Rummu rabas räätsadega
Priit Adler

Rummu raba retke käigus tutvutakse soo kolme arengujärkudega ning õpitakse tundma rabaelustikku, rabas elavate liikide omavahelisi suhteid ja seoseid elukeskkonnaga. Vaadeldakse raba mõne kindla liigi seisukohast ning retke lõpus arutletakse selle liigi elutingimuste üle. Tutvutakse turbakaevandamise ajalooga. Turba kasutamise ajaloo, arengu ja tulevikuga. Süsinikuringe ja veeringe mõju soo tekkele, põhjustele ja arengule. Soo, siirdesoo ja raba taimestik, loomastiku areng ja tegevusjäljed looduses. Õpitakse tundma Rummu raba ning selle väärtusi. Teekonna üldpikkus on 5 km, millest liikumine pehmel pinnasel ja räätsadel on ligikaudu 1,5 km.

Õpipädevused:

digipädevus
enesemääratluspädevus
ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
sotsiaalsed oskused
suhtluspädevus
tunnetus- ja õpioskused

Õpitulemused:

I kooliaste õpilane:
1) tunneb huvi looduse ja selle uurimise vastu ning kasutab julgelt loovust ja fantaasiat;
2) mõistab, et inimene on osa loodusest ning inimeste elu sõltub loodusest; suhtub
loodusesse säästvalt;
3) märkab looduse ilu ja erilisust ning väärtustab oma kodukoha elurikkust ja
maastikulist mitmekesisust;
4) hoolib elusolenditest ja nende vajadustest;
5) liigub looduses turvaliselt, kahjustamata loodusväärtusi ja iseennast.
II kooliaste õpilane:
1) oskab kasutada ja saab aru mõistetest: aine, aine olek, vedelik, gaas, aurumine, veeldumine, tahkumine, sulamine, soojuspaisumine, märgamine, kapillaarsus, veeringe, kõrgvesi, madalvesi, kokkusurutavus, voolavus, lenduvus, põhjavesi, allikas, joogivesi, setitamine, sõelumine, filtrimine, reljeef, aluspõhi, pinnakate, mandrijää, moreen, moreenküngas, voor, karst, fotosüntees, kivimid, kooslused, loodus- ja keskkonnakaitse, maastikud,
2) teab ja kirjeldab veeringkäiku looduses, veeteket ja selle seoseid kliima, maastiku ja inimtegevusega
3) Õpilane oskab analüüsida vee mõju tervisele ja loodusele.
III kooliaste õpilane:
1) selgitab loodusliku tasakaalu kujunemist ökosüsteemides, hindab inimtegevuse
positiivset ja negatiivset mõju populatsioonide ja ökosüsteemide muutumisele ning
võimalusi lahendada keskkonnaprobleeme;
2) oskab infot otsida teabeallikaist keemiliste elementide leidumise kohta meie ümber
(kivimid, looduslik vesi, õhk, inimene, kosmos), selle info võrdlemine ja hindamine;
3) selgitab põhjavee kujunemist ja liikumist, põhjavee kasutamist kodukohas ning
põhjaveega seotud probleeme Eestis;
4) energia ülekanne – erinevate materjalide soojenemise ja jahtumise graafiline
kujutamine; keemilise reaktsiooni uurimine igapäevaseid aineid kasutades; erinevate ainete põlemise uurimine; küünla põlemisel vabaneva soojuse kandumine ümbritsevasse keskkonda; keemilise energia muundamine elektrienergiaks;

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

2."Läbivad teemad „Keskkond ja jätkusuutlik areng”,

7. „Tervis ja ohutus”,

4. „Kultuuriline identiteet”.

I kooliaste: 2.1.4.10. Minu kodumaa Eesti

II kooliaste:  2.1.6.6. Vesi kui aine, vee kasutamine; 2.1.6.8. Pinnavormid ja pinnamood; 2.1.6.16. Eesti loodusvarad, 2.1.6.17. Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis, 2.1.6.13. Õhk; 

III kooliaste: 2.2.4.9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse, 2.3.4.10. Euroopa ja Eesti veestik;

2.1.9.2. Ainete ja kehade mitmekesisus; 2.1.9.3. Loodusnähtused  

 

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava § 17. Valdkond Mina ja keskkond, § 18. Valdkond Keel ja kõne lg3 ja lg4, § 20. Valdkond Matemaatika, § 21. Valdkond Kunst, § 22. Valdkond Muusika, § 23. Valdkond Liikumine

Meetodid:

Aktiivvestlus käsitletaval teemal, arutelud, mängud, rühmatööd, vaatlus, uurimine, vee filtreerimine, põhjavee tekke mudeli praktiline eksperiment, võimalusel aurumootoriga paadi valmistamine. Uurimuslik õpe.

Juhis õpetajale:

Sobib kõigile, kes on võimelised kõndima 4 km maastikul ja 1,5 km räätsadel. Vajalikud veekindlad jalanõud 10 cm ulatuses, riietus vastavalt ilmastikule. Programmi pikkus 3 tundi koos söögipausiga, Palume söök ja jook kaasa võtta. Võtame vastu samaaegselt 2 gruppi ja kuni 70 inimest. Näiteks Tallinnast tulles saab tulla ühe bussiga ja transpordiraha jaguneb kahe klassi vahel.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

31

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

185€

Lisainfo:

Programmi kestust ja sisu saab muuta vastvalt haridusasutuse  soovitule.

Läbiviimise koht:

Rummu raba

Läbiviimise asukoht:

59.487329426946, 25.2675776

Maakond:

Harjumaa

Programmi läbiviija:

Priit Adler, Ain Aasa, Helgi Sammel

Keel:

Eesti keel
Inglise keel
Vene keel

Seotud failid:

Nuti mikroskoobiga samblikke uurimas
Author:
Okokratt
IMG_0349.jpg(8.29 MB)

Nuti mikroskoobiga samblikke uurimas

Uurimas väävel porosamblikku
Author:
Okokratt
IMG_0348.jpg(10.82 MB)

Uurimas väävel porosamblikku

Räätsadel
Author:
Okokratt
IMG_20191207_131801.jpg(3.42 MB)

Räätsadel

Sobib ka pildistamiseks
Author:
Okokratt
IMG_20191207_132434.jpg(3.67 MB)

Sobib ka pildistamiseks

Pikk kirjeldus:

Kestus 3 tundi koos 30 min söögipausiga,

15 min – Õppekäigu eesmärkide tutvustamine. Kuidas käituda metsas ja õppekäigul, ohutusreeglite selgitamine.   

2 tundi programm   Rummu raba retke käigus tutvutakse soo kolme arengujärguga ning õpitakse tundma rabaelustikku taimi ja loomi, otsitakse looduses erinevate loomaliikide tegevusjälgi, soos, siirdesoos, rabas elavate liikide omavahelisi suhteid ja seoseid elukeskkonnaga. Looduse uurimisel kasutame mikroskoope, mis kinnitatatakse telefonide külge. Vaadeldakse raba kindla liigi seisukohast ning retke lõpus arutletakse liigi elutingimuste üle. Õpitakse tundma Rummu raba ning selle väärtusi. Liikumine rabas ligi 1,5 km on räätsadel. Teekonna pikkus 5 km.

Räätsamatku ei toimu 23.aprill kuni 24 juuni, mil on räätsarahu!

Kokkuvõte    

15 min - Kokkuvõte õppekäigust. 

Tegevus põhikooli õpilastele – tunne ära õpitud liikide võrsed. 

Viimati uuendatud:

14.10.2021