Mõõtmas loodust
Ökokratt

Õppeprogrammi käigus vaadeldakse matemaatika ja loodusteaduste seoseid: tutvutakse mõõtühikutega, mõõdetakse erinevaid looduslikke objekte, võrreldakse  mõõtmismeetodeid jpm. Tegevused toimuvad Puhta Vee Teemapargi õpperajal, kus tuleb nutivahendi abil leida 5 tegevuspesa, lugeda ruutkoodi abil juhendeid ning täita ülesandeid.

Õpipädevused:

digipädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus

Õpitulemused:

Õppeprogrammi läbimisel II ja III kooliastme õpilased
• oskavad kasutada nutivahendit, lugeda ruutkoodi;
• on tutvunud erisuguste mõõtühikutega;
• oskavad teha looduses mõõtmisi ja seostavad tulemusi koolis õpituga;
• mõõdavad või määravad loodusliku objekti pikkust, pindala, läbimõõtu;
• on harjutanud protsendi arvutamist;
• on arutlenud elurikkuse üle konkreetses vaatluspunktis;
• väärtustavad teadusliku mõtteviisi tähtsust.
Lisaks III kooliastme õpilased
• on harjutanud geomeetriliste kujundite ümbermõõdu ja pindala arvutamist;
• toovad näiteid protsentarvutuste kasutamise kohta looduses tegutsemisel;
• mõistavad loodusteaduste ja tehnoloogia tähtsust igapäevaelus;

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

II kooliastme õppekava

Matemaatika: teema Andmed ja algebra

 

III kooliastme loodusõpetuse õppekava

teema: Inimene uurib loodust: mõõtmine loodusteadustes, mõõteühikud, mõõtmistulemuste usaldusväärsus. 

Matemaatika õppekava

Teema: Arvutamine ja andmed

teema: Geomeetria

 

Õppekavas ette nähtud praktiline töö:

bioloogiliste objektide vaatlemine  ja mõõtmine.

 

Ainetevaheline lõiming

Loodusõpetus ja matemaatika

Läbivad teemad: tehnoloogia ja innovatsioon; keskkond ja jätkusuutlik areng

Meetodid:

Rühmatöö, arutelu, vestlus, praktiline töö

 

Juhendaja annab igale osalejale mõõdulindi, pliiatsi, paberi, igale grupile antakse 50 m mõõdulint. Võimalusel palume õpilastel kaasa võtta nutiseade, millega saab lugeda ruutkoode

Juhis õpetajale:

Vajalik on valida õues viibimiseks sobiv, ilmale vastav riietus ja jalanõud. Soovitame õpilastele eelnevalt tutvustada programmi teemat ning asukohta, et õpilastel oleks võimalus omandatud teadmisi looduses rakendada. Pärast õppekäiku on soovitav koolis programmil kuuldut/nähtut korrata ja kinnistada. Õppekäigu ajal on saatva õpetaja rolliks grupi jälgimine.

Ootame koolilt tagasisidet õppeprogrammi kvaliteedi kohta. Seda saab anda läbi keskkonnahariduse portaali. Vahetut tagasisidet küsime õpetajalt ja õpilastelt ka programmist kokkuvõtet tehes.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

28

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

170€

Lisainfo:

Ligikaudu 2 km rada kulgeb metsateel.

Rada on läbitav ka ratastooliga, seega on programm koolipoolse abi korral sobiv ka erivajadustega õpilasele. Parema korralduse huvides palume keskust puudega õpilase osalemisest eelnevalt teavitada. Keskuse juhendajad on saanud puuetega inimestega tegelemiseks ettevalmistuse ja läbinud esmaabikursuse.

 

Palume võileib ja jook kaasa võtta. Kodus reisikotti pakkides tuleks igaühel läbi mõelda, kuidas looduses korraldada lõunatamine nii, et ei tekiks jäätmeid.

Juhendajate hariduslik valmisolek.

Priit Adler: kõrgharidus- õpetatud agronoom, keskkonnaspetsialist, keskkonnamõju hindaja, müraekspert, loodusgiid tase 5, noorsootöötaja tase 6, matkajuht,  TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

Ain Aasa: kõrgharidus, loodusainete õpetaja, loodusgiid, matkajuht, TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

Helgi Sammel: kõrgharidus metsainsener, , loodusgiid noorsootöötaja, matkajuht, TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

 

Läbiviimise koht:

Puhta vee teemapark või haridusasutuse poolt soovitud paigas kohandatud õppeprogrammiga

Läbiviimise asukoht:

59.056192726488, 26.0098026

Maakond:

Lääne-Virumaa

Otsekontakt:

info@metsamoisa.ee
+372 513 2149

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus – 10 min

Õppeprogrammi tutvustus. Käitumine õpperajal, üldine ohutus. Veendutakse, et kaasavõetud nutivahendites on töötav ruutkoodi rakendus.

 

Tegevused

Tegevused toimuvad tegevuspesades. Õpilased moodustavad grupid ja liiguvad kaardil märgitud punktidesse - tegevuspesadesse. Seal loetakse ruutkoodi abil juhendid, mille alusel tuleb lugeda infot, täita ülesandeid jms.

  • Esimene tegevuspesa II kooliastme õpilastele: mõõtühikud läbi aegade – 20 min;

Õpilased tutvuvad mõõtühikutega: jalg, küünar, puud, meeter, miil, kuupmeeter, ruutmeeter, hektar, kilomeeter. Maas lamava palgi mõõtmiseks kasutatakse jalga ja küünarvart, arutletakse nende mõõtühikute täpsuse üle ning suhte üle tänapäeval enamlevinud pikkusühikutega.   

  • Esimene tegevuspesa III kooliastme õpilastele. Geomeetria klass – 20 min;

Õpilased moodustavad nööri abil erinevaid kujundeid, mõõdavad kujundi ümbermõõtu ja pindala nii nööri abil kui vastavat valemit kasutades.

  • Teine tegevuspesa. Õuematemaatika klass – 20 min;

Puu ümbermõõdu ja diameetri mõõtmine ning arvutamine; 1,3 m kui rinnakõrgus; Puu diameetri määramine klupiga; puude vanuse määramine aastarõngaste järgi.

  • Kolmas tegevuspesa. Õpperaja vaatluspunkt õpperajal: Puu kõrguse mõõtmine – 30 min;

Puu kõrguse mõõtmine 4 erineva meetodiga vaatluspunkti juhendi abil. Erinevate mõõtmismeetodite võrdlemine.

  • Neljas tegevuspesa – 30 min;

Erinevate puuliikide leidmine ja määramine 20 x 20 m ruudus. Ülesanne: arvuta, mitu protsenti katab  iga liik vaatlusruutude liikide koguarvust? Kui palju  erinevaid taimeliike näed selles ruudus? Arutle: kuidas hindad elurikkust selles vaatluspunktis? 

  • Viies tegevuspesa – 20 min;

Enda sammu

pikkuse mõõtmine.

  • Kogunemine kohtumispaika kokku lepitud ajaks. Lõunapaus – 20 min;

 

Kokkuvõte – 10 min;

Rühmad võrdlevad erinevates tegevuspesades saadud  mõõtmistulemusi. Arutelu: mis tähtsus on mõõtmistel loodusteadustes?

Viimati uuendatud:

30.10.2022