Programm planetaariumis
Pernova Hariduskeskus

Soovituslik 7. - 9. kl

Planetaariumi visuaalne programm (360º) "Maa kliima, selle erinevused ja kujunemise põhjused". Interaktiivne mäng loodusmajas: orienteerumine kaardi ja kompassiga, andmete lugemine erinevatelt kaartidelt, asimuudi ja nurga määramine. 

Tutvu planetaariumi võimalustega siin.

Õpipädevused:

digipädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane tunneb erinevate kaartide otstarvet, oskab nendes orienteeruda ja eesmärgipäraselt kasutada. Määrab geograafilisi koordinaate, ajavööndeid, ilmakaari; analüüsib ilmastikunähtusi reaalajas, kasutades IKT vahendeid; saab visuaalse ettekujutuse ilmastiku mõjutavtest teguritest planeedil Maa ja oskab neid seostada eri kaartidega.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpi- ja suhtluspädevust, koostööoskusi, arendab digipädevusi.

Seos ainekavaga: geograafia ainekava: kaardiõpetus, laamade liikumine ja sellega kaasnevad protsessid, pinnamoe muutumine, kliimavöötmed ja kliimat kujundavad tegurid. Matemaatika ainekava - mall ja nurk.

Meetodid:

Esitlus, interaktiivne mäng, vestlus, arutelu.

Õppevahendid: IKT vahendid – DIGISTAR 6 visuaalne programm planetaariumis, interaktiivne tööleht, Ipad, projektor.

Otsingusõnad: kaartide mitmekesisus, orienteerumine (mõõtkava, seisupunkt, ilmakaared), geograafilised koordinaadid (kaard, ajavööndid, laamade liikumine, kliima, kliimavöötmed, ilmastikunähtused.

Juhis õpetajale:

Kaasasoleva õpetaja/ saatja roll: innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes; jälgida, et õpilased käituvad headele tavadele vastavalt ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.

NB! Kaasa vahetusjalanõud.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Hind:

140€

Lisainfo:

Grupi suurus 12- 24 õpilast.

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€ kuni 24-le  2x45 min 140€.

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Läbiviimise koht:

planetaarium, Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Läbiviimise asukoht:

58.375387841159, 24.531316162945

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Aila Ader ja/või Mari Sisask

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Programmi käik

  • Sissejuhatus (15 min): esitlus teemal „Kaartide mitmekesisus ja otstarve“ ja kompassi kasutamise tutvustus.
  • Teemaarendus: rühmatöö erinevate kaartidega Pernova loodusmajas orienteerudes; - Rühmatöö (35 min) – orienteerudes ja Ipadis töölehte täites läbitakse õpperada - majaplaani ja kompassi abil, (vt https://www.pernova.ee/toolehed/ ).
  • Planetaarium (360º projektsioon) (30 min): visuaalne orienteerumine reaalajas maakera pikkus- ja laiuskraadidega, mis läbi antakse arusaam eri maade pinnamoest, kliimast ja seda kujundavatest teguritest.
  • Arutelu, küsimused ja järeldused – kliimategurite koosmõju. Kokkuvõte: kliimategurite koosmõjust järelduste tegemine planetaariumis, maja peal orienteerumise edukaima paari väljaselgitamine seminari Vahendid: kompass, atlas, kaart, joonlaud, kalkulaator, joonlaud.

Viimati uuendatud:

26.08.2020