Alpi põdrasamblik.
Alpi põdrasamblik. Foto: Enri Uusna

Õppeprogrammi käigus õpime tundma samblike ehitust, kasvukohti ja rolli ökosüsteemis. Saame teada milline liitorganism samblik on ning mille poolest ta erineb sammaltaimedest. Räägime samblikest kui õhupuhtuse indikaatoritest ja hindame ise vaatluse teel õhupuhtust. Õpime tundma ka tavalisemaid samblikuliike ja seda kuidas samblikud toituvad ja levivad.

Õppeprogrammi käigus uuritakse samblikke nii klassiruumis kui looduses. Õpitakse vahet tegema suur- ja pisisamblikel. Määramisel on õpilastel abiks luubid ja määrajad. 

Õpipädevused:

digipädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus

Õpitulemused:

Õpilane oskab:
- eristada samblikku ja sammaltaime;
- vahet teha põõsas-, leht- ja kooriksamblikul;
- nimetada mõnda Eestis kasvavat tavalisemat samblikku ja tunneb need looduses ära;
- kasutada lihtsamaid määrajaid ja töövahendeid (luup, binokulaar).

Õpilane teab:
- milline liitorganism on samblik;
- samblike rolli ökosüsteemis sh olilisust inimese jaoks;
- inimtegevuse võimalikku mõju samblikele;
- samblike toitumise süsteemi;
- leviku võimalusi.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

1-3 kl I kooliaste

 • Ainevaldkond "Loodusained" -  "Organismid ja elupaigad", "Organismide rühmad ja kooselu".

4-6 kl II kooliaste

 • Ainevaldkond "Loodusained" -  "Elu mitmekesisus Maal", "Asula elukeskkonnana", "Elukeskkond Eestis".

7-9 kl III kooliaste

 • Ainevaldkond "Loodusained" - "Seente tunnused ja eluprotsessid", "Ökoloogia ja keskkonnakaitse". 

Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng, väärtused ja kõlblus, tervis ja ohutus. 

Meetodid:

Vaatlus: individuaalselt ja rühmades samblike vaatlus nii klassiruumis kui õues kasutades luupe/võimalusel binokulaare ja rühmitamine tunnuste alusel; vaatluse käigus õpitakse eristama samblikku ja sammaltaime; 

Slaidiesitlus: selle raames samblike vaatlus pildina ja olulisemate faktide meeldejätmine;

Arutelu; 

Töölehtede täitmine individuaalselt. 

Juhis õpetajale:

Enne õppeprogrammi on soovitatav õpilaste eelteadmised samblike teemal aktiveerida.

Arvestada, et üks osa õppeprogrammist toimub õues, seega õpilastel on vajalik ilmastikule sobiv riietus ja jalanõud. 

Klassiruumis toimuval programmi osal on vajalik esitluse näitamiseks vajalikud vahendid - videoprojektor ning ekraan. Õpilastel vajalik kirjutusvahend. 

Muud vajalikud vahendid (töölehed, digitaalne mikroskoop, luubid, samblike määrajad ja samblike kogu) on juhendaja poolt. 

Programmi ajal võib õpetaja praktiliste tööde tegemisel õpilasi innustada ja abistada või ise kaasa teha.

Pärast õppeprogrammi annab õpetaja programmile kirjaliku tagasiside e-kirja teel saabunud tagasiside lingi kaudu. 
 

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

0€

Lisainfo:

 Õppeprogramm on kohaldatav kergema vaimu- ja liikumispuudega õpilastele. Lahemaa rahvuspargi keskuse põhikorrusel on võimalik liikuda ratastooliga.

Läbiviimise koht:

Lahemaa rahvuspargi külastuskeskus, Palmse; Kool

Läbiviimise asukoht:

59.512808077306, 25.954867802076

Maakond:

Lääne-Virumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Enri Uusna, keskkonnahariduse büroo spetsialist

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Õppeprogrammi tegevused ja ajakava:

Õppeprogramm koosneb kahest osast - tegevus klassiruumis ning samblike vaatlus õues. 

SISSEJUHATUS (15 min, klassiruumis)

 • tutvustatakse programmi eesmärke, töökorraldust ja töövahendeid;
 • arutelu käigus aktiveeritakse osalejate teadmised samblike teemal. 

TEGEVUSTE KÄIK (65 min, osaliselt klassiruumis ja osaliselt õues)   

 • slaidiesitluse toel samblike tutvustamine. Mõistete, samblik (sh põõsas-, leht- ja kooriksamblik) ning sammal, selgitus sõnas ja pildis. Samblikega tutvumine samblike e-infosüsteemis. Arutelu samblike rolli üle ökosüsteemis. 
 • Eesti samblike ühisvaatlus erkaanilt digitaalmikroskoobi abil;
 • Eesti samblikega tutvumine õppekogu abil - samblike vaatlemine luupidega ja nende määramine tunnuste abil põõsas-, leht- ja kooriksamblikuks ja/või võimalusel samblike vaatlus binokulaariga; 
 • samblike vaatlus õues (koolimaja ümbrus, park vms) ja tuntumate samblike õppimine ning nende hulga põhjal õhupuhtuse kohta järelduste tegemine; 
 • töölehtede täitmine individuaalselt, kus õpilane kinnistab oma teadmised ja kirjeldab üht enda jaoks õpitud sambliku liiki. 

KOKKUVÕTE (10 min, klassiruumis)

 • programmi lõpuringis väljendavad osalejad programmi käigus saadud uusi teadmisi ja kogemusi;  
 • tunni lõpus saab iga soovija maitsta islandi käokõrva sambliku teed.

Viimati uuendatud:

18.01.2022