sissi

Uurimuslik õppekäik raba elustiku ja ökoloogiliste seoste tundmaõppimiseks.
Õpilased  kogevad raba eripära ning saavad sealt positiivse, huvi tekitava elamuse. 
Õpivad tundma raba läbi sisalik Sissi silmade, nad tunnevad ära arusisaliku, teavad tema eluviisi, elupaika ja seoseid teiste liikidega.
Õpilased tutvuvad enamlevinud sootaimedega, õpivad tundma kuidas need taimed sisalikule tähtsad on (varjupaik, nendelt leiab söögiks putukaid jms). 

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilased
- kogevad raba eripära ning saavad sealt positiivse, huvi tekitava elamuse;
- oskavad looduskeskkonnas loodust säästvalt käituda ning hoida ümbritsevat elustikku;
- tunnevad ära arusisaliku, teavad tema eluviisi, elupaika ja seoseid teiste liikidega;
- harjutavad vaatlemist, võrdlemist ja teisi uurimismeetodeid;
- arendavad sotsiaalseid oskusi.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Õppeprogramm toetab I kooliastmes taotletavate pädevuste saavutamist loodusainetes. Õppesisu: Aastaajad. Organismid ja elupaigad. Ilm. Organismide rühmad ja kooselu.

Läbivad teemad keskkond ja jätkusuutlik areng,  tervis ja ohutus ning väärtused ja kõlblus.

Lõimitud on loodusõpetus, matemaatika, eesti keel ja kunstiõpetus.

Meetodid:

- vaatlemine ja analüüsimine: puude bingo töölehte täitmine, kuhu märgitakse õppekäigul nähtud puuliigid.
Töölehe „Sisalikuretk rabas“ täitmine paari peale. Toimub vaatlemine, võrdlemine, mõõtmine, kleepimine ja joonistamine.

- katse: turbasammal imeb endasse palju vett nagu käsn. Vahendid: käsn, taldrik, majapidamispaber.  Õhutemperatuuri mõõtmine termomeetriga. 

arutelu: kas ja kuidas on rabas kasvavad taimed arusisalikule tähtsad? Mida sisalik näeb hästi, mida kuuleb, milliseid lõhnu tunneb?  Kas õppekäigu jooksul on näha midagi, mida sisalik võiks süüa? Kas on näha sisaliku vaenlasi? Kas sisalik on täna urus või jahil?

Juhendajal on kaasas õppeprogrammi läbiviimiseks vajalikud vahendid.

Juhis õpetajale:

Enne programmi on soovitatav õpilaste eelteadmised ja kogemused raba teemal aktiveerida. Selleks on soovituslik vaadata enne õppekäiku koolis slaidiprogrammi suvisest rabast. Slaidiprogrammi saab alla laadida https://keskkonnaharidus.ee/et/oppematerjalid/projekti-tagasi-loodusesseback-nature-rabateemalised-oppematerjalid 

Õppeprogramm toimub Meenikunno looduskaitseala 2,4 km pikkusel matkarajal/Valgesoo looduskaitseala 1,8 km pikkusel matkarajal.  Laudtee võimaldab matkarada läbida turvaliselt. Õppekäik toimub loodussäästlikult - ei tallata ega rebita taimi, liigutakse vaikselt, häiritakse võimalikult vähe rabas elavaid loomi.

Töölehel "Sisalikuretk rabas" majakujulise piktogrammiga märgitud ülesanded täidetakse pärast õppekäiku koduse tööna või klassis arutelutunni käigus.

Hiljemalt programmile eelneval päeval selgitage õpilastele ja teavitage vanemaid: kuhu minnakse, mida õppima minnakse, vajalik on ilmastikule vastav riietus, peakate, soovituslikult veekindlad jalanõud. Kaasa võtta kilekeep, soovi korral jook, võileib.
Programmi eel meenutage osalejatele: kuidas käituda looduses (ei tee valju häält, nutiseadmeid ei kasuta, ei prügista) ja millised võimalikud ohud võivad ette tulla (puugid, rästikud, libedus rajal). 

Vajadusel palume õpetajal enne programmi toimumist informeerida programmi läbiviijat osalejate erivajadustest, kui need võivad mõjutada õppeprogrammi läbiviimist. 

Programmi ajal võib õpetaja praktiliste tööde tegemisel õpilasi innustada ja abistada ning ka ise kaasa teha. Pärast õppeprogrammi rakendab õpetaja õpilaste programmil saadud teadmisi ja kogemusi nende edasises õppetöös. Koolis toimuval kokkuvõtval tunnil soovitame töölehe ülesanded ja nende täitmise protsess läbi arutada ning kommenteerida, vaadata õpilaste poolt joonistatud pilte.

Peale õppeprogrammi annab õpetaja programmile kirjaliku tagasiside e-kirja teel laekunud ankeedi kaudu.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Hind:

0€

Lisainfo:

Soovi korral peale õppekäiku piknik lõkkekohas kaasavõetud toiduga.

Projekti Tagasi loodusesse/Back To Nature rabateemaliste õppematerjalidega saab tutvuda siin.

Läbiviimise koht:

Meenikunno matkarada, Valgesoo matkarada

Maakond:

Põlvamaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Mari Kala, Keskkonnahariduse ja kommunikatsiooni osakonna peaspetsialist

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Õppeprogrammi tegevused ja ajakava: 

SISSEJUHATUS (20 min)
- kaitseala tutvustus, asukoha määramine kaardil, tutvumine raja skeemiga;
- töölehtede, -vahendite ja ajakava tutvustamine enne matkarajale minemist;
- käitumisreeglite kordamine. 

ÕPPEKÄIK (145 min)
Õppekäigu vältel pööratakse tähelepanu loodust säästvale tegutsemisele ja täidetakse ülesandeid töölehel „Sisalikuretk rabas“.
Metsast rappa minekul täidetakse puude bingo tööleht. 
- juhendaja räägib arusisaliku välimusest ja eluviisist, pöörates erilist tähelepanu nendele tunnustele, mis on töölehel viitejoontega märgitud. Nöörijupi abil mõõdetakse joonisel oleva sisaliku pikkus. Arutletakse, mida sisalik näeb hästi, mida halvasti, mida kuuleb, milliseid lõhnu tunneb, kas on näha midagi, mida sisalik võiks süüa.
- vaatlused ja õhutemperatuuri mõõtmine. Arutletakse, kas arusisalik on urus või jahil. Loendatakse erinevat värvi turbasamblaid, ka pooltoone.
- enamlevinud sootaimedega tutvumine, õpitakse tundma, kas ja kuidas on need taimed sisalikule tähtsad (varjupaik, nendelt leiab söögiks putukaid jms). 
- katse. Nagu käsnaski, on rabas, turbasammalde sees ja vahel väga palju puhast vett. Juhendaja teeb käsna märjaks ning asetab taldrikule, ei vajuta peale. Rabas, turbasambla sees, on väga palju puhast vett. Kuna raba on keskelt kõrgem, valgub osa turbasammaldes olnud veest raba servadesse. Raba servas olevat väga märga ala nimetatakse servamäreks. Keskosas võib raba pind vahel päris kuiv olla. Juhendaja pöörab õpilaste tähelepanu sellele, mis on juhtunud käsnaga nende taldrikul: käsna pind on suhteliselt kuiv (katsudes õrnalt majapidamispaberiga), taldrikule on valgunud vett.

KOKKUVÕTE (15 min) 
- programmi lõpuringis väljendab õpilane programmi jooksul saadud uusi teadmisi ja kogemusi.

Viimati uuendatud:

12.04.2021