Kaasaegset iseliikuvat traktorit uurimas
Ökokratt

Külastame kohalikke põllumehi, kes demonstreerivad kaasaegset loodussäästlikku maaharimistehnikat, külastame Kostivere karstiala ja Jägala juga ning Jõelähtme ja Jägala jõe liitumisekohta. Programmi eesmärk on tutvustada säästvat põllu- ja metsamajandamist nitraaditundlikul alal, põhjavee kaitset, karstiala omapära põlluharimisel ja metsa majandamisel ning kasvatada loodusteadlikkust. Teostatakse praktilisi ülesandeid (nt mulla pH-mõõtmine, mullaprofiili/-niiskuse uurimine, mineraalide teke joogivees ja lubjakivi kaevandamine, külastatakse karstivorme ja Jägala juga. Tutvutakse praktiliste lahenduste ja võtetega säästva põllu- ja metsamajandamises nitraaditundlikul alal.

Õpipädevused:

digipädevus
enesemääratluspädevus
ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

II kooliaste õpilane: 1) kirjeldab ja võrdleb erinevaid mullaproove, nimetades mulla koostisosi; 2) põhjendab katsega, et mullas on õhku ja vett; 3) selgitab muldade kujunemist ja mulla tähtsust looduses; 4) tunneb mullakaeves ära huumushorisondi; 5) kirjeldab huumuse teket ja selle osa aineringes. III kooliaste õpilane: 1) toob näiteid taime- ja loomakasvatusharude kohta; 2) iseloomustab põllumajanduse arengueeldusi Eestis ja põhjendab spetsialiseerumist; 3) kirjeldab mulda kui ressurssi; 4) toob näiteid eri tüüpi põllumajandusettevõtete kohta Euroopas, sh Eestis; 5) toob näiteid kodumaise toidukauba eeliste kohta ja väärtustab Eesti tooteid; 6) toob näiteid põllumajandusega seotud keskkonnaprobleemide ja nende lahendamise võimaluste kohta.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Programmi seos riikliku õppekavaga 2. Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ 4. Läbiv teema „Kultuuriline identiteet“ 7. Läbiv teema „Tervis ja ohutus“ II kooliaste: 2.1.6.10. Muld elukeskkonnana, 2.1.6.11. Aed ja põld elukeskkonnana, 2.1.6.12. Mets elukeskkonnana III kooliaste: 2.3.4.14. Euroopa ja Eesti põllumajandus ning toiduainetööstus Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava § 17. Valdkond Mina ja keskkond, § 18. Valdkond Keel ja kõne lg3 ja lg4, § 20. Valdkond Matemaatika, § 21. Valdkond Kunst, § 22. Valdkond Muusika, § 23. Valdkond Liikumine. 

Meetodid:

Kasutatavad aktiivõppe meetodid. Äigejoonise tegemine, mulla, fossiilide ja lubjakivi vaatlemine mikroskoobiga, Aktiivvestlus käsitletaval teemal.
 

Juhis õpetajale:

Riietus vastalt ilmastikule. Jalanõud liikumiseks maastikul. Programmi kestus 3 tundi koos 30 min söögipausiga. Kaasa oma söök ja jook.
 

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

34

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

170€

Lisainfo:

Maksumus sõltub soovitud programmi kestusest, erisoovidest, juhendajate arvust.

Läbiviimise koht:

Kostivere karstiala, Jägala juga

Läbiviimise asukoht:

59.487329426946, 25.2675776

Maakond:

Harjumaa

Programmi läbiviija:

Priit Adler, Ain Aasa, Helgi Sammel

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Seotud failid:

Fossiilid
Author:
Ökokratt
IMG_20181008_141113.jpg(6.24 MB)

Fossiilid

Fossiilide väli
Author:
Ökokratt
IMG_20181008_141146.jpg(5.63 MB)

Fossiilid

Fossiilid
Author:
Ökokratt
IMG_20181008_141300.jpg(4.06 MB)

Fossiil

Mikroskoop
Author:
Ökokratt
IMG_20181008_141325.jpg(2.28 MB)

Mikroskoop

Masinahallis
Author:
Ökokratt
IMG_20181009_115635.jpg(2.27 MB)

Masinahallis

Trantorit uurimas
Author:
Ökokratt
IMG_20181009_115819.jpg(2.44 MB)

Traktor

Põlluraamat arvutist
Author:
Ökokratt
IMG_20181009_121914.jpg(2.61 MB)

Arvutist põlluraamat

Kiviseen
Author:
Ökokratt
IMG_20181010_095114.jpg(4.64 MB)

Kivist seen

Jägala joal
Author:
Ökokratt
IMG_20181010_105426.jpg(3.76 MB)

Jägala juga

Pikk kirjeldus:

Ajakava: 15 min ohutustehnika, 2 h programm, 15 min kokkuvõte ja kordamine. Külastame kohalikke põllumehi, kes demonstreerivad kaasaegset loodussäästlikku maaharimistehnikat, külastame Kostivere karstiala ja Jägala juga ning Jõelähtme ja Jägala jõe liitumisekohta. Programmi eesmärk on tutvustada säästvat põllu- ja metsamajandamist nitraaditundlikul alal, põhjavee kaitset, karstiala omapära põlluharimisel ja metsa majandamisel ning kasvatada loodusteadlikkust. Teostatakse praktilisi ülesandeid (nt mulla pH-mõõtmine, mullaprofiili/-niiskuse uurimine, mineraalide teke joogivees ja lubjakivi kaevandamine, külastatakse karstivorme ja Jägala juga. Tutvutakse praktiliste lahenduste ja võtetega säästva põllu- ja metsamajandamises nitraaditundlikul alal. 

Viimati uuendatud:

14.04.2021