placeholder

Õppepäev on jaotatud kolmeks osaks. Sissejuhatuses (40 min) tutvustatakse õpilastele slaidiseansi abil süstemaatika põhitõdesid, antakse ülevaade taimesüstemaatikast ja liigikaitsest ning selgitatakse „Eesti taimede kukeaabitsa“ ja „Lihtne okaspuude määraja“ kasutamist.

Töölehe täitmisel (40 min) õppeklassis määratakse õpilaste poolt okaspuude perekonnad, vastatakse kahele küsimusele (vastus on harilik jugapuu) ning sõnastatakse uurimisküsimus. Uurimisküsimusele on võimalik leida vastus pärast praktilise uurimuse sooritamist. Head küsisõnad on miks, milline, milleks, kuidas. Arutletakse selle üle, millisele küsimusele on võimalik vastus leida internetist ja millisele uurides taime Tallinna botaanikaaias.

Botaanikaaia dendraariumis (40 min) tutvutakse hariliku jugapuuga. Arutletakse, miks harilik jugapuu on haruldane ja kuulub II LK kategooriasse ning otsitakse internetist materjali, mis võiks õpilaste kahtlusi kinnitada või ümber lükata. Diskuteeritakse nii paarides kui ka terves rühmas ja otsitakse vastuseid püstitatud uurimisküsimustele.

Õpipädevused:

digipädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilased mõistavad, kuidas elusloodus ja eriti taimed on jaotatud ning miks süstematiseerimine
on tähtis ja vajalik. Õpilased oskavad kasutada loodusteaduslikku meetodit ja erinevaid
taimemäärajaid. Õpilased argumenteerivad ja diskuteerivad ning mõistavad liigikaitse olulisust.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Õppepäev toetab III kooliastet ja gümnaasiumi läbivat informatsiooni analüütilise töötlemise oskuse süvendamist, looduse sügavama mõistmise ning elu mitmekesisusest tervikülevaate saamise arendamist. Õppepäev annab ülevaate taimesüstemaatikast ja selle olulisusest, läbivad teemad on keskkonna- ja liigikaitse ning taimede tundmine. Õppepäeval keskendutakse nii praktilistele tegevustele (taimede määramine) kui ka looduse vahetule kogemisele (lühike õppekäik avamaakollektsioonides).

Lõiming õppeainetega: bioloogia, geograafia (kartograafia), ökoloogia, keskkonnakaitse, keel ja kirjandus, tehnoloogia, sotsiaalained. Lõiming õppekava läbivate teemadega: keskkonna- ja liigikaitse, taimede tundmine.

Meetodid:

Diskussioon, iseseisev töö, paaristöö ja rühmatöö, näitlikustamine, ülesannete lahendamine, praktilised tegevused siseruumi õppeklassides ning õues.

Juhis õpetajale:

Palume eelnevalt anda teada, kui õppepäeval osalevad erivajadusega õpilased. Võimalus on valida õppeprogrammi algusaeg: 11.00, 12.00 või 13.00. Kohtumispaik on botaanikaaia peasissepääsu juures parkimisplatsil. Õppepäeva algul jagatakse õpilased kahte võrdsesse rühma. Seoses õpilaste jagamisega kahte rühma on vajalik vähemalt kahe õpilaste hulgas autoriteeti omava koolipoolse täiskasvanu juuresolu, kes innustavad õpilasi õppepäevast aktiivselt osa võtma, jälgivad, et õpilased käituvad vastavalt headele tavadele, vajadusel kutsuvad õpilasi korrale ja lahendavad konflikte ning abistavad õpilasi õpiülesannete täitmisel. Osa õppepäevast toimub välitingimustes ning oluline on riietuda vastavalt ilmale. Palume kaasa võtta osalevate õpilaste nimekiri ning vahetusjalanõud loodusmajas viibimiseks. Õpetajale anname õppepäeva alguses tagasisidelehe, mille palume tagastada täidetuna õppepäeva lõpus.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

2 tundi

Grupi suurus:

36

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

300€

Lisainfo:

Maksumus

Grupile kuni 25 õpilast 150.00 (koos käibemaksuga);

Grupile 26 ‒ 36 õpilast 300.00 (koos käibemaksuga).

Läbiviimise koht:

Tallinna Botaanikaaed

Läbiviimise asukoht:

59.469824526927, 24.8783611

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Tallinna botaanikaaia töötajad.

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Sissejuhatus taimesüstemaatikasse ja liigikaitsesse_2 h
Author:
Tallinna botaanikaaia töötajad.
Sissejuhatus taimesüstemaatikasse ja liigikaitsesse_2 h.pdf(159.36 KB)

Täpsem programmi kirjeldus.

Viimati uuendatud:

11.12.2020