Karstialal jõe ületamine
Anne Teigamägi

Õppekäik Saaremaa karstialadele. Külastatakse Kalja, Küdema ja Lepakõrve kurisuid Põhja-Saaremaal. Õppekäigu raames saadakse uusi teadmisi settekivimitest üldiselt, lubjakivist, karsti tekkest, kurisude kujust ja Litoriinamere rannikuvallide tähtsusest Saaremaa karstialade tekkel. Õppekäigu raames toimub jõe ületamine, mistõttu on hädavajalik, et osalejatel oleks kummikud ja mitte madalad.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Õpitulemused:

Õpilane teab kuidas ja miks tekivad looduses karstialad ja on näinud lihtsaid karstialasid Eestis.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

9. klassi geograafia ainekava: Eesti pinnamood ja seda kujundavad tegurid 

9. kl keemia ainekava: lubjakivi omadused

Meetodid:

jutustus, matkad karstialadel, vaatlus, töölehe täitmine, loominguline ülesanne: jõe ületamine kuiva jalaga

Juhis õpetajale:

Kummikud on kohustuslikud.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

2 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Hind:

120€

Läbiviimise koht:

Põhja-Saaremaa karstialadel

Läbiviimise asukoht:

58.43171274013, 22.215560792645

Maakond:

Saaremaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Merike Kuldsaar, Anne Teigamägi

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Õppekäik Saaremaa karstialadele. Külastatakse Kalja, Küdema ja Lepakõrve kurisusid Põhja-Saaremaal.

Õppeprogrammi eesmärk on tutvustada lubjakivi lahustumisprotsessi tagajärjel tekkivaid pinnavorme looduses.

Programm: esimesena külastatakse Kalja karstiala, kus kõigepealt antakse lõhiõlevaade karstialade tekkest, mis on seotus Litoriinamere rannikvallidega selles piirkonnas. Kaljal on 1 km pikk RMK matkarada, mis kulgeb erinevate kurisude vahel ja ületab Kalja jõge ja läheb üle Litoriinamere rannikuvallide. Veevaesemal ajal on võimalik vaadelda jõesängis olevaid karrisid. Veerohkemal ajal on võimalik näha ja kuulda kuidas vesi kurisude põhjas olevatesse avaustesse kaob ja jätkab oma teekond maa all.

Kuna piirkond on märg ja aeg-ajalt on Kalja jõel olev sild kevadise suurveega ära uhutud, siis peavad olema kõigil osalejatel kõrge säärega kummikud.

Teisena külastatakse Küdema karstiala, kus on kõrgete kallastega sälkorg, mis lõpeb kurisuga. Madala veetaseme korral on näha ka klassikaline kärestik.

Viimasena külastatakse Lepakõrve kurisud. Siin on Litoriinamere rannikuvallid üsna kõrged, et tekib tunne nagu kõnnid mööda mäeharja. Ehk tegemist on mäestiku mudeliga, millega saab selgitada mäe erinevaid osi.

Õppekäigu raames saadakse uusi teadmisi settekivimite, lubjakivi, karsti tekke, kurisude ehituse, jõeoru tüüpide ja Litoriinamere rannikuvallide kohta Saaremaa karstialadel.

Kõige lõpus täidetakse õpitu kohta tööleht paaristööna.

Viimati uuendatud:

18.03.2021