Päikesekella valmistamas
Ökokratt

Kinnistatakse kaardi ja kompassiõpet praktilisel maastikult liikumisega. Pinnavormid on vahelduvad: oosid, voored, lohud, künkad veekogud, teed, ehitised männimetsas koos looduslike objektidega. Korratakse ja määratakse ilmakaari, tingmärke, legendi, mõõtkava, samakõrgusjooni, reljeefi. Orienteerumine kompassi ning kaardiga maastikul üksikult või paaridena. Kompassi ja kaardi abil leitakse maastikul 10 orienteerumise märgist ja fikseeritakse punktis viibimine kompostriga. Valmistatakse päikesekell ja praktikas määratakse kella päikse olemasolul. 

Programmi kohandatakse puuetega lastele vastavalt õpilaste individuaalsetele õppekavadele sh abivahendiga liikujatele. Meie juhendajad on saanud puuetega inimestega tegelemiseks ettevalmistuse ja läbinud esmaabikursuse.

 

Õpipädevused:

enesekohased oskused
enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus
tunnetus- ja õpioskused

Õpitulemused:

Programmi õpieesmärk I koliaste õpilane: 1) saab aru lihtsast plaanist või kaardist ning leiab kooliümbruse plaanilt tuttavaid objekte; 2) mõistab, et kaardi järgi on võimalik tegelikkust tundma õppida; 3) näitab Eesti kaardil oma kodukohta, suuremaid kõrgustikke, saari, poolsaari, lahtesid, jõgesid, järvi ja linnu; 4) määrab kompassi järgi põhja- ja lõunasuunda; 5) kirjeldab Eesti kaardi järgi objektide asukohti, kasutades ilmakaari. II kooliaste õpilane: 1) kirjeldab samakõrgusjoonte järgi pinnavormi kuju, absoluutset ja suhtelist kõrgust ning nõlvade kallet; 2) kirjeldab kaardi järgi oma kodumaakonna ja Eesti pinnamoodi, nimetades ning näidates pinnavorme kaardil; 3) toob näiteid mandrijää mõju kohta Eesti pinnamoe kujunemisele; 4) selgitab pinnamoe mõju inimtegevusele ja toob näiteid inimtegevuse mõju kohta koduümbruse pinnamoele.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

2.1.4.10. Minu kodumaa Eesti (I kooliaste)

Kooliümbruse plaan. Eesti kaart. Ilmakaared ning nende määramine kaardil ja looduses. Mõisted: plaan, pealtvaade, kaart, kaardi legend, leppemärk, leppevärv, põhi- ja vaheilmakaared, kõrgustik, madalik, saar, poolsaar, laht, järv, jõgi, asulad.

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 1) pildi ja plaani kõrvutamine; 2) plaani järgi liikumine kooli ümbruses, mõõtkavata plaani täiendamine; 3) ilmakaarte määramine kaardil, õues kompassiga või päikese järgi.

 2.1.6.2. Planeet Maa

Õppesisu

Gloobus kui Maa mudel. Maa kujutamine kaartidel. Erinevad kaardid.

2.1.6.8. Pinnavormid ja pinnamood

Õpitulemused

Õpilane:

1) kirjeldab samakõrgusjoonte järgi pinnavormi kuju, absoluutset ja suhtelist kõrgust ning nõlvade kallet;

3) toob näiteid mandrijää mõju kohta Eesti pinnamoe kujunemisele;

4) selgitab pinnamoe mõju inimtegevusele ja toob näiteid inimtegevuse mõju kohta koduümbruse pinnamoele.

Õppesisu

Pinnavormid, nende kujutamine kaardil.. Mandrijää osa pinnamoe kujunemises.

Pinnamoe mõju inimtegevusele ja inimese kujundatud pinnavormid.

Mõisted: pinnavorm, küngas, org, nõgu, mägi, nõlv, jalam, samakõrgusjoon, suhteline ja absoluutne kõrgus, kõrgustik, tasandik, madalik, mandrijää, voor, moreen, rändrahn.

Praktilised tööd ja IKT rakendamine:

1) künka mudeli koostamine ning künka kujutamine kaardil samakõrgusjoontega;

2) koduümbruse pinnavormide ja pinnamoe kirjeldamine.

Meetodid:

Kasutatavad aktiivõppe meetoditest kasutatakse kogemus- ja elamusõpet. Orienteerimine kaardi ka kopassiga, ilmakaarte määramine looduses, maa-ala kaardistamine. Aktiivvestlus käsitletaval teemal. Orienteerimine maastikul.

Igale osalejale antakse juhendaja poolt kompass, kaart, kasutatakse päikesekella, orienteerumise märgised ja kompostrid, ilmakaarte märgiseid, mis on juhendajal kaasas

 

Juhis õpetajale:

Riietus ja jalanõud palume valida vastavalt ilmastikule ja õues viibimiseks. Tutvustage õpilastele eelnevalt programmi teemat ning asukohta. Alustada teema tutvustamisega koolis, et õpilastel on võimalus omandatud teadmisi rakendada praktikasse looduses liikudes. Peale õppekäigu toimumist jätkake teema käsitlemist koolis. Korrake programmil nähtut/kuuldut.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

28

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

170€

Lisainfo:

Kaardiõpe, ilmakaared, reljeef saavad selgeks, ei kardeta looduses eksimist

Viime programme läbi soovi kohaselt haridusasutustes või soovitud asukohas.

Erivajadustega õpilaste osalemise puhul on vajalik võtta kontakti. Selgitame välja puuded, erivajadused ja taristu võimalused.

Tagasisidet õppeprogrammi kvaliteedi kohta saab anda keskkonnahariduse veebilehe kaudu. Vahetu tagasiside õpetajalt ja õpilastelt saadakse programmi kokkuvõtte tegemisel suuliselt: millest räägid oma kaaslasele või perele, mis õnnestus, mis üllatas, mis häiris, mida teha teisiti, kas tuled uuesti järgmisele programmile.

Juhendajate hariduslik valmisolek.

Priit Adler: kõrgharidus- õpetatud agronoom, keskkonnaspetsialist, keskkonnamõju hindaja, müraekspert, loodusgiid tase 5, noorsootöötaja tase 6, matkajuht,  TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

Ain Aasa: kõrgharidus, loodusainete õpetaja, loodusgiid, matkajuht, TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

 

Helgi Sammel: kõrgharidus metsainsener, , loodusgiid noorsootöötaja, matkajuht, TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

 

Läbiviimise koht:

Puhta vee teemapark. Kokkuleppel tellijaga sobivas kohas vajadusel kohandatakse õppeprogrammi

Läbiviimise asukoht:

59.056192726488, 26.0098026

Maakond:

Lääne-Virumaa

Otsekontakt:

info@metsamoisa.ee
+372 513 2149

Programmi läbiviija:

Priit Adler; Ain Aasa; Helgi Sammel: matkajuhid, loodusgiidid, ja Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetajad, looduskailitusste spetsialistid, noorsootöötaja tase 6, loodusgiid tase 5, TÜ uurmusliku õppe tunnistus, esmaabi tunnistus

Keel:

Eesti keel
Inglise keel
Vene keel

Pikk kirjeldus:

Programm kestab 3 tundi koos söögipausiga 30 minutit vastavalt õpilaste söögiaja harjumusele ja soovile.

Sissejuhatus.

15. min Õppekäigu eesmärkide tutvustamine. Kuidas käituda metsas ja õppekäigul, ohutusreeglite selgitamine.   

Ettevalmistus

45 min Ilmakaarte kordamine, Päikesekella valmistamine, kellaaja määramine päikese olemasolul. Kompassi kasutamise õpe, Kaardiõpe, mõõtkava, tingmärgid, samakõrgusjooned, lohu ja künka tähistamine kaardil, järsakud, lame maa, asukoha määramine

Praktiline orienteerumine

1,4 tundi Kinnistatakse kaardi- ja kompassiõpet praktilisel looduses liikumisega. Asukoha määramine looduses, otsitava punkti asukoha kirjeldamine kaardi järgi, kauguse ja suuna määramine kaardi ja kompassiga. Pinnavormid on vahelduvad: oosid, voored, lohud, künkad veekogud, teed, ehitised, männimetsas koos looduslike objektidega. Praktiline orienteerumine looduses üksi või paariti, läbida tuleb maastikul 10 punkti ja fikseerida kohalolek kompostriga märgistades kontrollehte.

Kokkuvõte 

10 minutit.

Orienteerumise kogemuse kirjeldamine osalejatel ja kompostrimärgistuste võrdlemine.

Viimati uuendatud:

06.04.2022