Raagritsikas

Sissejuhatus

Tutvustatakse programmi eesmärki ja õppetöö käiku.

Töö käik

  • Sissejuhatus: lühike esitlus meie tähtsamatest selgrootute rühmadest ja tavalisematest liikidest;
  • Selgrootute kogumine ja vaatlemine pargis ja õppeklassis, vaatlemine elavnurgas ja õppeklassis;
  • Loomade kirjeldamise õppimine (individuaalne ülesanne);
  • Loomade määramine, tutvumine nende ehituse ja eluviisiga;
  • Loomamuistendid ja –mõistatused/õppemängud;
  • Õpitu kinnistamiseks lihtne selgrootu meisterdamine (erinevad valikud: kipsist, paberist);
  • Elusloomade viimine tagasi parki nende elupaika ja elavnurka terraariumisse.

Kokkuvõte

Vestlusring õpitust. Õpetaja täidab koos õpilastega tagasisidelehe.

Õpitulemused:

Õpilane
• oskab kirjeldada selgrootute loomade välisehitust, seostada seda elukeskkonnaga ning tuua näiteid nende eluviisi ja tähtsuse kohta;
• arvestab loomade vajadusi ning suhtub neisse vastutustundlikult;
• tunneb kodukoha levinumaid selgrootute rühmi ja tavalisi liike;
• oskab käsitseda luupi ja mikroskoopi;
• mõistab eluslooduse mitmekesisuse ja hoidmise tähtsust.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Programm toetab I kooliastmes taotletavate pädevuste saavutamist

  • käitub loodust hoidvalt;
  • oskab sihipäraselt vaadelda, erinevusi ja sarnasusi, märgata ning kirjeldada;
  • arvestab loomade vajadusi ja suhtub neisse vastutustundlikult.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Suvi
Sügis

Lisainfo:

Tellimine ja info: programmid@tartuloodusmaja.ee

Läbiviimise koht:

Tartu loodusmaja

Läbiviimise asukoht:

58.3803614, 26.7499653

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Putukad-mutukad ehk selgrootud meie ümber
Author:
Tartu loodusmaja
programmid_putukad_mutukad.pdf(39.92 KB)

Programmi detailne kirjeldus

Viimati uuendatud:

16.11.2020