Vaade merele

Hoolimata sellest, et Eestil on väga pikk rannajoon ning läbi ajaloo olnud tihe side merega, on paljudele Läänemeri siiski võõras. Me ei tea päris täpselt, millised elukad meres elavad, kui suur on nende elurikkus ning kohanemisvõime. Sageli ei oska me ka näha seost mere "tervisliku" seisundi ja  meie tarbimisharjumuste vahel.

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane:
II kooliaste
oskab iseloomustada Läänemerd kui elukeskkonda ja tunneb seal elavaid organisme
selgitab Läänemere reostumise põhjusi ja kaitsmise võimalusi
III kooliaste
väärtustab bioloogilist mitmekesisust ning suhtub vastutustundega ja säästvalt erinevatesse ökosüsteemidesse ning elupaikadesse
IV kooliaste
väärtustab bioloogilist mitmekesisust ning teadvustab iga inimese vastutust selle kaitses
lahendab kohalikele näidetele tuginevaid keskkonna dilemmaprobleeme, arvestades teaduslikke, majanduslikke ja eetilisi seisukohti

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

II kooliaste

näitab kaardil Läänemere-äärseid riike;

iseloomustab Läänemere-äärset asustust ja inimtegevust õpitud piirkonna näitel;

iseloomustab Läänemerd kui ökosüsteemi;

määrab Läänemere selgrootuid ja selgroogseid;

koostab Läänemerele iseloomulikke toiduahelaid või -võrgustikke;

selgitab Läänemere reostumise põhjusi ja kaitsmise võimalusi.

III kooliaste 

inimmõju populatsioonidele ja ökosüsteemidele

inimtegevus keskkonnaprobleemide lahendamisel

IV kooliaste

säästva arengu strateegia rakendumine isiklikul, kohalikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil

teaduslike, majanduslike, eetilis-moraalsete seisukohtade ning õigusaktide arvestamine, lahendades keskkonna dilemmaprobleeme ning langetades otsuseid.

Meetodid:

Programmi läbiviimisel kasutatakse järgmisi meetodeid: arutelu, rühma- ja iseseiseva töö erinevad variandid, vaatlus, mõõtmine, info ja saadud tulemuste analüüs ning esitamine. Aktiivõppemeetodite valikul arvestatakse õpilaste vanuse ja eelneva ettevalmistusega.

Juhis õpetajale:

Hea, kui eelnevalt oleks võimalik õpilastele programmi temaatikat tutvustada. 

Programmi läbiviimise ajal ootame õpetaja tuge õpilaste kaasamisel ja klassirahu hoidmisel.  

Peale programmi toimumist palume jätta meile oma töö paremaks ja kvaliteetsemaks korraldamiseks tagasiside ja ettepanekud Keskkonnahariduse portaali kaudu.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

1,5-2 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

130€

Lisainfo:

Programm toimub haridusasutuses kohapeal või kokkuleppel mere ääres (nt Valgeranna, Pärnu rand, Reiu rand jne). 

Juhendajatel on võimekus programmi läbi viia ka erivajadustega lastele.  

Läbiviimise koht:

haridusasutuses kohapeal, mere ääres

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Triin Tamme. Lisainfot läbiviijate kohta leiab keskuse avalehelt.

Keel:

Eesti keel
Inglise keel

Pikk kirjeldus:

"Merel on sada südant ja tuhat nägu". 

Läänemeri on maailmas suuruselt teine sisemeri Vahemere järel. Tegemist on maailma suurima riimveelise veekoguga, mille kallastel asub 9 riiki. Läänemeri on suletud ning väga aeglase veevahetusega, samal ajal üks kõige intensiivsema kasutuse ja suure reostuskoormusega meri. Programmi käigus tutvume Läänemere eripärade ja sealse elukooslusega. Arutleme selle üle, mis on põhjustanud meie kodumere suure reostuse on ning kuidas meie sellega seotud oleme. 

Programm viiakse läbi haridusasutuses kohapeal, nt klassiruumis. Vastavalt kooli asukohale saab programmi läbiviimiseks valida ka lähedalasuva mereranna. Tegevused algavad sissejuhatuse ning omavahelise tutvumisega (10 min). Juhendaja uurib, millised on õpilaste eelnevad teadmised antud teemal ning üheskoos koostatakse temaatiline sõnapilv (10 min). Programmi sisulise osa kestus on 60 min ning see jaguneb ajaliselt enam-vähem võrdselt kolmeks teemaks: 

Läänemere üldine tutvustus ja eripärad

meri kui elukooslus 

prügi teekond merre, jäätmete ohtlikkus elustikule ja inimestele.

II kooliastme programm keskendub Läänemerele kui elukeskkonnale, liikidevahelistele seostele ning merereostuse teemadele.  

III kooliastme programmis tuleb lisaks ülaltoodud teemadele arutelu alla ka inimmõju ökosüsteemidele ning bioloogilise mitmekesisuse tähtsus. Vaatleme tarbimisühiskonna mõju merekeskkonnale ning otsime võimalusi selle muutmiseks (kuidas teha nii, et tekiks vähem prügi ning see ei jõuaks loodusesse).  

IV kooliastme programmis keskendutakse Läänemerega seotud keskkonnaprobleemide lahendamisele lähtudes teadusest, majandusest ja eetilisest aspektist. Samuti arutletakse looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikmõjude ja puutepunktide üle.  

Teemade käsitlemisel on abiks pildi-, ja videomaterjal (klassiruumis), näidismaterjal selgrootute ja taimede näol, puidust figuriinid ja kalapüügi mäng. Praktiliste ülesannetena saavad õpilased rühmatööna määrata selgrootuid ja taimi, kanda Läänemere kaardile õiged riigid, koostada toiduvõrgustikke ja arutleda Läänemere omaduste üle. Rühmatööde läbiviimisel kasutatakse erinevaid meetodeid (nt lumepall, tööjaamad vmt), arutelud lähtuvad probleemõppe põhimõtetest.

Programmi lõpus toimuvad kokkuvõtvad tegevused (valitakse üks meetod järgnevatest: neli nurka, õiged-valed väited, seoste ümarlaua tähestik, insert) ning tagasisidering (10 min). 

Viimati uuendatud:

16.04.2022