Soomaa raba

Sood on olnud inimestele tähtsad ajast aega - muuseumitunnis tutvume Eesti soode tekkeloo, arengu ja muutustega. Otsime vastuseid erinevatele küsimustele, näiteks, kas soost võib saada raba, kas laugas ja älves on põhjatud ning kui kiiresti tekib turvas. Räägime ka soodes elavast loomastikust-taimestikust ja nende omavahelistest seostest, käsitleme inimese mõju soodele ja arutame, kas ja miks on vaja soosid kaitsta.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

 

  1. Loodusõpetus I kooliastmes: 2.1.4.3. Organismid ja elupaigad. Maismaataimed ja -loomad, välisehitus ja mitmekesisus. Veetaimede ja -loomade erinevus maismaaorganismidest;
  2. Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 4) õppekäik: organismid erinevates elukeskkondades.
  3. Läbiv teema: keskkond ja jätkusuutlik areng.

Juhis õpetajale:

Palume õpetajal programmis osaleda ning toetada programmi läbiviijat ja õpilasi.

Kitsaste treppide ja ilma liftita maja seab piirangud liikumispuudega inimestele. 

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

45 minutit

Grupi suurus:

26

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Lisainfo:

1.klass: 2 euri õpilane, alates 2.klassist 5 euri õpilane klassile 2 saatjat tasuta.

Pärast tundi on võimalik külastada muuseumi näitusi.

Läbiviimise koht:

Eesti Loodusmuuseum

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Eesti Loodusmuuseumi õpetajad

Keel:

Eesti keel

Viimati uuendatud:

08.11.2022