peotäis mulda
Anne-Ly Feršel

Tutvume teoreetiliselt ja praktiliselt mulla koostisega; kuidas tekib muld; mulla bioloogiline mitmekesisus ja inimese tegevuste tagajärjel tekkinud kahjustused. Mulla tähtsus loodusele ja inimesele.

Praktiline rühmatöö, kompostkasti sisu uurimine, mullaelustikuga tutvumine, teemakohane liikumismäng ja kokkuvõte.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

lasteaia laps ja I kooliastme õpilane oskab: hinnata toidu väärtust ja mulla vajalikkust
lasteaia laps ja I kooliastme õpilane teab: et ilma mullata ei oleks taimi ega toitu; mulla peamisi koostisosi
lasteaia laps ja I kooliastme õpilane tunneb: mullaelustiku suuremaid liike (mutt, vihmauss, tigu jne)

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava–Riigi Teataja  „Mina ja keskkond“

I kooliastmes õppekava teemad 1-3 kl I kooliaste – Kivimid, loomad, taimed, seened, samblikud, loodus- ja keskkonnakaitse. Organismid ja elupaigad.

Läbivad teemad: Taimede-, loomade ja seente mitmekesisus.  Liik, kooslus, toiduahel. Keskkond ja jätkusuutlik areng, tervis ja ohutus.

Lõimitud on loodusõpetus ja eesti keel.

Meetodid:

Õppeklassis: Mulda ja mulla teket ja elustikku tutvustavad slaidid, mulla osade ja elustiku uurimine luubi abil rühmatööna, mulla sõelumine ja vermikomposteri uurimine rühmatööna.

Õues: mullapuuriga võtavad kõik mullaproovi ja teevad sõrmeproovi. Liikumismäng,

Vahendid tagatakse looduskeskuse poolt

Juhis õpetajale:

Enne õppeprogrammi on soovitatav õpilaste eelteadmised mulla ja toidu teemal aktiveerida. Programmile tulles panna selga ilmastikule sobiv riietus, jalga niiskuskindlad jalanõud.

Programmi ajal võib õpetaja praktiliste tööde tegemisel õpilasi innustada ja abistada ning ka ise kaasa teha. Pärast programmi rakendab õpetaja programmil saadud teadmisi ja kogemusi edasises õppetöös.

Peale õppeprogrammi annab õpetaja programmile kirjaliku tagasiside e-kirja teel laekunud ankeedi kaudu.

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste

Kestus:

50 min

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

0€

Lisainfo:

Programmile on oodatud 6-7 aastased lasteaialapsed

Programmile on oodatud ka erivajadustega osalejad, kuid palume programmi läbiviijaid sellest kindlasti eelnevalt teavitada.

Õppeprogrammi on võimalik kohaldada liikumis- ja kerge vaimupuudega õpilastele. Ratastooliga on võimalik liikuda õuealal ja keskuse põhikorrusel, olemas on inva WC

Õppeprogrammi läbiviijad jätavad endale õiguse teha vastavalt olukorrale jooksvaid muudatusi

Läbiviimise koht:

Iisaku Looduskeskus (Keskkonnaamet)

Läbiviimise asukoht:

59.095227237661, 27.316411078712

Maakond:

Ida-Virumaa

Programmi läbiviija:

Anne-Ly Feršel ja Mariia Smelska Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Pikk kirjeldus:

Õppeprogrammi tegevused ja ajakava:

SISSEJUHATUS (5 min) tegevuste ja kodukorra tutvustus

TEGEVUSTE KÄIK (40 min)  Klassis: Slaidid – kuidas tekib muld, erinevate muldade uurimine luubiga, katsed mullaga, selle käigus saame teada millest muld koosneb. Kompostkasti sisu uurimine. Mullaelustiku uurimine luubiga. Õuealal mullapuuriga proovi võtmine, sõrmeproov. Muti ja vihmausside mäng.

KOKKUVÕTE (5 min) Kas muld on vajalik, kuidas saad sina mullale head teha?

Viimati uuendatud:

02.11.2022