter
Ökokratt

Õpitakse tundma ja praktikas kasutama taastuvenergia praktilisi lahendusi (päike + tuul), koostatakse päiksepaneeli ja tuulikuga ja elektrimootoritega vooluring, käivitatakse hüdromootor.

Õpipädevused:

digipädevus
enesemääratluspädevus
ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Programmi õpieesmärk II kooliaste õpilane: 1) eristab füüsikalisi, keemilisi ja bioloogilisi nähtusi, selgitab nende vahelisi seoseid; 2) toob näiteid igapäevaelust, kuidas energia muundub või muundatakse ühest liigist teise; 3) liigitab erinevaid materjale soojusjuhtivuse põhjal ning seostab materjalide soojusjuhtivust nende kasutusaladega; seostab vee olekute muutused erinevate sademetega (vihm, lumi, kaste, udu, härmatis); 4) selgitab fotosünteesi, hingamise ja põlemise näitel, et keemilistes reaktsioonides võib eralduda või neelduda energiat; 5) selgitab füüsikaliste tegurite (soojus, valgus, niiskus) mõju elusorganismide kasvule ja arengule. III kooliastme õpilane: 1) analüüsib aine- ja energiavahetuse erinevate protsesside omavahelisi seoseid ning selgitab nende avaldumist looduses ja inimese igapäevaelus; 2) seostab toidu hankimise viisi ja seedeelundkonna eripära selgroogse looma toiduobjektidega; 3) selgitab ja võrdleb erinevate selgroogsete loomade hingamiselundite talitlust; 4) võrdleb püsi- ja kõigusoojaseid organisme ning toob nende kohta näiteid; 5) analüüsib selgroogsete eri rühmade südame ehituse ja vereringe eripära ning seostab neid püsi- ja kõigusoojasusega; 6) võrdleb selgroogsete loomade kohastumusi püsiva kehatemperatuuri tagamisel; 7) selgitab energiamajanduse tähtsust, toob näiteid energiaallikate ja energiatootmise mõju kohta keskkonnale; 8) analüüsib soojus-, tuuma- ja hüdroelektrijaama või tuulepargi kasutamise eeliseid ning puudusi elektrienergiat tootes; 9) analüüsib teabeallikate järgi Eesti energiamajandust; iseloomustab põlevkivi kasutamist energiat tootes; 10) toob näiteid Euroopa, sh Eesti energiaprobleemide kohta; 11) teab energia säästmise võimalusi ning väärtustab säästlikku energia tarbimist; 12) toob näiteid Euroopa peamiste majanduspiirkondade kohta.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Programmi seos riikliku õppekavaga 2. Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ 4. Läbiv teema „Kultuuriline identiteet“ 7. Läbiv teema „Tervis ja ohutus“ II kooliaste: 2.1.6.15. Elukeskkond Eestis, 2.1.6.16. Eesti loodusvarad III kooliaste: 2.1.9.3. Loodusnähtused, 2.1.9.4. Elus- ja eluta looduse seosed, 2.2.4.3. Selgroogsete loomade aine- ja energiavahetus, 2.4.4.1. Valgusõpetus. 2.4.4.3. Elektriõpetus   Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava § 17. Valdkond Mina ja keskkond, § 18. Valdkond Keel ja kõne lg3 ja lg4, § 20. Valdkond Matemaatika, § 21. Valdkond Kunst, § 22. Valdkond Muusika, § 23. Valdkond Liikumine

Meetodid:

 Kasutatavad aktiivõppe meetodid Uurimuslik õpe. Eksperimendid (tuule, valguse, temperatuuri, mõõtmine eksperimendid) tuuliku, päiksepaneelide tootmine,   hüdromootori tootmine

Juhis õpetajale:

Riietus vastavalt ilmastikule

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

32

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

170€

Läbiviimise koht:

Puhta Vee Teemapark. Kokkuleppel tellijaga sobivas kohas vajadusel kohandatakse õppeprogrammi

Läbiviimise asukoht:

59.5001344, 24.8479744

Maakond:

Lääne-Virumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Priit Adler, Ain Aasa, Helgi Sammel

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Seotud failid:

Termokile teeb imet
Author:
Okokratt
IMG_2888.jpg(2.17 MB)

Termokile

Taastuvenergia päikeselt
Author:
Okokratt
taastuvenergia.jpg(168.34 KB)

Päkselt elekter

Fossiilid
Author:
Okokratt
20161020_123335.jpg(80.91 KB)

Fossiilid

Taastuvenergia nutiseadmes
Author:
Okokratt
kasutus-1.jpg(112.86 KB)

Taastuvenergia tootmine

Päiksest tulev elekter
Author:
Okokratt
kasutus.jpg(82.47 KB)

Kasutamine

Linnamäe hüdroelektrijaam
Author:
Priit_Adler
IMG_20181101_110256.jpg(2.95 MB)

Hüdroenergia

Pikk kirjeldus:

Kestis 3 tundi koos 30 min söögipausiga, 15 min ohtustehnika, 15 min kokkuvõte. 2 tundi Taastuvenergia süsteemide praktiline õpe.

Viimati uuendatud:

14.04.2021