Retk ökosüsteemides
Kadri Männisalu

Matkates läbi erinevate ökosüsteemide (salumets, põllumaa ja raba) teeme tutvust nendes oleva mullastiku ja mullaelustikuga (teeme kaeve) ning vaatleme metsa rindelisust. Tutvume neile ökosüsteemidele tüüpiliste taime-, looma- ja linnuliikidega. Räägime looduslikust mitmekesisusest, inimmõjust ja kaitsest.

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane:
tunneb rõõmu looduses viibimisest
suhtub austusega ümbritsevasse keskkonda ja seal elavatesse organismidesse
tunneb ära ning oskab kirjldada metsa, heinamaad ja raba kui ökosüsteemi
mõistab kõikide elusorganismide osa ja tähtsust toiduvõrgustikes
käitub looduses keskkonnahoidlikult
oskab märgata ja vältida inimmõju loodusele

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

II kooliaste (5-6. klass):

soo elukeskkonnana

elutingimused soos

mullaorganismid

mulla osa kooslustes

aineringe

elutingimused metsas

mets kui elukooslus

põld kui kooslus

keemilise tõrje mõju loodusele

inimtegevuse mõju mullale

Meetodid:

Programmide käigus kasutame peale arutelude, rühmatööde, vaatluste ja vestluste ka mängulist õuesõpet. Aktiivõppemeetodite valikul arvestatakse õpilaste vanuse ja eelneva ettevalmistusega.

Juhis õpetajale:

Palume õpilastele programmi temaatikat ja läbiviimise asukohta eelnevalt tutvustada. 

Oluline on riietuda vastavalt õuesõppepäeva ilmale: kihiline riietus, müts, kindad, vihma korral vihmakeep, matkasaapad (soojema vesise ilmaga kummikud). 

Palun jälgige ilmateadet.

Kaasa palume võtta igal õpilasel oma seljakotiga: võileib, energiarikas näks (pähklid, kuivatatud puuviljad) ja jook (vesi või tee – olenevalt aastaajast ja ilmast).

Kevadel võib metsas olla palju sääski. 

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste

Kestus:

2,5 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Hind:

150€

Lisainfo:

Programm toimub välitingimustes. 

Lisainfo Jalase matkaraja kohta ning kohale sõitmise juhendid:

https://loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/tallinna-umbruse-puhkeala/jalase-loodusrada

Soovi korral teeme programmi ka paralleelselt kahele grupile. 

Oleme valmis tegema programme ka keelekümblusklassidele ning erivajadustega rühmadele. 

Läbiviimise koht:

Jalase loodusrada, Raplamaa

Läbiviimise asukoht:

58.974526826403, 24.5983638

Maakond:

Harjumaa

Keskus:

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

MTÜ Loodusmaa retkejuhid

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Õppeprogrammis liigume läbi kolme erineva ökosüsteemi ning õpime neid üksteisest eristama. Programmi toimumispaigaks Jalase matkarada Raplamaal.

Õuesõppeprogrammis peame oluliseks väärtustada vastutustundlikku käitumist loodusesse ja elukeskkonda, äratada huvi ja austust looduse vastu ning tunda looduses viibimisest rõõmu.

Kogunemine on eelnevalt kokkulepitud paigas (nt matkaraja parklas), kus toimub sissejuhatus, omavaheline tutvumine õpilaste olemasolevate teadmiste ja koolis õpitu kuulamine (20 min). 

Programm on mõeldud eelkõige 5-6. klassi õpilastele ning selle kestus on 2,5-3 tundi ja pikkus 4 km sõltuvalt õpilaste ettevalmistusest ning ilmastikuoludest.

Matkates läbi erinevate ökosüsteemide (mets, heinamaa ja raba), tutvume sealsete tüüpiliste taime-, looma- ja linnuliikidega. Uurime mullastikku ja mulla elustikku ning tuletame meelde rindelisuse. Võrdleme omavahel kolme nähtud kooslust, proovime leida sarnasusi ja erinevusi. Mõtleme, miks on erinevaid kooslusi vaja ning kuidas need ka inimesele vajalikud on. Pöörame tähelepanu looduse mitmekesisusele, keskkonnakaitsele ning inimmõjule looduskeskkonnas.

Programmi keskel on võimalus teha piknikupaus (30 min). Selleks palume osalejatel seljakotiga oma moon kaasa võtta. Programmi lõpus (alguspunkti või parkla läheduses) toimuvad kokkuvõtvad tegevused ning tagasisidering (15 min). 

 

Viimati uuendatud:

04.04.2021