Taristuga loodusrada

Sissejuhatus

Tutvustatakse programmi eesmärki ja õppetöö käiku. Õpilastele jagatakse paari peale või individuaalselt töövahendid.

Töö käik

  • Teemasse sissejuhatus toimub õpperaja alguses ja vestluses selgub kus see rada asub, mille poolest on eriline ja vaadeldakse raja skeemi või kaasa võetud kaarti;
  • Rajal toimuvad juhendatud vaatlused: mineraalmaa üleminek madalsooks, siirdesoo tunnustaimed, raba tunnustaimed (töölehtede täitmine);
  • Soo maastikuelementide vaatlus (rabasaared, älved, laukad, rabajärv jm.);
  • Turba mõiste, millest tekib turvas – turbaproovi uurimine luubiga ja kirjeldamine;
  • Retke kestel otsitakse loomade tegevusjälgi ja püütakse märgata linde, putukaid jt. loomi. Arutletakse, miks on soode loomastik suhteliselt liigivaene

Kokkuvõte

Raja lõpus kogunetakse ringi ja juhendaja küsimustele vastates tehakse vaatlustest ülevaade.

Kaasa võetud eine ja lõpu mäng või viktoriin.

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

Õpitulemused:

Õpilane
• oskab kirjeldada soode teket ja arengu staadiume;
• oskab vaadelda ja kirjeldada bioloogilisi objekte ja kasutada lihtsamaid uurimismeetodeid;
• tunneb enamlevinud sootaimi ja loomi ning nende kohastumusi eluks soos;
• arvestab soos liikumise eripära ja väärtustab sood kui elukeskkonda.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Programm toetab II kooliastmes taotletavate pädevuste saavutamist loodusõpetuses: organismide eluavalduste uurimine looduses, soo elukeskkonnana; soode teke ja levik; soode areng – madalsoo ja raba; soo kui veekogu; elutingimused soos; soode elustik; organismidevahelised suhted; toiduahelad; soode tähtsus ja kasutamine; soode kaitse; looduskeskkonna muutumine inimtegevuse tulemusena; jätkusuutlik areng.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste

Kestus:

3 x 45min

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Hind:

145€

Lisainfo:

Tellimine ja info: programmid@tartuloodusmaja.ee

Läbiviimise koht:

Valitud soo õpperada

Läbiviimise asukoht:

58.3803614, 26.7499653

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Soo kui elukooslus
Author:
Tartu loodusmaja
programmid_soo_kui_elukeskkond.pdf(40 KB)

Programmi detailne kirjeldus

Viimati uuendatud:

16.11.2020