Kaardiõpe
Ökokratt

Kinnistatakse kaardi ja kompassiõpet praktilisel maastikult liikumisega. Pinnavormid on vahelduvad: oosid, voored, lohud, künkad veekogud, teed, ehitised männimetsas koos looduslike objektidega. Korratakse ja määratakse ilmakaari, tingmärke, legendi, mõõtkava, samakõrgusjooni, reljeefi. Orienteerumine kompassi ning kaardiga nõmmemetsas üksikult või paaridena. Kompassi ja kaardi abil leitakse maastikul 10 orienteerumise märgist ja fikseeritakse punktis viibimine kompostriga. Valmistatakse päikesekell ja praktikas määratakse kella päikse olemasolul.

Programmi kohandatakse puuetega lastele vastavalt õpilaste individuaalsetele õppekavadele. Pole võimalik kohaldada abivahendiga liikujatele.Meie juhendajad on saanud puuetega inimestega tegelemiseks ettevalmistuse ja läbinud esmaabi kursuse.

Õpipädevused:

enesekohased oskused
enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus
tunnetus- ja õpioskused

Õpitulemused:

Õpilane:
1) Oskab mõõta vahemaad looduses ja kaardil.
2) Oskab määrata suunda looduses ja kaardil.
3) Oskab määrata oma asukohta kaardil.
4) Oskab kompassi abil kindlaks teha ilmakaari
5) Tunneb kaardi leppemärke ja värve. Oskab kaardi järgi orienteeruda.
6) Oskab teisendada kaardi mõõtkava
7) mõistab loodusteaduste kirjaoskuse olulisust igapäevaelus, on loov ning motiveeritud.
8) väärtustab elukeskkonda kui tervikut, sellega seotud vastutustundlikku ja säästvat käitumist.
9) Väärtustab keskkonnahoidlikku tarbimist ja käitub metsas keskkonnateadlikult.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Programm vastab põhikooli III astme riiklikule õppekavale.  Geograafia 2.3.4.1. Kaardiõpetus; 2.3.4.3. Pinnamood

Õppeained:  Geograafia, bioloogia, kehaline kasvatus.

Programm on lõimitud loodus-, kultuuri-, sotsiaalse- ja majandusliku keskkonnaga.

Ainetevaheline lõiming: bioloogia, geograafia, inimeseõpetus, kehaline kasvatus.

Läbiviidavad tegevused  toetavad loodusõpetuse läbivate teemade “Keskkond ja jätkusuutlik areng” ja  “Väärtused ja kõlblus” , “Tervis ja ohutus” eesmärke ning põhimõtteid.

Meetodid:

Metoodika: Kaardiga looduses liikumine läbi praktilise õpperetke, õpetlike ülesannete ja mängude tegemine.  Programmi läbiviimisel kasutatakse aktiivõppemeetodeid: Mõõtmine, arvutamine, seoste loomine, grupitöö kogemus, kaardi lugemise oskus, mängud ja õpetlikud ülesanded. Programmis kasutatakse kogemus- ja elamusõpet. 

Igale osalejale antakse juhendaja poolt kompass, kaart, kasutatakse päikesekella, orienteerumise märgised ja kompostreid, ilmakaarte märgiseid, mis on juhendajal kaasas

Juhis õpetajale:

Riietus ja jalanõud palume valida vastavalt ilmastikule ja õues viibimiseks. Tutvustage õpilastele eelnevalt programmi teemat ning asukohta. Alustada teema tutvustamisega koolis, et õpilastel on võimalus omandatud teadmisi rakendada praktikasse looduses liikudes. Peale õppekäigu toimumist jätkake teema käsitlemist koolis. Korrake programmil nähtut/kuuldut.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

28

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

170€

Lisainfo:

Viime programme läbi soovi kohaselt haridusasutustes või soovitud asukohas.

Erivajadustega õpilaste osalemise puhul on vajalik võtta kontakti. Selgitame välja puuded, erivajadused ja taristu võimalused.

Tagasisidet õppeprogrammi kvaliteedi kohta saab anda keskkonnahariduse veebilehe kaudu. Vahetu tagasiside õpetajalt ja õpilastelt saadakse programmi kokkuvõtte tegemisel suuliselt: millest räägid oma kaaslasele või perele, mis õnnestus, mis üllatas, mis häiris, mida teha teisiti, kas tuled uuesti järgmisele programmile.

Juhendajate hariduslik valmisolek.

Priit Adler: kõrgharidus- õpetatud agronoom, keskkonnaspetsialist, keskkonnamõju hindaja, müraekspert, loodusgiid tase 5, noorsootöötaja tase 6, matkajuht,  TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

Ain Aasa: kõrgharidus, loodusainete õpetaja, loodusgiid, matkajuht, TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

Läbiviimise koht:

Puhta vee teemapark

Läbiviimise asukoht:

59.056192726488, 26.0098026

Maakond:

Lääne-Virumaa

Otsekontakt:

info@metsamoisa.ee
+372 513 2149

Programmi läbiviija:

Priit Adler; Ain Aasa; Helgi Sammel: matkajuhid, loodusgiidid, ja Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetajad, looduskailitusste spetsialistid, noorsootöötaja tase 6, loodusgiid tase 5, TÜ uurmusliku õppe tunnistus, esmaabi tunnistus

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus.

15. min Õppekäigu eesmärkide tutvustamine. Kuidas käituda metsas ja õppekäigul, ohutusreeglite selgitamine.  

Tegevused 2,5 h

45 min Ilmakaarte kordamine, Päikesekella valmistamine, kellaaja määramine päikese olemasolul. Kompassi kasutamise õpe, Kaardiõpe, mõõtkava, tingmärgid, samakõrgusjooned, lohu ja künka tähistamine kaardil, järsakud, lame maa, asukoha määramine

Praktiline orienteerumine

1,4 tundi Kinnistatakse kaardi- ja kompassiõpet praktilisel looduses liikumisega. Asukoha määramine looduses, otsitava punkti asukoha kirjeldamine kaardi järgi, kauguse ja suuna määramine kaardi ja kompassiga. Pinnavormid on vahelduvad: oosid, voored, lohud, künkad veekogud, teed, ehitised, männimetsas koos looduslike objektidega. Praktiline orienteerumine looduses üksi või paariti, läbida tuleb maastikul 10 punkti ja fikseerida kohalolek kompostriga märgistades kontrollehte.Söögipaus 30 minutit vastavalt õpilaste söögiaja harjumusele ja soovile.

Kokkuvõte

10 minutit

Orienteerumise kogemuse kirjeldamine osalejatel ja kompostrimärgistuste võrdlemine.

Viimati uuendatud:

06.04.2022