Andmekogujad näitusel "Läänemeri maailmameres"
Aron Urb

Muuseumitunni eesmärk on tutvustada veealust elukeskkonda ning selle uurijaid – merefüüsikuid, -geolooge, -biolooge ja -arheolooge. Tunni käigus näevad õpilased kaadreid näitustelt „Läänemeri maailmameres“ ja „Tundmatu ookean“ ning tutvuvad seeläbi merd uurivate teadlaste töövõtete ja -vahenditega.  Muuhulgas tutvutakse veealuste pinnavormide, maavarade, elurikkuse ja kultuuripärandiga, uuritakse välja, kuidas töötab sonar ning võrreldakse erinevate füüsikaliste, keemiliste ja ökoloogiliste parameetrite abil Läänemerd ning maailmamerd. Õpilased saavad esitada läbiviijale küsimusi ja arutleda rühmas selle üle, kuidas nemad saaksid oma tegevused Läänemere elustikku kaitsta. Rühmatööde tulemuste vormistamiseks kasutame digitaalset tahvlit padlet.com keskkonnas.

Õpipädevused:

digipädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Riikliku õppekavaga kooskõlalised õpiväljundid. Õpilane: 
1) Teab levinud uurimisvaldkondi mereteaduses: 
selgitab, mida uurivad meres geoloog, füüsik, bioloog ja arheoloog; 
nimetab olulisemaid mere uurimise vahendeid ja selgitab nende tööpõhimõtteid (Sonar, ROV). 
2) Kirjeldab Läänemerd: 
Teab, et Läänemeri on riimveeline veekogu; 
Nimetab Läänemere maavarasid; 
Nimetab Läänemere liike sh paari võõrliiki. 
3) iseloomustab ja võrdleb ookeani ja Läänemerd: 
teab maailmamere ja Läänemere sügavamaid kohti; 
võrdleb maailmamere ja Läänemere soolsust ning elurikkust. 

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Muuseumitund on laias laastus seotud kõikide loodusainetega ja iga õpilane:

 • iseloomustab Läänemerd ja ookeane kui ökosüsteemi. 
 • tutvub Läänemere vee omaduste (füüsika: soolsus, hägusus, toitained, lained jms), merepõhja reljeefi (geoloogia), elustiku (merebioloogia) kui ka inimmõjuga (sh allveearheoloogia);
 • selgitab Läänemere vähese soolsuse põhjusi;
 • selgitab riimveekogu elustiku eripära; 
 • nimetab Läänemere maavarasid;
 • võrdleb Läänemerd ookeaniga.
 • lahendab uurimisküsimusi;
 • tutvub läbi rollimängu mereteadlaste töö ja tulemustega;
 • teab Läänemerd uurivaid ameteid.

Meetodid:

Tunnis kasutatavad meetodid:

 • ekskursioon
 • arutelu, küsimuste esitamine, ajurünnakus osalemine digivahendi abil 
 • rühmatöö, koostöös probleemülesande lahendamine
 • kaaslastele enda uuritu tutvustamine (esinemine)
 • video vaatamine

Juhis õpetajale:

Muuseumitunnile broneerimine https://meremuuseum.ee/lennusadam/lastele-peredele/muuseumitunnid/broneeri-muuseumitund/

Muuseumitund toimub Zoomi keskkonnas. 

Muuseumitunni lõpus ootame, et õpetaja vastaks lühikesele tagasisidevormile, mis aitab meil muuseumitundide sisu ja kvaliteeti veelgi paremaks muuta. 

Muuseumitunniga on seotud suur valik digitaalseid õppematerjale, mis on kättesaadavad vabavarana. 

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Lisainfo:

Maksumus: 3 € / õpilane.

Muuseumitunni kestus: 60 min

Grupi suurus ühe läbiviija kohta on kuni 24 last; paralleelselt on samal teemal võimalik tundi läbi viia kahele grupile. Suuremate gruppide korral palume võtta ühendust ning täpsustada saadavust. 

Läbiviijad on Eesti Meremuuseumi külastusjuhid, kes on omandanud nii iseseisvalt kui erinevatel koolitustel temaatilisi ning pedagoogilisi oskusi. 

Muuseumitund tugineb näitusele “Tundmatu ookean” ja "Läänemeri maailmameres", mis oli avatud kuni 2021 suveni, digitaalses muuseumitunnis tutvustatakse näitusi digitaalse ekskursiooni käigus. 

Läbiviimise koht:

Lennusadam (Vesilennuki 6, Tallinn).

Läbiviimise asukoht:

59.447802, 24.7472153

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Pikk kirjeldus:

Digitunni käigus näevad õpilased kaadreid näitustelt „Läänemeri maailmameres“ ja „Tundmatu ookean“ ning tutvuvad seeläbi merd uurivate teadlaste töövõtete ja -vahenditega. Läbiviija selgitused on elavad ja lähtuvad õpilaste vanusest, küsimustest jms. Muuhulgas tutvutakse veealuste pinnavormide, maavarade, elurikkuse ja kultuuripärandiga, uuritakse välja, kuidas töötab sonar ning võrreldakse erinevate füüsikaliste, keemiliste ja ökoloogiliste parameetrite abil Läänemerd ning maailmamerd. Õpilased saavad esitada läbiviijale küsimusi ja arutleda rühmas selle üle, kuidas nemad saaksid oma tegevused Läänemere elustikku kaitsta. Õpilased tutvustavad klassikaaslastele oma rühma tulemusi ja saavad harjutada seeläbi nii digioskusi kui ka sotsiaalseid oskusi. Rühmatööde tulemuste vormistamiseks kasutame digitaalset tahvlit padlet.com keskkonnas. 

 • Enne tundi soovitame õpilastel vaadata lühikesi videoklippe Läänemerd uurivatest teadlastest ja arutleda, kelle töö tundub neile kõige põnevam.  

 • Pärast tundi on teil võimalik valida õpilastele toetavaid õppematerjale e-koolikotist! Valikus on ristsõna, teadlaste tööpäeva tutvustavad loengud, valik allikmaterjalidega toetatud probleemülesandeid, interaktiivsed infotahvlid ja palju muud põnevat. 

 • Teemaga süvitsi tegelemiseks olenemata sellest, kas külastate muuseumitundi või mitte, soovitame koos õpilastega mängida meeskondlikku digimängu „Läänemere teadussimulaator.“ 

Tunnis pööratakse erilist rõhku STEM valdkonnaga seotud karjäärivõimaluste tutvustamisele, mis on ka üks RÕK läbivatest eesmärkidest.

• ookeanid • Läänemeri • tehnoloogia • veekogusid uurivad teadusharud • võõrliigid • ookeani ja Läänemere positiivsed küljed • veealune kultuuripärand

Viimati uuendatud:

23.09.2021