Väätsa raba
Vaade Väätsa raba laugastele. Foto: Maarika Männil

Raba on Eesti ürglooduse osa, üks elukooslustest. Õppeprogramm tutvustab raba erilisi elutingimusi ja nende tingimustega kohastunud liike. Võrreldakse mulda ja turvast kui kahte peamist pinnakatet ja koosluste kujundajat. Teadvustatakse raba tähtsust puhta vee hoidjana, liikide elupaigana ja kliima reguleerijana. Õppeprogramm viiakse läbi näiteks Väätsa rabas või mujal koolile sobiva asukohaga rabas. Programmi läbiviimise aeg võib sõltuda läbiviimise kohast. Transport on kooli korraldada.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane teab:
- turba ja mulla koostise erinevust;
- turba tekke põhjusi ja eripära;
- nimetada rabas valitsevaid keskkonnatingimusi;
- tüüpilisemaid rabades elavaid taime- ja loomaliike ning nende kohastumusi;
- inimtegevuse mõju rabale.

Õpilane oskab:
- kasutada termomeetrit ja Secci ketast;
- käituda vastutustundlikult looduses, sh rabas.

Õpilane väärtustab:
- raba kui olulist ökosüsteemi looduses, mis on ainsaks elukeskkonnaks osadele liikidele;
- raba kui vee puhastajat, kogujat ja säilitajat ning põua- ja üleujutuste leevendajat;
- turvast kui süsiniku sidujat ja kliimaprobleemide leevendajat.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

4-6 kl II kooliaste
2.1.6.9. Soo elukeskkonnana
2.1.6.16. Eesti loodusvarad 
2.1.6.17. Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis

Meetodid:

Meetodid:

- vaatlus, meelte kasutamine
- võrdlemine
- arutelu
- mõõteriistade kasutamine (termomeeter, Secci ketas)
- rühmatöö
- individuaalne loovtöö

Vahendid on kõik juhendaja poolt:

- kastid kuiva mulla ja turbaga
- purk kraaniveega, purk rabavee võtmiseks
- termomeetrid (2 tk)
- Secci ketas (2tk)
- rabaloomade pildid
- poolikud laused
- loovülesanne igale õpilasele.

Juhis õpetajale:

Enne programmi on vajalik õpilastega meelde tuletada eelteadmised raba teemal. Õpilasi ja nende vanemaid peab teavitama kuhu minnakse ja mida seal õpitakse.
Programm toimub matkarajal, vajalik on ilmastikule sobiv riietus, jalga veekindlad jalanõud. 

Vajadusel palun õpetajal enne programmi toimumist informeerida programmi läbiviijat osalejate erivajadustest, kui need võivad mõjutada õppeprogrammi läbiviimist.
Programmi ajal võib õpetaja õpilasi innustada ja ise kaasa teha.

Pärast programmi rakendab õpetaja programmil saadud teadmisi ja kogemusi edasises õppetöös.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste

Kestus:

2-3 tundi

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

0€

Lisainfo:

Programm toimub mõnel raba matkarajal, kus on taristu (laudtee jm) raba turvaliseks läbimiseks loodust kahjustamata.
Õpilaste transport on vaja koolil endal korraldada.
Matkaradadest võib Järvamaal külastada Väätsa looduskaitseala matkarada (3 km pikkune ringne rada)
Raplamaal Mukri raba matkarada (kõndimist kokku 2,5 km. Ei ole ringrada, buss saab vastu sõita).

Läbiviimise koht:

kokkuleppel

Läbiviimise asukoht:

58.881847, 25.537512

Maakond:

Järvamaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Maarika Männil

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

SISSEJUHATUS (15 min)

- tutvustatakse programmi eesmärke, töökorraldust, töövahendeid ja ajakava;
- õpikeskkonna, näiteks kaitseala peamiste kaitseväärtuste tutvustus;
- mulla ja turba omaduste kogemine ja võrdlemine, et mõista raba eripära põhjusi. 

ÕPPEKÄIK (100 min)

- hariliku männi kasvu võrdlemine metsas ja rabas, seos pinnase ja teiste elutingimustega;
- rabataimede liigid ja nende kohastumused, eri liiki taimelehtede kompimine;
- turbasambla vaatlemine, kasvutiheduse võrdlemine erinevate omadustega raba elupaikades;
- rabaga seotud loomaliikide tutvustamine;
- rabavee omaduste võrdlemine kraaniveega; 
- võimalusel lauka sügavuse ja vee läbipaistvuse mõõtmine Secchi kettaga;
- peamiste raba omaduste kordamine mängu "Poolikud laused" abil;
- individuaalne loovuse ülesanne " Leia enda ümbert midagi..."
- raba tunnetamine erinevate meeltega.

KOKKUVÕTE (15 min)

-  lõpuringis väljendab iga õpilane oma uue teadmise või kogemuse seoses õpieesmärkidega.

Viimati uuendatud:

07.03.2022