Robootika programm
VVV SA arhiiv

Programmi jooksul toimub praktiline töö roboti kokkupanekuks, valmis robotile antakse lihtsamaid käsklusi.Tutvustatakse elulisi kasutusvaldkondi, sh loodussäästlikkuse osas.

Katsetatakse lihtsamaid praktilisi mikrokontrollerite programmeerimise kasutusvõimalusi kasutades LEGO MINDSTORMS Education komplekti.

Teema omandamist kontrollitakse töö käigus ülesandeid lahendades ning robotit tööle pannes.

Programmi eesmärk: Eesmärgiks on anda teadmisi ja praktilisi kogemusi robootikast, arendada infotehnoloogia alast huvi. Laiendada silmaringi programmeerimise alal ning luua praktilisi ja loogilisi seoseid. Tutvustada robotite kasulikkust uuskasutuse vallas mille käigus peatutakse targa ressursikasutuse teemadel.

Õpipädevused:

digipädevus
ettevõtlikkuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

1. Arendab visuaalset mõtlemist järgides juhendit mudeli kokkupanekul;
2. Kujundab koostööoskust- õpib kaaslaste ideid tunnustama ja teistega arvestama, ühiseid seisukohti otsima;
3. Arendab püsivust ülesannete täideviimisel;
4. Õpib leidma seaduspärasid programmeerimise ülesehitusel;
5. Arendab loovat mõtlemist- oskab ideid antud võimaluste piires tegevustes rakendada;
6. Oskab hinnata tehnoloogia rakendamisega kaasnevaid võimalusi ja ohte;
7. Oskab rakendada nüüdisaegseid tehnoloogiaid tõhusalt ning eetiliselt oma õpi-, töö- ja suhtluskeskkonda kujundades;
8. Oskab kasutada tehnovahendeid eesmärgipäraselt ja säästlikult, järgides ohutuse ning intellektuaalomandi kaitse nõudeid.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekavaga: Ettevõtlusõpetus: 2.1., tehnoloogia: 2.3.1.; 2.3.4.; loodusõpetus: 2.1.6.17. Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis.

Ainetevaheline lõiming: matemaatika, loodusõpetus, informaatika, ettevõtlus, tehnoloogia.

Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng

Mõisted: robootika, programmeerimine, infotehnoloogia

Meetodid:

Praktiline töö, seoste loomine, analüüsimisoskus, rühmatöö, joonise lugemise oskus

Ajakava:

Sissejuhatus:45 minutit

praktilised tegevused 2 h

kokkuvõttev analüüs 15 minutit.

Üldjuhul toidupausi programmi jooksul ei tehta, soovi korral palume sellest teada anda, et retkejuht oskaks aega planeerida.

Teema omandamist saab kontrollida töö käigus ülesandeid lahendades ning robotit tööle pannes

Juhis õpetajale:

Tegemist on tubase programmiga. Loodusmajas tuleb ära võtta välisjalanõud. Õpetajal on programmi jooksul toetav ja innustav roll.

Õpetaja täidab programmi lõppedes tagasisidelehe.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

210€

Lisainfo:

Kasutatavad õppevahendid: Kasutatavad õppevahendid (robootikavahendid (Lego Mindstorms EV3) 5 kmpl, arvuti, juhendid) .on juhendaja poolt.

Läbiviimise koht:

Vapramäe Loodusmaja

Läbiviimise asukoht:

58.278725, 26.5443125

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

sihtasutus@vvvs.ee
52 54 172, 5088359

Programmi läbiviija:

Õppeprogrammi läbiviija on Nõo Reaalgümnaasiumi füüsika eriklassi lõpetaja või Vapramäe Loodusmaja poolt atesteeritud õppeprogrammi läbiviija.

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Roobotika programmi kirjeldus
Author:
VVV SA
Robootika.pdf(452.03 KB)

Robootika programm

Pikk kirjeldus:

Õppeprogrammi lühikirjeldus:Programmi jooksul toimub praktiline töö roboti kokkupanekuks, valmis robotile antakse lihtsamaid käsklusi.Tutvustatakse elulisi kasutusvaldkondi, sh loodussäästlikkuse osas.

Katsetatakse lihtsamaid praktilisi mikrokontrollerite programmeerimise kasutusvõimalusi kasutades LEGO MINDSTORMS Education komplekti.

Teema omandamist kontrollitakse töö käigus ülesandeid lahendades ning robotit tööle pannes. Õpetaja täidab programmi lõppedes tagasisidelehe.

Programmi sihtrühm: 4-6 klass II kooliaste, programm toimub eesti keeles

Kestvus:3h

Grupi suurus: 24 õpilast

Programmi läbiviimise aeg: aastaringselt

Programmi läbiviimise koht: Vapramäe Loodusmaja

Juurdepääs: Programmile tulles palume parkida buss Vapramäe Loodusmaja parklasse. Parklast on näha Vapramäe Loodusmaja, palume õpilastega tulla Loodusmaja I korruse õppeklassi. Ratastooliga juurdepääs on olemas. Erivajadustega õpilastest palume teada anda.

Juhis õpetajale: Tegemist on tubase programmiga. Loodusmajas tuleb ära võtta välisjalanõud. Õpetajal on programmi jooksul toetav ja innustav roll.

Programmi maksumus: 210.- eur

Programmi eesmärk: Eesmärgiks on anda teadmisi ja praktilisi kogemusi robootikast, arendada infotehnoloogia alast huvi. Laiendada silmaringi programmeerimise alal ning luua praktilisi ja loogilisi seoseid. Tutvustada robotite kasulikkust uuskasutuse vallas mille käigus peatutakse targa ressursikasutuse teemadel.

Viimati uuendatud:

09.06.2020