Puude ja põõsaste test
Ökokratt

Õpitakse metsapargi ja pargis kasvavaid puid ja põõsaid ja nende tunnuseid, erinevusi ja tehakse test õpitu kohta. Küsimuste vahel on 3 loomeülesannet (nt teha foto etteantud stsenaariumiga). Retke jooksul tehakse kuni 10 vaatluskohas peatus ning vastatakse neis kohtades ruutkoodiga avanevatele küsimustele ja . Programmi kestel läbitakse kuni 1,2 km pikkune teekond. Puuliigid, mida vaadeldakse – kuusk, mänd, raagremmelgas, vaher, saar, kask, sarapuu, hobukastan ja haab. Õpitakse tundma enam levinud liike puu- ja põõsaliike kasutades tahvlites olevaid määrajaid Mis vahe on puul, põõsal, puhmal ja rohttaimedel? Heitlehine vs igihaljas puu/põõsas/puhmas Otsitakse loodusest loomade tegevusjälgi Orienteerumine looduses. Õpitu kohta on 9 testi nuhvlis: http://www.metsamoisa.ee/index.php/nutiakadeemi

Õpipädevused:

digipädevus
enesemääratluspädevus
ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Märkamisoskuse ja analüüsivõime arendamine
Olulisemate puu-, taime- ja loomaliikide õppimine
Nuhvli kasutusfunktsioonide õppimine
Tegevusõpe
Teadmiste süvendamine kultuuriloost ning loodusest
Koostööoskuse arendamine looduse grupitööd läbi viies
Aastaaegadest tulenevate muutuste märkamine ja mõtestamine
Erinevate õppeainete integratsioon

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

2. Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“

4. Läbiv teema „Kultuuriline identiteet“

7. Läbiv teema „Tervis ja ohutus“

I kooliaste: 2.1.4.3. Organismid ja elupaigad, 2.1.4.7. Organismide rühmad ja kooselu, 2.1.4.10. Minu kodumaa Eesti.

II kooliaste: 2.1.6.15. Elukeskkond Eestis, 2.1.6.12. Mets elukeskkonnana, 2.1.6.17. Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis.

Meetodid:

Uurimuslik õpe. Eksperimendid, praktilised mõõtmised juhendamisel, grupitööd, loovust arendavad tegevused eksperimendid. Õppepäeva lõpus on kokkuvõtted ja arutelu.

Juhis õpetajale:

Riietus ja jalanõud palume valida vastavalt ilmastikule ja õues viibimiseks. Tutvustage õpilastele eelnevalt programmi teemat ning asukohta. Alustada teema tutvustamisega koolis, et õpilastel on võimalus omandatud teadmisi rakendada praktikasse looduses liikudes. Peale õppekäigu toimumist jätkake teema käsitlemist koolis. Korrake programmil nähtut/kuuldut.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
Täiskasvanud

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

28

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

170€

Läbiviimise koht:

Puhta vee teemapark. Kokkuleppel tellijaga sobivas kohas

Läbiviimise asukoht:

59.056192726488, 26.0098026

Maakond:

Lääne-Virumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Priit Adler, Ain Aasa, Helgi Sammel, matkajuhid, loodusgiidid, ja Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetajad

Keel:

Eesti keel
Inglise keel
Vene keel

Pikk kirjeldus:

Ajakava: 15 min ohutustehnika, 2 h programm, 15 min kokkuvõte ja kordamine. Sissejuhatus Puhta vee teemapargi õppehoone juures (20 minutit). Kokkuleppel tellijaga viime programme läbi ja haridusasutuse soovitud kohas ja kohandatud tingimustel. Eelseisva õppeprogrammi tutvustus. Arutletakse teemadel: Mis on park, mis on metsapark ja mis on mets? Mis on puu ja mis on põõsas? Miks on taimed, loomad, mets ja puud tähtsad? Õpilased jaotatakse 2- kuni 3-liikmelisteks gruppideks kasutades eri puuliikidest pulki, mille järgi moodustuvad grupid. Õpilased proovivad ära arvata, millisest puu liigist nende käes olevad pulgad on. Avatakse koos nuhvli  rakendus ning juhendaja õpetab, kuidas nuhvlit kasutada ning räägib reeglitest: Iga kahe küsimuse tagant vahetatakse grupi siseselt õpilast, kes kannab nuhvlit. Nuhvliga looduses liikuja ei või samal ajal joosta.

Metsaretke kestusega 2 tundi

Koos liigutakse stendi juurde ning edasi vastavalt punktide järjekorrale. Vaadeldakse metsapargi ja pargis kasvavaid puid. Küsimuste vahel on 3 loomeülesannet (nt teha foto etteantud stsenaariumiga). Retke jooksul tehakse kuni 10 vaatluskohas peatus ning vastatakse neis kohtades avanevatele küsimustele. Programmi kestel läbitakse kuni 1,2 km pikkune teekond. Puuliigid, mida vaadeldakse – kuusk, mänd, raagremmelgas, vaher, saar, kask, sarapuu, hobukastan ja haab. Õpitakse tundma enam levinud liike puu- ja põõsaliike kasutades tahvlites olevaid määrajaid Mis vahe on puul, põõsal, puhmal ja rohttaimedel? Heitlehine vs igihaljas puu/põõsas/puhmas Otsitakse loodusest loomade tegevusjälgi Orienteerumine looduses. Tehakse fotosid Kokkuvõte (20 minutit)

Viimati uuendatud:

21.10.2021