Sügisprogramm
Vikipeedia

Sügisprogramm toimub õpperetkena metsas läbi aktiivtegevuste ja mängude. Koos uuritakse sügisest loodust, arutletakse millised muutused toimuvad ilmaga, kuidas reageerivad taimed ja loomad temperatuurimuutustele, miks ja kuidas värvuvad erinevate puude lehed, millistest osadest koosnevad seened, tutvutakse mürgimarjadega sügisel ning uuritakse kes on ränd- ja paigalinnud.

Programm lõpeb lõpuringis, kus küsitakse meeldejäänud teadmisi.

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Lasteaialaps:
oskab väärtustada keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi;
märkab nähtusi ja muutusi looduses;
rühmitab esemeid ja nähtusi erinevate tunnuste alusel;
kasutab mängudes loovalt erinevaid vahendeid;
täidab mängudes erinevaid rolle;
tunneb kodukoha loodust, enamlevinuid seeni;
oskab vaadelda sügisilma ja kirjeldada nähtusi;
Õpilane 1.-3. klass:
1) tunneb huvi looduse ja selle uurimise vastu ning kasutab julgelt loovust ja fantaasiat;
2) mõistab, et inimene on osa loodusest ning inimeste elu sõltub loodusest; suhtub loodusesse säästvalt;
3) märkab looduse ilu ja erilisust ning väärtustab oma kodukoha elurikkust ja maastikulist mitmekesisust;
4) märkab muutusi looduses ning seostab neid aastaaegade vaheldumisega;
5) tunneb ränd- ja paigalindusid;
6) oskab kirjeldada ilma ja teab sügise tunnuseid.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

seos õppekavaga: loodusõpetus: 2.1.4.2. Aastaajad; 2.1.4.3. Organismid ja elupaigad; 2.1.4.4. Mõõtmine ja võrdlemine; 2.1.4.6. Ilm; 

ainetevaheline lõiming: loodusõpetus, eesti keel, kehaline kasvatus, matemaatika.

Meetodid:

Mõisted: sügiskuud, rändlind, seen, aastaaeg, tuul, pilved, vili, seeme

Temaatika: sügiskuud, rändlinnud, ilm, lehtede värvumine

Metoodika: looduse vaatlemine ja tundmaõppimine läbi praktilise õpperetke, rühmatöö, aktiivmängud.

Kirjeldavad märksõnad:

ilm ja kliima

keskkond ja jätkusuutlik areng

loomad

seened

taimed

Juhis õpetajale:

Tegemist on õueprogrammiga, arvestada tuleks ~2 km marsruudiga. Teekonna pikkuses võib tulla muudatusi, retkejuht teeb valiku vastavalt grupi iseärasusele. Halva ilma korral on võimalik tegevust läbi viia ka Vapramäe Loodusmajas. Riietuda tuleks ilmale vastavalt ning vihmase ilma korral jalga kummikud. Retke alguses lepitakse kokku reegid, mis tagab ohutuse matkarajal. Toidupausi soovi korral palume eelnevalt sellest retkejuhile teada anda.

Õpetajal on toetav ja õpilasi innustav roll. Palume vajadusel õpilasi abistada gruppide moodustamisel ning mänguala piiride hoidmisel. Palume teada anda laste iseärasustest.

Pikemalt ette teatades on võimalik korraga vastu võtta mitut gruppi.

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste

Kestus:

2 tundi

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Sügis

Hind:

150€

Lisainfo:

Ajakava:

Sissejuhatus: 10 minutit

Õpperetk koos aktiivmängudega 1 h 35 min

kokkuvõte15 min.

Toidupaus tehakse sisse vastavalt soovile.

Õpilastelt küsitakse omandatud teadmiste kohta küsimusi programmi lõppedes. Õpetaja täidab programmi lõppedes tagasisidelehe.

Kasutatavad õppevahendid: Vajalikud vahendid mängudeks ja õppetegevusteks on juhendajal olemas.

Läbiviimise koht:

Vapramäe ja Elva-Vitipalu maastikukaitseala

Läbiviimise asukoht:

58.252540112416, 26.461523440723

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

sihtasutus@vvvs.ee
52 54 172, 5088359

Programmi läbiviija:

Vapramäe Loodusmaja retkejuht

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Õppeprogrammi kirjeldus
Author:
VVV SA
SÜGISPROGRAMM.pdf(192.39 KB)

Õppeprogrammi sügis kirjeldus

Pikk kirjeldus:

 

Sügisprogramm toimub õpperetkena metsas läbi aktiivtegevuste ja mängude. Koos uuritakse sügisest loodust, arutletakse millised muutused toimuvad ilmaga, kuidas reageerivad taimed ja loomad temperatuurimuutustele, miks ja kuidas värvuvad erinevate puude lehed, millistest osadest koosnevad seened, tutvutakse mürgimarjadega sügisel ning uuritakse kes on ränd- ja paigalinnud.

Programm lõpeb lõpuringis, kus küsitakse meeldejäänud teadmisi.

Programmi sihtrühm: Programm toimub kahele vanuseastmele: Lasteaed ja I kooliaste, programm viiakse läbi eesti keeles. Programmis olevad tegevused valitakse vastavalt vanuseastmele.

Kestvus: 2h

Grupi suurus: 24 õpilast

Programmi läbiviimise aeg: september-oktoober

Programmi läbiviimise koht: Vapramäe matkarada, Vitipalu matkarada. Programmi läbiviijaga lepitakse kokku toimumiskoht ja kokkusaamine.

Juurdepääs:Kui programm toimub Vapramäel palume parkida parklasse. Seal kohtutakse retkejuhiga. Ratastooliga liikumine pole võimalik keerulise maastiku tõttu. Erivajadustega õpilastest palume teada anda.

Kui toimumiskohaks valitakse Vitipalu, siis lepitakse retkejuhiga eelnevalt kohtumispaik kokku. Tegemist on samuti künkliku maastikuga, kus ratastooliga liikumine pole võimalik.

Juhis õpetajale:

Tegemist on õueprogrammiga, arvestada tuleks ~2 km marsruudiga. Teekonna pikkuses võib tulla muudatusi, retkejuht teeb valiku vastavalt grupi iseärasusele. Halva ilma korral on võimalik tegevust läbi viia ka Vapramäe Loodusmajas. Riietuda tuleks ilmale vastavalt ning vihmase ilma korral jalga kummikud. Retke alguses lepitakse kokku reegid, mis tagab ohutuse matkarajal. Toidupausi soovi korral palume eelnevalt sellest retkejuhile teada anda.

Õpetajal on toetav ja õpilasi innustav roll. Palume vajadusel õpilasi abistada gruppide moodustamisel ning mänguala piiride hoidmisel. Palume teada anda laste iseärasustest.

Pikemalt ette teatades on võimalik korraga vastu võtta mitut gruppi.

Programmi maksumus: 150.- eur

Programmi eesmärk:

sügisese looduse tundmaõppimine läbi uurimise ja aktiivmängude:

teada saada muutustest loomariigis seoses sügise saabumisega

kinnistada kooli/lasteaiaprogrammis omandatud mõisteid:sügise märgid, sügiskuud, aastaajad,viljad, rändlinnud

Viimati uuendatud:

03.03.2021