Õppepäev on jagatud kaheks tunni ja viiekümne minuti pikkuseks osaks, mille vahele jääb kahekümneminutiline lõunapaus. Üks osa õppepäevast toimub välitingimustes ning teine osa sisetingimustes. Õppepäeval keskendutakse peamiselt looduse vahetule kogemisele (õppekäik soo-õpperajal, avamaakollektsioonides, kasvuhoonetes) ning praktilisele tegevusele (puittaimede määramine ja herbaarlehe valmistamine). Õpilastele selgitatakse erinevate taimemaailmaga seotud mõistete “puu, põõsas, rohttaim, okaspuu, õistaim, juur, vars, leht, õis, vili, okaspuu käbi, kasvamine“ tähendust. Õpilased saavad ise kõike praktiliselt kogeda, teha fotosid ja märkmeid, avaldada oma mõtteid ja arvamusi. Vastavalt osalejate arvule varustatakse õpilased õppepäeva alguses juhendajate poolt töölehtede, kirjutusaluste, kirjutusvahendite jm vajalike õppevahenditega.

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane mõistab vastavalt ilmale riietumise olulisust, oskab õues liikuda ja käituda. Õpilane teab
erinevaid taimemaailmaga seotud mõisteid ning tunneb erinevaid puid, põõsaid, puhmi ja
rohttaimi. Õpilane mõistab, kuidas on tekkinud sood, millised on nende põhitüübid, miks on vaja
soid kaitsta ja hoida. Õpilane teab, mis on herbaarium, kuidas seda kasutatakse ja valmistatakse.
Õpilane oskab kodumaiste taimede määramiseks kasutada taimemäärajat (Eesti taimede
kukeaabits). Õppekäigul kasvuhoonetes võrdleb õpilane erinevate troopiliste ja subtroopiliste
taimede tunnuseid, mis võimaldab õpilasel tunnetada maailma erinevate piirkondade taimeriigi
mitmekesisust.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Õppepäev “Puud, põõsad, puhmad ja rohttaimed” toetab I kooliastet läbivat loodust hoidva käitumise õpetamist ja II kooliastet läbivat loodusteaduslike uurimisoskuste edasiarendamist.

Meetodid:

Diskussioon, iseseisev töö, paaristöö ja rühmatöö, näitlikustamine, ülesannete lahendamine, praktilised tegevused õues ja siseruumi õppeklassides ning kasvuhoonetes.

Juhis õpetajale:

Programm ei sobi liikumispuudega õpilastele. Palume eelnevalt anda teada, kui õppepäeval osalevad muu erivajadusega õpilased. Võimalus on valida õppeprogrammi algusaeg: 11.00, 12.00 või 13.00. Kohtumispaik on botaanikaaia peasissepääsu juures parkimisplatsil. Õppepäeva algul jagatakse õpilased kahte võrdsesse rühma. Seoses õpilaste jagamisega kahte rühma on vajalik vähemalt kahe õpilaste hulgas autoriteeti omava koolipoolse täiskasvanu juuresolu, kes innustavad õpilasi õppepäevast aktiivselt osa võtma, jälgivad, et õpilased käituvad vastavalt headele tavadele, vajadusel kutsuvad õpilasi korrale ja lahendavad konflikte ning abistavad õpilasi õpiülesannete täitmisel. Pool õppepäevast toimub välitingimustes ning oluline on riietuda vastavalt ilmale. Palume kaasa võtta toit lõunapausiks ning vahetusjalanõud loodusmajas viibimiseks. Palume kaasa võtta ka osalevate õpilaste nimekiri. Õpetajale anname õppepäeva alguses tagasisidelehe, mille palume tagastada täidetuna õppepäeva lõpus.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

4 tundi

Grupi suurus:

36

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Hind:

320€

Läbiviimise koht:

Tallinna Botaanikaaed

Läbiviimise asukoht:

59.469824526927, 24.8783611

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Puud, põõsad, puhmad ja rohttaimed_4 h
Author:
Tallinna botaanikaaia töötajad.
Puud, põõsad, puhmad ja rohttaimed_4 h.pdf(329.15 KB)

Täpsem programmi kirjeldus.

Viimati uuendatud:

14.12.2020