Roheinseneeria sessioon

Rakett69 telesaate stiilis põnev ja tempokas sessioon koosneb kolmest praktilisest ülesandest. Osalejad omandavad uusi teadmisi tuulegeneraatori jõul toimivat elektriskeemi kokku pannes, tiivikule labasid kalibreerides ning vesirattasüsteemi ehitades ja testides. Ülesannete raames käsitleme järgnevaid teemasid: roheinseneeria, taastuvenergia, tuuleenergia, hüdroenergia, vooluring, mehhaaniline energia, elektrienergia.

Programm toetab meeskonnatöö- ning probleemilahendusoskuse kujunemist ja arendab oskust katsetada ning süstemaatiliselt muuta erinevaid parameetreid. Lisaks loome osalejatele tingimused oma ideede elluviimiseks ja koheseks katsetamiseks ning selle kaudu erinevate nähtuste toimimise mõistmiseks. Lisapõnevust pakub pisike meeskondadevaheline võistlusmoment. 

Sessioon on koostatud vastavalt õppekavale ja kestab 2 tundi ning selle käigus teeme Rakett69 laadis sissejuhatuse kuni viieks meeskonnaks jaotamisega, varasemaid teadmisi aktiveeriva viktoriini ja seejärel kolm praktilist ülesannet. Rõhutame igal sessioonil tööriistade ohutut ning materjalide säästvat kasutamist. Ülesannete lahendamise ajal on juhendaja meeskondadele toeks vihjavate ja suunavate küsimustega. Iga ülesande järel näitame õpitut kinnistava kokkuvõtliku video ning sessioon lõpeb viktoriiniga. 

Õpipädevused:

ettevõtlikkuspädevus
õpipädevus
sotsiaalsed oskused
suhtluspädevus

Õpitulemused:

II kooliastme õpilane:
- oskab nimetada erinevaid vooluallikaid, tarviteid
- mõistab, et tuule abil pöörlema pandud tiivik on see, mis ajab generaatorit ringi ja tekitab energiat
- nimetab erinevaid loodusvarasid, mida saab kasutada energiaallikatena
- teeb katseid, järgides praktilise töö juhendeid
- analüüsib andmeid, teeb järeldusi ja vastavalt sellele teeb kohandusi praktilises ülesandes
- kasutab tööriistu ja -vahendeid säästlikult ning ohutusreegleid silmas pidades
- väärtustab koostööd ja üksteise abistamist

III kooliastme õpilane:
- selgitab mõiste vooluring olulisi tunnuseid
- selgitab takisti kasutamise otstarvet ja ohutusnõudeid
- mõistab elektrigeneraatori tööpõhimõtet
- toob näiteid, kuidas energia muundub või muundatakse ühest liigist teise
- eristab teaduslikke teadmisi mitteteaduslikest teadmistest
- julgeb oma ideid meeskonnas teostada ning neid katsetada
- kasutab tööriistu ja -vahendeid säästlikult ning ohutusreegleid silmas pidades

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

II kooliastme sessioon toetab loodusõpetuse teemasid “Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis”, “Eesti loodusvarad” ja tehnoloogia teemasid “Tehnoloogia igapäevaelus”, “Disain ja joonestamine”, “Materjalid ja nende töötlemine”.

III kooliastme sessioon toetab loodusõpetuse teemasid “Inimene uurib loodust”, “Loodusnähtused”, “Elus- ja eluta looduse seadused”, geograafia teemasid “Euroopa ja Eesti majandus”, füüsika teemasid “Mehaaniline töö ja energia”, “Vooluring” ning tehnoloogia teemasid “Tehnoloogia igapäevaelus”, “Disain ja joonestamine”, “Materjalid ja nende töötlemine”.

Programm toetab ka “keskkonna ja jätkusuutliku arengu” läbiva teema käsitlemist, kuna kõik probleemülesanded on seotud taastuvate energiaallikatega ning neid tuleb lahendada piiratud hulka vahendeid säästlikult kasutades.

Veel on toetatud “tervise ja ohutuse” läbiv teema, sest räägime tööriistade ohutust kasutamisest.

Meetodid:

Rühmatöö, avastusõpe, valikvastustega viktoriin, video, suunatud arutelu.

Iga ülesande lahendamiseks saavad meeskonnad kasti just selle ülesande jaoks vajalike vahenditega. 

Elektriskeem - trukkjuhtmed, ühendusjuhtmed, takisti, LED lamp, hõõglamp, ventilaator, tuulegeneraator.

Tiivik - mõõtesensor, spaatlid, jäätisepulgad, grilltikud, 8 mm ümarliist, papp, värviline paber, kile, mall, marker, pliiats, tuulegeneraatori jalg, ventilaator.

Vesiratas - veepudelid, grilltikud, jäätisepulgad, suured lusikad, topsid, papp, paber, pliiats, must teip, vesiratta raam, veekauss, ümarliist, nöör.

Lisaks on osalejatel võimalus kasutada vajadusel üldvahendeid tööriistaseintelt (käärid, teibid, joonlauad, lõiketangid, liimipüstol).

Juhis õpetajale:

Programm ei vaja eraldi ettevalmistust. Õpetaja saab jälgida sessiooni kulgemist kõrvalt, sessiooni juhendaja ülesandeks on kogu tegevuse korraldamine ja läbiviimine. Õpetaja rolliks on abistamine üldise korra hoidmisel.

Kõik vajalikud vahendid on olemas kohapeal, midagi kaasa ei ole vaja võtta (va. talveperioodil vahetusjalatsid).

Vahetu tagasiside küsime õpilastelt programmi kokkuvõtte tegemisel suuliselt: mis oli see midagi, mis sa täna õppisid, milline ülesanne kõige rohkem meeldis ja miks?

Hiljemalt nädal peale sessiooni küsime õpetajalt e-posti teel tagasisidet.

 

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kestus:

1,5-2 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

250€

Lisainfo:

Ideaalne grupi suurus on 15-25 õpilast, kuid mahutame ära ka 35 osalejat (kui grupi suurus ületab 30 õpilase arvu, viib sessiooni läbi kaks juhendajat).

Korraga saame vastu võtta 4 klassikomplekti jagu õpilasi (meil on 4 stuudiot).

Kõik stuudiod on ligipääsetavad ratastooliga.

Meie juurde on oodatud ka HEV väikeklasside õpilased, palume sellest eelnevalt teavitada, et oma programmi vajadusel vastavalt kohandada.

Läbiviimise koht:

Rakett69 Teadusstuudiod

Läbiviimise asukoht:

59.420071462457, 24.807952162436

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

info@teadusstuudiod.ee
+372 5855 8933

Programmi läbiviija:

Sessiooni viivad läbi Rakett69 Teadusstuudiote juhendajad. Täpsem info lisatud dokumendis.

Keel:

Eesti keel
Inglise keel
Vene keel

Seotud failid:

Programm ROHEINSENEERIA
Author:
Rakett69 Teadusstuudiod
Programm_ROHEINSENEERIA.pdf(58.43 KB)

Programmi ROHEINSENEERIA kirjeldus.

Pikk kirjeldus:

Õppeprogramm toimub ühes Rakett69 Teadusstuudiote neljast Rakett69 saadet imiteerivas nn black-box stiilis stuudios. Õpilaste saabumisel teeme u 15 min kestva sissejuhatuse, mille raames juhendaja selgitab, kuidas sessioon välja näeb. Pärast lühikest tutvustust jagatakse õpilased loosiga kuni viie meeskonda, mille järel valib iga grupp endale kapteni. Seejärel tutvustame sessiooni teemat, kordame üle nn majareeglid (nende hulgas ka tööriistade ohutu kasutamise) ja teeme varasemaid teadmisi aktiveeriva viktoriini.

Sessioon kestab 2 tundi ning lahendatakse kolm ülesannet. Kõikidele ülesannetele otsitakse vastuseid konkreetsete tegevuste ja katsete kaudu.

1. ülesanne Elektriskeem (10-15 min)

Tuulegeneraatori jõul toimiva elektriskeemi kokkupanek. 

2. ülesanne Tiivik (40-45 min)

Tuule jõul toimiva tiiviku ehitamine ning kalibreerimine.

3. ülesanne Vesiratas (40-45 min)

Vee jõul töötava vesirattasüsteemi ehitamine ning parendamine.

Iga ülesande lõpus vaatame lühikest kokkuvõtvat videot ning seostame värskelt kogetu igapäevaeluga, toetades nii arusaamist ümbritseva maailma toimimisest. Sessiooni lõpus teeme kokkuvõtva viktoriini, millega kinnistame veel omandatud teadmisi. Kokkuvõttele kulub 10-15 min.

 

 

Viimati uuendatud:

03.11.2022